RÅ 1999 not 5

Fråga om beslutet kan bli föremål för rättsprövning / Regeringens beslut att avvisa ansökan om nåd ansågs inte innebära myndighetsutövning mot enskild (avvisning)

Not 5. Ansökan av Elmar H. om rättsprövning m.m. av beslut av regeringen att avvisa ansökan om nåd. Elmar H. anhöll - såsom det uppfattades - att regeringen av nåd skulle förordna om undantag från sekretess på grund av synnerliga skäl, enligt 14 kap. 8 § sekretesslagen (1980:100). -Regeringen (Justitiedepartementet, 1996-12-05): Regeringen finner att ansökan avser en sådan fråga som inte kan bli föremål för nåd. Regeringen tar därför inte upp ansökan till prövning. - Elmar H. överklagade regeringens beslut. Alternativt ansökte han om rättsprövning, prövningstillstånd, resning och återställande av försutten tid. Han anförde bl.a. att det rörde sig om ansökan att nådevägen få ta del av uppgifter, som låg till grund för återkallelse av hans läkarlegitimation. Att bli underkastad en rättegång utan att få upplysningar och få del av åberopade handlingar var uppenbarligen en rättsverkan, som till arten måste jämställas med straff. Hemlighållandet av påstådda bevis fick anses utgöra ett ingrepp mot honom som enskild person. - Regeringsrätten (1999-01-13, Werner, Lindstam, Hulgaard, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande): Regeringens beslut kan inte överklagas. Elmar H:s överklagande och yrkande om prövningstillstånd kan därför inte prövas av Regeringsrätten. - Rättsprövning av regeringens avgöranden kan enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Regeringens klandrade beslut innebär inte myndighetsutövning. Ansökan om rättsprövning skall därför avvisas. - Resning får enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Elmar H. har inte visat att sådana skäl föreligger. Hans ansökan om resning skall därför avslås. - Elmar H:s ansökan om rättsprövning har kommit in till Regeringsrätten inom den för ansökan lagstadgade tiden. Ansökan om återställande av försutten tid föranleder därför inte någon åtgärd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet av regeringens beslut och ansökningen om rättsprövning. - Regeringsrätten avslår ansökan om resning. - Regeringsrätten avskriver ansökningen om återställande av försutten tid. (fd II 1998-12-09, I. Larsson)

*REGI

*INST