RÅ 1999 not 54

Dom i vårdnadsmål ansågs inte motivera resning i avslutat ärende om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken

Länsrätten

Not 54. Ansökan av Lennart S. om resning i ärende ang. verkställighet enligt föräldrabalken. - Länsrätten i Stockholms län beslutade enligt dom den 1 oktober 1997 att Svea Hovrätts dom den 17 april 1997 skulle verkställas så att Lennart S. med stöd av 21 kap. 3 § föräldrabalken förelades att vid vite av 5 000 kr överlämna sin dotter Helena till hennes moder Susanne S. den 5 oktober 1997. Länsrätten beslutade vidare i dom den 22 oktober 1997 att nämnda dom av Svea Hovrätt skulle verkställas så att Lennart S. vid vite av 5 000 kr förelades att överlämna Helena till modern den 26 oktober 1997. Kammarrätten i Stockholm beslutade i dom den 26 januari 1998 dels att undanröja länsrättens dom den 22 oktober 1997, dels att ändra länsrättens dom den 1 oktober 1997 endast på det sättet att verkställighet skulle ske den 8 februari 1998. Regeringsrätten beslutade den 5 maj 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - Lennart S. ansökte om resning och yrkade att ny prövning skulle ske i ärendet. Han anförde att barnets vilja inte hade beaktats och att Sollentuna tingsrätt i dom den 19 maj 1998 överfört vårdnaden på honom. -Regeringsrätten (1999-03-29, Werner, Lavin, Nilsson): Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Vad Lennart S. nu anfört och åberopat i Regeringsrätten innefattar inte sådant förhållande som enligt nämnda lagrum utgör grund för resning. Ansökningen om resning skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-03-03, Fredriksson)

*REGI

*INST