RÅ 1999 not 265

Då kammarrätt av förbiseende försummat att pröva offentligt biträdes ersättningsyrkande medgav Regeringsrätten yrkat ersättningsbelopp

Not 265. Överklagande av Sven P. ang. ersättning till offentligt biträde. - I mål om vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall förordnade Länsrätten i Stockholms län jur. kand. Sven P. som offentligt biträde. Länsrätten förordnade vidare enligt dom den 28 februari 1996 om vård. I egenskap av ombud och offentligt biträde överklagade Sven P. domen hos Kammarrätten i Stockholm. Han kompletterade överklagandet och bifogade en kostnadsräkning, daterad den 29 mars 1996, med yrkande om ersättning med 3 634 kr avseende tiden till och med den 29 mars 1996. Därefter hölls muntlig förhandling. I samband med denna gav Sven P. in en andra kostnadsräkning, daterad den 14 maj 1996, med yrkande om ersättning med 4 304 kr. Denna kostnadsräkning avsåg tiden från och med april 1996 till och med den 14 maj 1996. Kammarrätten meddelade dom i målet sistnämnda dag. Enligt domen fastställde kammarrätten ersättning enligt rättshjälpslagen till Sven P. som offentligt biträde att utgå med "yrkade" 4 304 kr. - Sven P. överklagade kammarrättens dom i vad den avsåg ersättning till honom såsom offentligt biträde och yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom i denna del skulle bevilja honom ersättning med (3 634 + 4 304 =) 7 938 kr enligt till kammarrätten ingivna kostnadsräkningar. -Regeringsrätten (1999-12-08, Swartling, Lindstam, Sandström, Hulgaard, Nilsson): Kammarrätten synes av rent förbiseende ha underlåtit att pröva Sven P:s ersättningsyrkande enligt kostnadsräkningen den 29 mars 1996. Med hänsyn till omständigheterna finns det inte anledning att nu återförvisa målet till kammarrätten för en sådan prövning. Regeringsrätten finner att ersättning bör tillerkännas Sven P. med yrkat belopp. - Regeringsrätten bestämmer, med ändring av kammarrättens dom såvitt den avser ersättning till biträde, ersättningen till Sven P. som offentligt biträde i kammarrätten till 7 938 kr, varav 3 578 kr för arbete, 3 892 kr för tidsspillan och 468 kr för utlägg. (fd I 1999-11-18, Gustafson)

*REGI

*INST