RÅ 1999 not 42

Beslut att avslå byggnadsnämnds ansökan om förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket plan- och bygglagen utgjorde inte myndighetsutövning mot enskild (avvisning)

Not 42. Ansökan av Ruth och Kurt F. om rättsprövning. - Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun beslutade den 29 juni 1995 att anta detaljplan för fastigheterna Tingsryd 25:1 m.fl. inom kommunen. Sedan kommunfullmäktiges beslut överklagats beslutade Länsstyrelsen i Kronobergs län den 30 oktober 1995 att inte ändra det överklagade beslutet. - Länsstyrelsens beslut överklagades av bl.a. Ruth och Kurt F. Kommunen (byggnadsnämnden) begärde att det överklagade beslutet, utan hinder av att överklagandena inte slutligen hade avgjorts, skulle få genomföras i vissa särskilt angivna delar. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-11-13) avslog ansökningen med följande motivering: Enligt 13 kap. 8 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10), PBL, kan den myndighet som har att pröva överklagande av ett beslut att bl.a. anta en detaljplan förordna att det överklagade beslutet, utan hinder av att överklagandet inte har slutligen avgjorts, får genomföras i sådana delar som uppenbarligen inte berörs av överklagandet. - Regeringens konstaterar att överklagandena avser den påverkan på kringliggande bebyggelse som en utbyggnad av industrin enligt den antagna detaljplanen kan medföra. Regeringen finner att det därför inte föreligger förutsättningar för något förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket PBL. Ansökan bör därför avslås. - Ruth och Kurt F. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. - Regeringsrätten (1999-03-09, Werner, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva m avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning kan dock gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde. - Genom det klandrade beslutet har regeringen enbart behandlat en ansökan av Byggnadsnämnden i Tingsryds kommun om förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket PBL att få genomföra kommunens detaljplanebeslut i sådana delar som inte berörs av överklaganden. Regeringens beslut att avslå nämndens begäran kan inte anses innebära myndighetsutövning mot Ruth och Kurt F. Förutsättningar för rättsprövning av beslutet föreligger därför inte. Ruth och Kurt F:s ansökan skall således avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 1999-02-11, I. Larsson)

*REGI

*INST