RÅ 1999 not 8

Sedan Regeringsrätten avvisat besvär över ett beslut som inte innefattade något överklagbart ställningstagande, har frågan ansetts inte kunna bli föremål för särskild prövning genom resning i Regeringsrättens mål (avvisning)

Not 8. Ansökan av Krister A. om resning. - Patentbesvärsrätten beslutade den 16 augusti 1995 att muntlig förhandling skulle hållas i ett hos rätten pågående mål samt att vid förhandlingen och i samband med målets slutliga avgörande skulle tas upp en av Krister A. gjord erinran beträffande behörigheten för medsökande bolaget Daempa A/S:s ombud. Krister A. överklagade beslutet och yrkade att Regeringsrätten skulle avvisa bolagets ombud. I beslut den den 10 november 1995 (mål nr 5195-1995) avvisade Regeringsrätten Krister A:s överklagande på den grunden att Patentbesvärsrätten inte hade tagit ställning i frågan om avvisande av ombudet och beslutet därför inte kunde överklagas såvitt gällde den frågan. - Krister A. ansökte om resning i det av Regeringsrätten avgjorda målet. -Regeringsrätten (1999-01-25, Werner, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som anges i Regeringsrättens beslut den 10 november 1995 innefattade Patentbesvärsrättens beslut den 16 augusti 1995 inte något överklagbart ställningstagande till Krister A:s erinringar beträffande Daempa A/S:s ombud. Av detta får anses följa att frågan inte heller kan bli föremål för särskild prövning genom resning i Regeringsrättens mål nr 5195-1995. Krister A:s ansökan om resning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 1998-12-16, Kovacs)

*REGI

*INST