RÅ 1999 not 267

Felaktig handläggning och bedömning av arbetsskada (avslag) / Felaktig handläggning och bedömning av arbetsskada (resningsärende, avslag)

Not 267. Ansökan av Eivor N. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Stockholms läns allmänna försäkringskassa meddelade den 1 november 1989 beslut att inte tillerkänna Eivor N. arbetsskadeersättning med anledning av ett olycksfall i arbetet den 20 december 1988. Beslutet motiverades med att betydligt starkare skäl talade mot ett orsakssamband mellan olycksfallet och de besvär som Eivor N. varit sjukskriven för efter samordningstidens utgång. Eivor N. begärde att kassan skulle ompröva beslutet. I omprövningsbeslut meddelat den 27 juni 1990 ändrade kassan inte beslutet av den 1 november 1989. Eivor N. överklagade omprövningsbeslutet. I dom den 12 november 1992 ändrade Kammarrätten i Stockholm inte detta beslut. Regeringsrätten beslöt den 3 april 1997 att inte meddela prövningstillstånd. - I skrivelser i mål hos Regeringsrätten avseende förtidspension (mål nr 5205-1997) riktade Eivor N. anmärkningar mot handläggningen av hennes arbetsskadeärende. Hon anförde bl.a. att försäkringskassan systematiskt hade förändrat en arbetsskada till vanligt pensionsärende genom att förändra diagnoserna, ta bort läkarintyg och byta ut handlingar, att arbetsskadeakten hade varit försvunnen då försäkringskassan fattat beslutet av den 1 november 1989, att arbetsskadan hade godkänts av Skolöverstyrelsen, att en tidigare godkänd arbetsskada med visandedag den 25 mars 1987 hade förvärrats vid olycksfallet den 20 december 1988 samt att protokollet från socialförsäkringsnämndens sammanträde avseende kassans omprövningsbeslut inte hade varit underskrivet av ordföranden. Eivor N. begärde hos Regeringsrätten att arbetsskadan från den 20 december 1988 skulle till fullo godkännas. -Regeringsrätten (1999-12-09, Swartling, Lindstam, Sandström, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De anmärkningar som Eivor N. riktat mot handläggningen av hennes arbetsskadeärende kan Regeringsrätten pröva endast inom ramen för ett resningsförfarande. Regeringsrätten tar därför upp Eivor N:s klagomål i den delen som en ansökan om resning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Eivor N. anfört kan inte anses visa att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 1999-11-18, Levin)

*REGI

*INST