RÅ 2000 not 102

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Arbetsskadeförsäkring då länsrätt hade prövat frågan om arbetsskada förelåg trots att något ersättningsanspråk ännu inte hade framställts / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då länsrätt hade prövat frågan om arbetsskada förelåg trots att något ersättningsanspråk ännu inte hade framställts

Not 102. Överklagande av Marianne S. ang. prövningstillstånd i kammarrätten i mål om arbetsskadeförsäkring. - I en anmälan om arbetsskada den 30 juni 1993 uppgav Marianne S. att hon i sitt arbete hade ådragit sig sjukdomsbesvär i bl.a. hals, nacke, rygg, axlar och armar. Något anspråk på ersättning angavs inte. Malmöhus läns allmänna försäkringskassa meddelade i beslut den 2 december 1994 att det inte fanns något i det medicinska materialet som talade för att Marianne S. hade varit utsatt för någon sådan skadlig inverkan som avsågs i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF). Någon ersättning enligt LAF kunde därför inte betalas ut. I dom den 19 mars 1996 fann Länsrätten i Malmöhus län, dit Marianne S. hade överklagat, att hon inte kunde anses ha varit utsatt för sådan skadlig inverkan som avsågs i 2 kap. 1 § första stycket LAF. Länsrätten avslog därför överklagandet. Marianne S. ansökte om prövningstillstånd hos Kammarrätten i Göteborg, som enligt beslut i protokoll den 12 februari 1997 inte meddelade prövningstillstånd. - I Regeringsrätten yrkade Marianne S. att prövningstillstånd skulle beviljas henne i kammarrätten och anförde till stöd för sitt yrkande att hon i kammarrätten ingett nytt material som gett skäl att på nytt pröva och även ändra länsrättens dom. Hon ingav högkostnadskort avseende läkarvård och behandling för aktuella sjukdomsbesvär. - Riksförsäkringsverket (RFV) ansåg att Regeringsrätten borde upphäva det överklagade beslutet och meddela Marianne S. prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. RFV anförde bl.a. följande. Frågan om en försäkrad ådragit sig arbetsskada eller ej skulle enligt 8 kap. 3 § LAF i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 1993 endast prövas i den mån det behövdes för att bestämma ersättning enligt lagen. Såvitt framgick av handlingarna hade någon begäran om ersättning inte förelegat vid tidpunkten för försäkringskassans prövning. Inga sjukfall för besvären i fråga förelåg förrän den 1 november 1993. Marianne S:s först i Regeringsrätten ingivna anspråk på ersättning för kostnader uppkomna i mars och april 1993 hade inte prövats av försäkringskassan. -Regeringsrätten (2000-06-15, Björne, von Bahr, Baekkevold, Nordborg, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande: Enligt 8 kap. 3 § andra stycket LAF, i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 1993, skall frågan om en försäkrad ådragit sig en arbetsskada endast prövas i den mån det behövs för att bestämma ersättning enligt lagen. Bakgrunden till bestämmelsen är att det enligt praxis tidigare ansågs åvila försäkringskassorna att pröva anmälda arbetsskador även om anspråk på arbetsskadeersättning inte förelåg i det enskilda fallet. Bestämmelsen innebär således att en försäkrad inte längre kan erhålla ett fastställelsebeslut utan arbetsskadefrågan får i stället prövas som en fråga i ett ersättningsmålärende. (Jfr prop. 1992/93:178 s. 49 f. och Rune Lavin i Förvaltningsrättslig tidskrift 1998 s. 186.) - Något anspråk på ersättning har inte förelegat vid försäkringskassans eller länsrättens prövning av frågan om Marianne S. ådragit sig en arbetsskada. Varken kassan eller länsrätten hade därför bort pröva Marianne S:s talan i sak. Inför kammarrättens ställningstagande till frågan om prövningstillstånd förekom således anledning till ändring av länsrättens domslut. Prövningstillstånd borde därför ha meddelats Marianne S. enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291). Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten emellertid skäl att i förevarande sammanhang upphäva inte bara kammarrättens överklagade beslut utan också länsrättens dom och försäkringskassans beslut i ärendet. Det ankommer på försäkringskassan att ta ställning till arbetsskadefrågan vid prövning av ersättningsanspråk som framställs till kassan i anledning av gjord anmälan om arbetsskada. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver dels det överklagade beslutet, dels Länsrättens i Malmöhus län dom den 19 mars 1996, dels Malmöhus läns allmänna försäkringskassas beslut den 2 december 1994. (fd I 2000-05-31, Ekmosse)

*REGI

*INST