RÅ 1999 not 287

Beslut att anta detaljplaner för trafikled (avslag) / Beslut att anta detaljplan för trafikled (rättsprövning, avslag)

Not 287. Ansökan av Bo A. och Stig A. om rättsprövning av beslut ang. detaljplaner. - Kommunfullmäktige i Huddinge beslutade dels den 29 augusti 1994 att anta detaljplan för del av Kolartorp, del 1 inom kommundelen Segeltorp i kommunen med undantag av visst gatumarksområde som ingått i planförslaget, dels den 16 december 1996 att anta detaljplan för del av Ryttarhalsvägen m.m. inom kommundelen Segeltorp i kommunen. - Sedan besluten överklagats beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län dels den 13 maj 1996 dels den 20 februari 1997 att avslå överklagandena och fastställa kommunens beslut att anta planerna. - Bo A. och Stig A. överklagade länsstyrelsens beslut i båda ärendena. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1996-09-12) fattade i det första ärendet följande beslut. Regeringen konstaterar att den antagna planen inte omfattar Ryttarhalsvägen. Planen innebär i och för sig en låsning av förutsättningarna för den fortsatta planeringen för vägen. Med tanke på den relativt begränsade trafik som vägen såvitt framgår av handlingarna är avsedd för finner regeringen dock att planen i sig kan godtas i detta hänseende. Frågor om riskerna för vibrationer och sättningar på klagandenas fastighet till följd av framtida trafik på Ryttarhalsvägen och om åtgärder för att motverka sådana risker liksom behovet av en geoteknisk undersökning får prövas i samband med den fortsatta planläggningen och vid plangenomförandet. - Regeringen finner inte heller att vad Bo A. och Stig A. framfört i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-04-03) fattade i det andra ärendet följande beslut. Av handlingarna i ärendet framgår att omfattningen av förstärkningsåtgärder i gatan kommer att utredas i samband med detaljprojekteringen för gatuutbyggnaden. Därvid skall hänsyn tas till förhållandena inom angränsande fastigheter. - Regeringen finner att planens utformning inte kan anses medföra sådana olägenheter för Bo A. och Stig A. att den av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena anfört utgör inte heller i övrigt skäl för regeringen att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - Bo A. och Stig A. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. följande. Besluten strider mot bestämmelserna i 2 kap. 4 § första stycket 7 plan- och bygglagen (1987:10). Ryttarhalsvägens nuvarande läge är inte lämpligt. Vibrationer uppstår redan av den brandkårstrafik som nu förekommer. Dessa vibrationer kan troligen inte motverkas. Det läge vägen kommer att få innebär att det inte blir möjligt att bredda den eller att utöka trafiken. Det är synnerligen dålig framförhållning att inte ens ha prickmark på nordöstra sidan av Ryttarhalsvägen, vilket skulle innebära att vägen kunde flyttas längre mot nordost, bort från byggnaderna på deras fastighet. Med hänsyn till markens dåliga beskaffenhet under nuvarande vägläge är det skäligt att planerna utformas med ett sådant läge för vägen att en framtida lämplig trafikutveckling inte försvåras eller motverkas. Det har inte framkommit något som visar att deras farhågor beträffande kommande busstrafik skulle vara obefogade. Det finns tankar hos både näringsliv och kommunala tjänstemän att förverkliga en bussförbindelse via Ryttarhalsvägen, vilket de hela tiden har motsatt sig. Med en brand- och bussväg förbi deras fastighet Kolartorp 1:32 är steget inte långt till en allmän trafikled. Vägen får då ett läge för nära fastigheten. Ryttarhalsvägen är för närvarande den svagaste länken i en tillämnad regional vägförbindelse, Åleden, från E 4 vid trafikplats Lindvreten till riksväg 74 vid Nynäsvägen söder om Slätmossen i Handen. Huddinge kommun låter just nu bygga om Åvägen vid Fullersta i korsningen med Norrängsvägen. Denna ombyggnad är ägnad att uppgradera Åvägens funktion och gatuklassning till den framtida genomfartsleden. Det innebär att Åleden, trots kommunens tal om motsatsen, är på väg att komma till stånd bit för bit. - Regeringsrätten (1999-12-22, von Bahr, Holstad, Baekkevold, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall en ansökan om sådan prövning ha kommit in till den domstol som skall pröva ansökan inom tre månader från dagen för beslutet. Bo och Stig A:s ansökan om rättsprövning av regeringens beslut den 12 september 1996 kom in till Regeringsrätten den 5 mars 1997 och således efter den angivna fristens utgång. Ansökningen kan därför inte prövas. - Såvitt gäller ansökningen om rättsprövning av regeringens beslut den 3 april 1997 gör Regeringsrätten följande bedömning. - Enligt 1 § lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 2325 och 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som den aktuella lagregleringen ger. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning av regeringens beslut den 12 september 1996. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut den 3 april 1997 skall stå fast. (fd I 1999-12-01, I. Larsson)

*REGI

*INST