RÅ 1999 not 74

Ansökan av Klas W. om resning

Regeringsrätten

Not 74. Ansökan av Klas W. om resning. - Kammarrätten i Göteborg avslog i dom den 17 februari 1995 ett överklagande av Klas W. rörande ett under inkomst av tjänst påfört värde av bilförmån vid 1989 års taxering. Regeringsrätten beslutade den 19 december 1996 att inte meddela prövningstillstånd i målet. - Klas W. ansökte om resning och anförde som grund för sin ansökan bl.a. följande. I en svensk medborgares mänskliga rättigheter måste rimligen ingå rätten att få veta vad man beskattades för. Om man betalade absolut alla kostnader för sitt bilinnehav som skett i hans fall skulle man inte beskattas för bilförmån. -Regeringsrätten (1999-04-19, Billum, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Klas W. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-03-16, Hedin)

*REGI

*INST