RÅ 1999 not 77

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom

Not 77. Ansökan av Kristina E. om resning. - Fastigheterna Bredsund 1:52 och Herräng 1:67 i Norrtälje kommun taxerades vid 1990 års allmänna fastighetstaxering som småhusenheter. I besvär i särskild ordning yrkade Kristina E. omprövning av taxeringsnämndens beslut. Länsrätten i Stockholms län fann i beslut den 26 oktober 1995 att rätt till besvär i särskild ordning inte förelåg och togs därför inte upp överklagandet till prövning. Kristina E. fullföljde sin talan. Enligt beslut den 15 oktober 1996 delade Kammarrätten i Stockholm länsrättens bedömning och ändrade inte länsrättens beslut. Sedan Kristina E. överklagat beslutet beslöt Regeringsrätten den 19 november 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - Kristina E. begärde omprövning och anförde i huvudsak att de fastställda taxeringsvärdena var för höga i förhållande till vad som gällde i Hallstavik. -Regeringsrätten (1999-04-20, Lindstam, Billum, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar Kristina E:s begäran om omprövning som en ansökan om resning. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätten sådana ansökningar om resning i mål eller ärende som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - De ifrågavarande målen har inte tagits upp till prövning i sak av länsrätten eller av kammarrätten utan har slutligt avgjorts av fastighetstaxeringsnämnden. Ansökan om resning skall därför prövas av kammarrätt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Kristina E:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd II 1999-03-25, Berendt)

*REGI

*INST