RÅ 1999 not 44

Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)

Not 44. Ansökan av Hans H. om rättsprövning. - Kommunfullmäktige i Ystads kommun beslutade den 17 april 1997 att anta detaljplan för kv. Fredrik, fastigheterna 5 och 6, inom stadsdelen Gamla Staden i kommunen. Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Skåne län den 22 juli 1997 att avslå överklagandena. Länsstyrelsens beslut överklagades av Hans H. och Vivi O. -Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-10-30) avslog överklagandena med följande motivering: Regeringen finner att detaljplanens utformning inte kan anses medföra sådana olägenheter för Hans H. och Vivi O. att planen av den anledningen inte kan godtas. Vad Hans H. och Vivi O. framfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandena bör därför avslås. - Hans H. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Han erhöll inte någon kopia av beslutet från regeringen, vilket var en formell brist i ärendehanteringen. Ystads gamla stadskärna hade av Riksantikvarieämbetet utpekats som ett område av riksintresse för kulturmiljön. I kommunens bevarandeplan för den medeltida stadskärnan med riktlinjer för ett säkerställande av kulturmiljön hade den befintliga bebyggelsen inom fastigheterna 5 och 6 i kv. Fredrik bl.a. angetts vara av byggnadsminnesklass. Det var en stor brist i regeringens handläggning att Riksantikvarieämbetet inte hade fått yttra sig i ärendet och ta ställning till om inte riksintresset påtagligt skulle komma att skadas om detaljplanen genomfördes. - Regeringsrätten (1999-03-09, Werner, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop.1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme myndigheterna har i planärenden. Det har inte heller visats att det vid regeringens handläggning förekommit något sådant fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1999-02-11, I. Larsson)

*REGI

*INST