RÅ 1999 not 268

Byggnad hade vid fastighetstaxeringen felaktigt inte indelats som specialbyggnad (bifall) / Byggnad hade vid fastighetstaxeringen felaktigt inte indelats som specialbyggnad (resningsärende, bifall)

Not 268. Ansökan av Byggnads AB Mimer om resning i mål ang. fastighetstaxering. - Vid allmän fastighetstaxering 1988 åsattes den Byggnads AB Mimer (bolaget) tillhöriga fastigheten Puddelprocessen 1 i Västerås kommun taxering såsom hyresenhet med ett taxeringsvärde av 28 715 000 kr. Sedan bolaget överklagat och yrkat nedsättning av taxeringsvärdet på bl.a. den nämnda fastigheten lämnade Länsrätten i Västmanlands län i dom den 13 september 1991 besvären utan bifall. Bolaget fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm, som i dom den 3 april 1992 lämnade besvären utan bifall. Bolaget yrkade sedermera i besvär i särskild ordning, som kom in till Skattemyndigheten i Västmanlands län den 28 december 1993, att taxeringen för Puddelprocessen 1 skulle rättas. I en till skattemyndigheten senare inkommen skrivelse utvecklade bolaget sin talan och framhöll att fastigheten hade en byggnad med övervägande speciallokaler som borde omtaxeras till skattefri enhet. Skattemyndigheten överlämnade besvären till Länsrätten i Västmanlands län för prövning. Länsrätten överlämnade i sin tur genom beslut den 6 juni 1995 besvären till Regeringsrätten för vidare handläggning med motivering att 1988 års fastighetstaxering hade prövats i sak genom domar av länsrätten och kammarrätten. I beslut den 29 april 1997 fann Regeringsrätten att besvären i särskild ordning, som hade kommit in till Regeringsrätten den 8 juni 1995, hade anförts efter utgången av femte året efter taxeringsåret och således för sent. Besvären togs därför inte upp till prövning (mål nr 3201-1995). - Bolaget ansökte om resning i fråga om den vid ifrågavarande fastighetstaxering bestämda taxeringen av Puddelprocessen 1. Bolaget yrkade att fastighetens taxering skulle rättas på så sätt att en av byggnaderna på fastigheten skulle indelas såsom specialbyggnad (vårdbyggnad). Till stöd för sin ansökan anförde bolaget bl.a. följande. Besvären i särskild ordning hade inkommit till skattekontoret i Västerås inom femårsfristen. Den avsedda byggnaden var en friliggande självständig enhet. Den innehöll dels speciallokaler för förskola (daghem), dels tidigare bostadslägenheter som användes för institutionell vård och boende (missbruks- och psykiatrisk vård). Lokalerna för förskolan hyrdes av kommunen och bostads-/vårdlokalerna hyrdes av landstinget. Av den totala golvytan, 1 869 kvm, utgjorde 1 225 kvm speciallokaler för förskolan och 644 kvm bostäder och vårdlokaler hänförliga till den institutionella vården. Av den totala hyresavkastningen belöpte 74 procent på förskoleverksamheten. - Riksskatteverket bestred bifall till ansökningen och framhöll bl.a. att taxeringen av fastigheten hade genomförts med ledning av deklarerade uppgifter om fastighetens beskaffenhet och att det inte hade framkommit något skäl varför de omständigheter bolaget åberopade anfördes i efterhand. Verket sade sig kunna i sak instämma i vad Skattemyndigheten i Västmanlands län i yttrande den 30 januari 1995 anfört om att en av byggnaderna på fastigheten utgjorde en friliggande självständig enhet som borde indelas som specialbyggnad. -Regeringsrätten (1999-12-09, von Bahr, Baekkevold, Rundqvist, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall en byggnad som används för barnavård indelas som specialbyggnad (vårdbyggnad). Utgör byggnaden specialbyggnad är den enligt 3 kap. 2 § nämnda lag undantagen från skatteplikt. - Av utredningen framgår att den i ansökan åsyftade byggnaden använts som barndaghem under åren 1975-1995. Rätt taxerad skall en sådan byggnad indelas som vårdbyggnad och vara undantagen från skatteplikt. Detta har inte kommit att beaktas vid den aktuella fastighetstaxeringen av Puddelprocessen 1 eller vid senare prövningar, något som fått betydande konsekvenser i ekonomiskt hänseende för bolaget. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finner Regeringsrätten att ansökningen om resning bör bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i det av Kammarrätten i Stockholm genom domen den 3 april 1992 avgjorda målet såvitt gäller fastighetstaxering 1988 av Puddelprocessen 1 och upphäver fastighetstaxeringsnämndens beslut samt domstolarnas domar i denna del. - Regeringsrätten förordnar att fastigheten Puddelprocessen 1 vid fastighetstaxeringen 1988 skall indelas i en skattepliktig hyreshusenhet och en icke skattepliktig specialenhet. Regeringsrätten bestämmer taxeringsvärdet för hyreshusenheten till 25 000 000 kr, varav 5 400 000 kr i markvärde och 19 600 000 kr i byggnadsvärde. (fd II 1999-11-18, Berendt)

*REGI

*INST