RÅ 1999 not 284

Avstyckning till självständiga fastigheter inte tillåten (bifall) / Avstyckning till självständiga fastigheter inte tillåten (resningsärende, bifall)

Not 284. Ansökan av HSB:s Bostadsrättsförening Kanalbrinken i Kristianstad om resning i mål om fastighetstaxering. - HSB:s Bostadsrättsförening Kanalbrinken i Kristianstad äger fastigheten Kristianstad 5:33 (tidigare Nosaby 7:23) i Nosaby församling, Kristianstads kommun. Vid 1990 års allmänna fastighetstaxering åsatte fastighetstaxeringsnämnden fastigheten ett taxeringsvärde om 10 320 000 kr, varav markvärde 1 632 000 kr och byggnadsvärde 8 688 000 kr. Nämnden angav därvid fastighetsrättsliga förhållanden som 2, vilket innebär att tomtmarken till de på fastigheten liggande husen skulle kunna bilda egna fastigheter. Bostadsrättsföreningen överklagade taxeringen med yrkande att taxeringsvärdet skulle sättas ned och anförde bl.a. att de 24 bostadsrättsandelarna inte kunde bilda egna fastigheter, vilket enligt föreningen innebar att taxeringsvärdet för marken skulle halveras. Länsrätten i Kristianstads län avslog överklagandet enligt dom den 10 december 1993. Föreningen överklagade hos Kammarrätten i Göteborg som enligt dom den 16 mars 1995 inte ändrade den överklagade domen. Kammarrättens dom vann laga kraft. - Föreningen ansökte om resning och begärde förnyad prövning i kammarrätten. Till stöd för ansökningen anförde föreningen bl.a. följande. Efter det att domen vunnit laga kraft har nya fakta framkommit i målet som utan minsta tvekan skulle fått länsrätt och kammarrätt att fatta ett annat beslut. Av stadsplanebestämmelserna framgår med önskvärd tydlighet att det bebyggelseområde som omfattar föreningens fastighet inte får indelas i mer än en tomt. Taxeringsenheten skulle således ha taxerats såsom ej avstyckningsbar vilket skulle resulterat i ett avsevärt lägre taxeringsvärde. - Riksskatteverket anförde bl.a. följande. Av 7 § 1 mom. i stadsplanen framgår att någon avstyckning av området till självständiga fastigheter inte är tillåten. De i fastigheten Kristianstad 5:33 (tidigare Nosaby 7:23) ingående värderingsenheterna med tillhörande byggnader borde således, i fråga om faktorn fastighetsrättsliga förhållanden, rätteligen ha betraktats som tillhörande klass 3 (kan inte bilda egen fastighet) vid den allmänna fastighetstaxeringen 1990. -Regeringsrätten (1999-12-21, Lindstam, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner omständigheterna i målet vara sådana att synnerliga skäl för resning föreligger. Det bör i första hand ankomma på Länsrätten i Skåne län att på nytt pröva taxeringen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och förordnar att Länsrätten i Skåne län skall pröva 1990 års fastighetstaxering av fastigheten Kristianstad 5:33 på nytt. (fd I 1999-12-07, Gustafson)

*REGI

*INST