RÅ 1999 not 33

Avdrag för realisationsförlust vid avyttring av andelar i utdelningsfond hade inte medgivits och utdelning från fonden hade inte tagits upp till beskattning (avslag)

Not 33. Ansökan av Carin J. om resning i mål om inkomsttaxering. - I sin deklaration taxeringsåret 1989 tog Carin J. upp utdelning om 1 253 731 kr från SHB Utdelningsfond I som inkomst av kapital och yrkade avdrag för realisationsförlust vid försäljning av andelar i fonden med 1 400 000 kr. Taxeringsnämnden tog inte upp utdelningen till beskattning och medgav inte avdrag för realisationsförlusten. Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 17 oktober 1991 Carin J:s besvär över taxeringsnämndens beslut och Kammarrätten i Stockholm avslog i dom den 11 maj 1992 Carin J:s överklagande av länsrättens dom. Kammarrättens dom vann laga kraft. - Carin J. ansökte om resning och yrkade att utdelningen om 1 253 731 kr skulle undantas från beskattning. Till stöd för sitt yrkande om resning anförde hon följande. Under inkomståret 1988 förvärvade hon andelar i SHB Utdelningsfond I. Andelarna avyttrades samma år med en förlust om 1 400 000 kr. Samma år erhöll hon utdelning från fonden med 1 253 731 kr. Han hade, i enlighet med Regeringsrättens avgörande i RÅ 1990 ref. 101, inte erhållit avdrag för uppkommen realisationsförlust. Trots att hon inte erhållit avdrag för realisationsförlusten hade hon, i strid med ovan angivet avgörande, beskattats för erhållen utdelning. -Regeringsrätten (1999-02-25, Werner, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Carin J. har inte beskattats för den utdelning om 1 252 731 kr som hon år 1988 erhöll från SHB Utdelningsfond I. Skäl att bevilja resning föreligger därför inte. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-02-16, Bolin)

*REGI

*INST