RÅ 1999 not 301

Beslut att begränsa upplåtelse av rätt till fiske (avslag)

Not 301. Ansökan av Johnny G. om rättsprövning. - Länsstyrelsen i Västerbottens län ändrade enligt beslut den 30 december 1995 med stöd av 32 § rennäringslagen (1971:437) och punkt 6 i de allmänna villkoren för gällande upplåtelse Johnny G:s tillstånd vad avsåg rätt till fiske med nät och krok i Raukstjärnarna, belägna på statens mark ovanför od1ingsgränsen i Storumans kommun, till att omfatta enbart krokfiske. Länsstyrelsen anförde som skäl för beslutet att det i enlighet med riksdagens beslut hade införts ett nytt system för upplåtelse av fiskerätt på. statens marker ovanför odlingsgränsen. Det innebar bl.a. att antalet vatten som uppläts för sportfiske utökats väsentligt. En upplåtelse av rätt till fiske skulle vara förenlig med god fiskevård samt medge ett uthålligt fiske. Tillstånd till fiske med nät skulle därför inte ges i mindre sjöar som även upplåtits för sportfiske. - Johnny G. överklagade länsstyrelsens beslut. - Jordbruksverket avslog överklagandet genom beslut den 27 juni 1996. Som skäl för beslutet anförde verket bl.a. följande. Ett nytt system hade införts för upplåtelse av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Det nya upplåtelsesystemet hade medfört att fler vatten blivit upplåtna till allmänheten vilket minskade behovet av särskilda upplåtelser för enskilda personer. Syftet med det nya upplåtelsesystemet var bl.a. att utvidga möjligheten till handredskapsfiske för allmänheten. Enligt 32 § rennäringslagen (1971:437) krävdes bl.a. att upplåtelse av fiskerätt ovanför odlingsgränsen var förenlig med god fiskevård för att kunna medges. Jordbruksverket delade länsstyrelsens uppfattning att nätfiske kombinerat med sportfiske i små lågproduktiva sjöar inte var lämpligt ur fiskevårdssynpunkt och därmed inte var förenligt med 32 § rennäringslagen - Johnny G. fullföljde sin talan. Han yrkade vidare ersättning för kostnader för utredning och tidsspillan. -Regeringen (Jordbruksdepartementet, 1996-10-17) avslog överklagandet och yrkandet om kostnadsersättning med följande motivering: Av handlingarna i ärendet framgår att Raukstjärnarnas areal understiger 50 ha. Med hänsyn till vattnens areal och produktionsförmåga finner regeringen i likhet med myndigheterna att rätt till fiske med nät och krok inte bör upplåtas i Raukstjärnarna. Överklagandet skall därför avslås. - Förutsättningar att lämna ersättning för utredning och tidsspillan föreligger inte. - Johnny G. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Han yrkade att beslutet skulle omprövas och hänvisade till stöd för yrkandet till olika rättsregler, bl.a. bestämmelser i regeringsformen och Europakonventionen. Han yrkade också ersättning för utredning och tidsspillan m.m. - Regeringsrätten (1999-12-29, von Bahr, Holstad, Baekkevold, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Såvitt framkommit strider regeringens beslut inte mot någon rättsregel på det sätt sökanden angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Johnny G:s yrkande om ersättning för utredning och tidsspillan m.m. i rättsprövningsmålet kan inte lagligen bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. - Regeringsrätten avslår Johnny G:s ersättningsyrkande. (fd I 1999-12-15, Hammarberg)

*REGI

*INST