RÅ 1999 not 292

Avvisande av talan (oklarhet om överklagandet avsåg ansökan om rättshjälp eller återkallelse av körkort)

Not 292. Överklagande av Momodou J. ang. avvisande av talan m.m. - Länsstyrelsen i Dalarnas län återkallade enligt beslut den 12 maj 1999 Momodou J:s körkort under åberopande av 5 kap. 3 § 6 och 6 §körkortslagen (1998:488) och på grund av att han enligt Svea hovrätts dom den 4 december 1998 fällts till ansvar för grovt narkotikabrott. Spärrtiden bestämdes till 15 månader. Momodou J. överklagade beslutet och yrkade att körkortsingripandet skulle begränsas till en varning. Han ansökte vidare om rättshjälp. - Länsrätten i Dalarnas län avslog Momodou J:s begäran om rättshjälp enligt beslut den 24 juni 1999. Momodou J. överklagade beslutet till Kammarrätten i Sundsvall som enligt beslut i protokoll den 15 juli 1999, mål nr 2291-1999, inte meddelade prövningstillstånd. Momodou J. fick del av kammarrättens beslut den 19 juli 1999. - Enligt dom den 23 juli 1999 avslog länsrätten Momodou J:s överklagande av länsstyrelsens beslut om återkallelse av körkortet. Kammarrätten i Sundsvall, dit Momodou J. överklagade domen, beslutade den 7 september 1999, mål nr 2634-1999, att inte meddela prövningstillstånd. Momodou J. fick del av kammarrättens beslut den 15 september 1999. - Den 23 september 1999 inkom till kammarrätten en till Regeringsrätten ställd skrivelse med rubriken "Kammarrätten i Sundsvalls beslut att ej meddela prövningstillstånd, mål nr 2291-1999". I skrivelsen anförde Momodou J. att han inte motsatte sig indragningen av körkortet men att han ansåg att spärrtiden borde begränsas till maximalt ett år. Han åberopade vidare ett yttrande från kriminalvårdsinspektör Elisabeth Malmqvist till styrkande av sitt behov av körkort för att inte försvåra återanpassningen efter frigivningen. - Kammarrätten avvisade Momodou J:s talan mot kammarrättens beslut i protokoll den 15 juli 1999 i mål nr 2291-1999. Kammarrätten hänvisade därvid till att Momodou J:s överklagande kommit in för sent. - Momodou J. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle undanröjas och att Regeringsrätten skulle pröva hans överklagande av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd i målet om återkallelse av körkort. Han anförde bl.a. att han i överklagandet felaktigt angett mål nr 2291-1999 men att överklagandet avsåg målet om återkallelse av körkort och inte målet om rättshjälp. -Regeringsrätten (1999-12-23, von Bahr, Holstad, Baekkevold, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Momodou J. har i sitt överklagande hänvisat till kammarrättens mål nr 2291-1999, vilket avsåg frågan om rättshjälp. Av innehållet i skrivelsen i övrigt framgår det dock klart att hans talan avser frågan om återkallelse av körkort. Regeringsrätten finner mot bakgrund härav att överklagandet måste anses ha avsett kammarrättens beslut den 7 september 1999 att inte meddela prövningstillstånd i målet om återkallelse av körkort, mål nr 2634-1999. Överklagandet har därför inkommit i rätt tid. På grund härav skall kammarrättens avvisningsbeslut upphävas. - Förutsättningar föreligger därmed att pröva överklagandet av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 2634-1999. Regeringsrätten finner emellertid inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut i mål nr 2291-1999. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål nr 2634-1999 står därmed fast. - Regeringsråden von Bahr och Holstad deltog inte i avgörandet av frågan om prövningstillstånd. (fd I 1999-12-01, Nässlin)

*REGI

*INST