RÅ 1999 not 4

Regeringens beslut ang. överklagande av Arbetarskyddsstyrelsens beslut enligt arbetsmiljölagen om epoximålning av golv (avslag)

Not 4. Ansökan av Ågrens Golv AB om rättsprövning av beslut om epoximålning av golv. - Regionala styrelseombudet hos Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Avd. 10 Kalmar, bestämde den 17 mars 1995 med stöd av 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen att det arbete med epoxibaserade produkter som bedrevs av Ågrens Golv AB vid Novaskolan i Kalmar skulle avbrytas. - Genom beslut den 23 mars 1995 förbjöd Yrkesinspektionen i Kalmar distrikt bolaget med stöd av 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen att stryka golven i klassrum och korridorer i Novaskolan i kvarteret Arkaden i Kalmar med produkt som innehåller epoxiplastkomponent. Yrkesinspektionen förordnade samtidigt med stöd av 9 kap. 5 § samma lag att förbudet skulle lända till efterrättelse omedelbart. - Bolaget överklagade Yrkesinspektionens beslut till Arbetarskyddsstyrelsen. - Regeringen avslog genom beslut den 18 maj 1995 ett överklagande av bolaget av ett den 12 april 1995 meddelat beslut av Arbetarskyddsstyrelsen med anledning av en begäran om inhibition. - Arbetarskyddsstyrelsen meddelade slutligt beslut i ärendet den 15 juni 1995. I beslutet anförde styrelsen bl.a. att den vid en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter i ärendet kommit till den slutsatsen att användning av epoxi i detta fall var olämplig. Styrelsen fastställde därför förbudet. - Bolaget har överklagat Arbetarskyddsstyrelsens beslut den 15 juni 1995 och har yrkat att regeringen skall upphäva förbudet. -Regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet, 1996-09-12):Regeringen finner inte skäl frångå den bedömning som Arbetarskyddsstyrelsen har gjort i ärendet. Regeringen avslår överklagandet. - Bolaget ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva förbudet mot epoximålning av golv i Novaskolan i Kalmar. Till stöd för sin ansökan anförde bolaget bl.a. följande. De bestämmelser som regeringen grundat sitt beslut på kan inte tolkas på det sätt som skett. Beslutet har grundats på 28 § i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om härdplaster, AFS 1993:4. Vid tillämpningen av denna bestämmelse har olika tekniska krav jämställts ur arbetsmiljösynpunkt trots att de har olika effekt och funktion. Det är den enskilde som avgör vilka tekniska krav som skall ställas på slutprodukten. Regeringen saknar rätt att bestämma vilka tekniska krav som skall uppnås. Sedan dessa krav har fastställts skall den produkt väljas som med beaktande av de tekniska kraven är bäst ur bl.a. arbetsmiljösynpunkt. Vad gäller behandling av betongplatta på mark med konstant hög relativ fuktighet saknas alternativ till den valda produkten då de tekniska kraven är att förhindra nedbrytning av lim och golvmattor och därmed förhindra uppkomsten av lukt och hälsovådliga ämnen. Produkten jämte tillämpningsanvisningar uppfyller väl arbetsmiljökraven och regeringen har därför felaktigt tillämpat de regler som lagts till grund för beslutet. Regeringen har endast utgått från en bedömning av arbetsmiljön vid utförandet av epoxiarbetet och inte beaktat framtida brukares miljö. Utredningen visar att den alternativa produkt som valdes sämre motverkade avgången av sådana signalsubstanser som förknippas med sjuka-hus-problem och därför inte uppfyllde de tekniska krav som beställaren ställt. - Regeringsrätten (1999-01-13, Werner, Lindstam, Hulgaard, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot något rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Vad som förekommit i målet ger inte vid handen att regeringen felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärendet. Regeringens beslut strider således inte mot någon rättsregel på det sätt som bolaget har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Beslutet skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1998-12-09, I. Larsson)

*REGI

*INST