RÅ 1999 not 300

Miljö- och byggnämnd ansågs ha talerätt i kammarrätt mot ett beslut varigenom ett av nämnden meddelat bygglov upphävts

Not 300. Överklagande av Miljö- och byggnämnden i Sölvesborgs kommun ang. rätt att överklaga. - Miljö- och byggnämnden i Sölvesborgs kommun beslutade den 13 november 1996 att bevilja tidsbegränsat bygglov för tillfällig åtgärd, nybyggnad av förråd, på dels Siretorp 2:12, tomt 5019, dels Siretorp 2:12, tomt 5021. Stina E. m.fl. överklagade besluten hos Länsstyrelsen i Blekinge län, som i beslut den 21 januari 1997 lämnade överklagandet utan bifall. Stina E. överklagade länsstyrelsens beslut. Länsrätten i Blekinge län upphävde i dom den 14 maj 1997 länsstyrelsens och miljö- och byggnämndens beslut. Miljö- och byggnämnden överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Jönköping, som i beslut den 6 juni 1997 avvisade nämndens talan med motiveringen att en byggnadsnämnd inte var behörig att föra talan mot beslut varigenom ett av nämnden beviljat bygglov hade upphävts. - Miljö- och byggnämnden yrkade i Regeringsrätten att målet skulle återförvisas till kammarrätten för handläggning. Vidare ansökte nämnden om återställande av försutten tid för att i kammarrätten kunna utföra sin talan. Till stöd för yrkandet om återförvisning anförde nämnden bl.a. att kammarrätten inte syntes ha beaktat den nya bestämmelse i 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) som innebar att den myndighet som först beslutade i saken skulle vara den enskildes motpart. - Stina E. bestred bifall till nämndens yrkande och yrkade för egen del att Regeringsrätten skulle besluta att byggnationerna omgående skulle rivas och att Sölvesborgs kommun skulle åläggas att betala ersättning på grund av förhindrande av utarrendering av två arrendetomter för åren 1997-1999. -Regeringsrätten (1999-12-28, Werner, Swartling, Nordborg, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Stina E:s yrkanden om rivning av byggnader och om ersättning avser inte frågor som Regeringsrätten kan pröva i detta mål. Yrkandena skall därför avvisas. - I enlighet med Regeringsrättens avgörande den 11 februari 1999 i mål nr 4014-1997 (RÅ 1999 not. 17) skall miljö- och byggnämnden anses ha haft rätt att överklaga länsrättens dom. Kammarrättens beslut skall därför upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny handläggning. - Eftersom miljö- och byggnämnden överklagat länsrättens dom i rätt tid har någon tid för överklagande inte försuttits. Ansökningen om återställande av försutten tid skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Stina Ericssons yrkanden om rivning av byggnader och om ersättning. - Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och återförvisar målet till kammarrätten för vidare handläggning. Regeringsrätten avvisar ansökningen om återställande av försutten tid. - (Regeringsrådet Wennerström anförde till utvecklande av sin mening: Jag har inför ett ställningstagande till frågan om målet skall avgöras på avdelning eller av Regeringsrätten i dess helhet uttalat att jag - när det gäller byggnadsnämnds behörighet att överklaga för det fall ett av nämnden meddelat gynnande beslut upphävs - hade en mening som avvek från den lagtolkning som förut antagits av Regeringsrätten. Med hänsyn till att avdelningens ledamöter i övrigt inte funnit skäl föreligga att låta talerättsfrågan prövas av Regeringsrätten i plenum saknas anledning att vid detta måls avgörande redovisa en annan uppfattning än den som framgår av nu aktuellt beslut.) (fd II 1999-11-30, Green)

*REGI

*INST