RÅ 1999 not 40

Överklagande av Gun C. av beslut i fråga om mål om inkomsttaxeringar

Not 40. Överklagande av Gun C. av beslut i fråga om mål om inkomsttaxeringar. - Taxeringsnämnden bestämde Gun C:s inkomsttaxeringar 1989 och 1990 efter skönsmässiga grunder då hon inte inkommit med självdeklarationer. Vid 1989 års taxering bestämdes de taxerade inkomsterna till 161 500 kr samt de beskattningsbara inkomsterna och underlaget för tilläggsbelopp till 151 500 kr. Vid 1990 års taxering bestämdes de taxerade inkomsterna till 195 100 kr samt de beskattningsbara inkomsterna och underlaget för tilläggsbelopp till 185 100 kr. - Gun C. överklagade taxeringsnämndens beslut i särskild ordning till Länsrätten i Stockholms län och yrkade att bli taxerad i enlighet med till överklagandet bifogade deklarationer. Hon redovisade därvid inkomster med 134 019 kr vid 1989 års taxering och med 119 404 kr vid 1990 års taxering. Länsrätten avvisade överklagandet i domar den 18 december 1992. Sedan Gun C. överklagat länsrättens domar till Kammarrätten i Stockholm avslog kammarrätten överklagandet i beslut den 5 maj 1995. Regeringsrätten, dit Gun C. överklagade kammarrättens beslut, meddelade inte prövningstillstånd enligt beslut den 22 oktober 1997. - Gun C. ansökte härefter om resning hos Kammarrätten i Stockholm. I de överklagade besluten avslog kammarrätten ansökningen. - Gun C. yrkade att hon skulle beviljas resning beträffande de aktuella inkomsttaxeringarna och att hon därvid skulle taxeras i enlighet med de deklarationer som hon tidigare gett in till länsrätten. Hon anförde bl.a. följande. Skälet till att hon inte i rätt tid avgivit självdeklarationer eller överklagat taxeringsnämndens beslut var psykiska problem. Vid 1988 års taxering blev hon av samma skäl skönstaxerad. När hon efter överklagandefristens utgång inkom med en deklaration som visade en högre inkomst än den som hon skönstaxerats för blev hon vid 1988 års taxering eftertaxerad för mellanskillnaden. Skattemyndigheten har dessutom i taxeringsmålen tillstyrkt att hennes deklarationer vid en prövning i sak kan ligga till grund för taxeringarna. - Riksskatteverket motsatte sig inte att resning beviljades och att inkomsttaxeringarna därvid bestämdes i enlighet med ingivna deklarationer. -Regeringsrätten (1999-03-02, Werner, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Regeringsrätten finner i likhet med Riksskatteverket att inkomsttaxeringarna bör bestämmas i enlighet med de ingivna självdeklarationerna. - Regeringsrätten beviljar resning och bestämmer, med ändring av taxeringsnämndens beslut, Gun C:s inkomsttaxeringar 1989 och 1990 till följande belopp (här uteslutna). (fd 1999-02-11, Ocklind)

*REGI

*INST