RÅ 1999 not 75

Arbetsgivaravgifter för utgiven bilförmån (avslag)

Not 75. Ansökan av Autocentrum i Ulricehamn AB om resning. - Genom dom den 14 juni 1994 beslutade Länsrätten i Älvsborgs län att i underlaget för bolagets arbetsgivaravgifter för år 1988 inräkna värde av bilförmån till vissa av bolagets anställda. Bolaget påfördes vidare avgiftstillägg, restavgift och tilläggsavgift. Sedan bolaget överklagat domen beslutade Kammarrätten i Göteborg om viss nedsättning av avgiftsuttaget. Regeringsrätten beslutade den 19 december 1996 att inte meddela prövningstillstånd i målet. - Bolaget ansökte om resning och anförde som grund för sin ansökan bl.a. följande. I en svensk medborgares mänskliga rättigheter måste rimligen ingå rätten att få veta vad man beskattades för. Om en anställd betalade absolut alla kostnader för sitt bilinnehav som skett i förevarande fall - varför skulle denne då beskattas för bilförmån? -Regeringsrätten (1999-04-19, Billum, Nilsson, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Autocentrum i Ulricehamn AB har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1999-03-16, Hedin)

*REGI

*INST