RÅ 1999 not 62

Ansökan av Ingvar A. m.fl. om rättsprövning av beslut om fastställelse av arbetsplan för väg. -Vägverket (1997-03-10) fastställde dels arbetsplan för Lindomemotet, ny trafikplats på väg E6 i Mölndals kommun, dels arbetsplan för ombyggnad av väg 503, delen Fågelstensvägen-Gamla Riksvägen i Mölndals kommun

Not 62. Ansökan av Ingvar A. m.fl. om rättsprövning av beslut om fastställelse av arbetsplan för väg. -Vägverket (1997-03-10) fastställde dels arbetsplan för Lindomemotet, ny trafikplats på väg E6 i Mölndals kommun, dels arbetsplan för ombyggnad av väg 503, delen Fågelstensvägen-Gamla Riksvägen i Mölndals kommun. - Ingvar A. m.fl. överklagade besluten. - Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1998-09-10) tog inte upp till prövning frågor om inlösen av fastigheter, ersättning för minskade fastighetsvärden samt hastighetsbegränsningar samt avslog överklagandena i övrigt. - Som skäl för beslutet anförde regeringen: Frågor som inte omfattas av fastställelsebesluten kan inte nu tas upp till prövning. Detta gäller inlösen av fastighet, ersättning för minskat fastighetsvärde samt hastighetsbegränsning. - Vägverket har i sina yttranden förordat att vissa klagomål inte tas upp till prövning eftersom klagandena inte är berörda av besluten på ett sådant sätt att de har klagorätt. Dessa klaganden, som klagat under åberopande av bullerstörningar, luftföroreningar eller minskad trafiksäkerhet, bör emellertid anses vara sakägare. - Den formella handläggningen av ärendena får anses vara godtagbar. - Regeringen finner inte heller ytterligare utredning eller syn erforderlig; det antecknas att Boverket yttrat sig över detaljplan för berört område. - Detaljplan för område utmed Spårhagavägen och väg E6 har den 2 april 1998 prövats och fastställts av regeringen (Inrikesdepartementet). Beslutet är föremål för rättsprövning. Regeringsrätten har inte bestämt att beslutet tills vidare inte skall gälla. De nu aktuella arbetsplanerna är förenliga med detaljplanen. - Regeringen ansluter sig till de bedömningar Vägverket gjort i ärendena och överklagandena skall därför avslås. - Ingvar A. m.fl. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. De anförde i huvudsak följande. Arbetsplanerna och handläggningen av dem stred mot gällande rättsregler i följande hänseenden. Väglagens regler om samråd hade inte följts. Vägverkets handläggning och beslut hade tillkommit utan iakttagande av bestämmelserna i verksförordningen. Båda arbetsplanerna avvek från gällande detaljplan. Arbetsplanerna innebar oacceptabla intrång i användningen av sökandenas fastigheter till följd av trafikbuller, väsentligt ökad exponering av transporter av farligt gods, skymd utsikt samt skuggning av trädgårdsytor. Påtaglig risk för skada på vattentäkt kunde uppkomma. Vägen och motet borde inte byggas på den angivna platsen utan flyttas någon kilometer söderut. - Regeringsrätten (1999-03-30, Werner, Rundqvist, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part skall pröva om regeringens avgörande i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - Utredningen ger inte stöd för att det vid den formella hanteringen av ärendet förekommit något fel som kan antas ha haft betydelse för utgången av Vägverkets och regeringens prövning. I rättsprövningsmålet har inte heller framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i ärenden av förevarande slag. Regeringens beslut strider därför inte mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1999-03-11, Bergguist)

*REGI

*INST