RÅ 2000 not 103

Reklamskatt (återbetalning av skatt för annonser i publikationen "Vi i trafik") / Återbetalning av reklamskatt för annonser i publikationen "Vi i trafik" (förhandsbesked)

Not 103. Överklagande av Riksskatteverket (RSV) av ett förhandsbesked ang. reklamskatt. - Företags Media AB hemställde att genom förhandsbesked få klarlagt att företaget hade rätt till återbetalning av reklamskatt på annonser i den planerade facktidningen "Vi i trafik". -Skatterättsnämnden (1999-01-12, Wingren, Ohlson, Peterson, Rabe och Sjöberg): Förhandsbesked. - Bolaget har rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL) för annonser i publikationen "Vi i trafik". - Motivering. - Enligt 24 § första stycket RSL skall till skattskyldig, som redovisat reklamskatt för annonser i självständig periodisk publikation, som har karaktär av dagspress, populärpress eller fackpress, ske återbetalning av reklamskatten, dock med vissa begränsningar i förhållande till annonsomsättningen. Av anvisningarna till nämnda paragraf framgår att sådan rätt till återbetalning av skatt inte föreligger i fråga om skattskyldig som ger ut annonsblad, program, katalog eller liknande trycksak. Periodisk publikation som innehåller annonser och som till övervägande del tillhandahålls gratis eller till pris som avsevärt understiger vad som är skäligt anses som annonsblad. - I ärendet uppkommer fråga dels om publikationen "Vi i Trafik" kommer att ha karaktär av sådan fackpress som avses i 24 § första stycket RSL, dels om publikationen skall anses till övervägande del tillhandahållas gratis eller till pris som avsevärt understiger vad som är skäligt och därför bedömas som ett annonsblad enligt andra stycket av anvisningarna till nämnda paragraf. - Något färdigt exemplar av den med ansökningen avsedda publikationen har inte företetts i ärendet. Vid sådant förhållande föreligger enligt nämndens mening inte ett tillräckligt underlag för att en bedömning skall kunna göras av om publikationen skall anses ha karaktär av fackpress eller inte. I det följande utgår nämnden dock från förutsättningen att publikationen "Vi i trafik" kommer att få ett sådant innehåll att den är att hänföra till fackpress enligt RSL. - Vad härefter gäller frågan om tillämpningen av bestämmelserna i andra stycket av anvisningarna till 24 § RSL om när en periodisk publikation skall anses som annonsblad framgår det av förarbetena till bestämmelsen (SkU 1974:34 s. 17) att avsikten med kravet att en publikation inte får tillhandahållas till ett pris som avsevärt understiger vad som är skäligt inte har varit att det pris som tas ut för en tidning skall behöva stå i en bestämd relation till framställningskostnaderna utan bestämmelsen avser att hindra att regeln om gratisutdelning kringgås genom att publikationen åsätts ett närmast symboliskt pris. - Under de i ärendet lämnade förutsättningarna kan enligt nämndens bedömning, särskilt mot bakgrund av det ovan redovisade uttalandet av skatteutskottet, det prenumerationspris på mellan 40 och 60 kr som skall tillämpas för publikationen "Vi i trafik" inte anses utgöra ett pris som avsevärt understiger vad som kan anses vara skäligt. Det förhållandet att det i ett flertal fall är företag som kommer att prenumerera på publikationen för sina anställdas räkning medför inte att publikationen vid den nu aktuella bedömningen i dessa fall skall anses tillhandahållen gratis. Publikationen "Vi i trafik" är således inte att betrakta som ett annonsblad enligt anvisningarna till 24 § RSL. På grund härav och då publikationen inte heller kan hänföras till annan i nämnda anvisningar omnämnd trycksak, är bolaget berättigat till återbetalning av reklamskatt. - (Ledamöterna Nyström och Sjöstrandvar skiljaktiga och anförde: I ärendet har åberopats två publikationer som likartade den tänkta publikationen "Vi i trafik", nämligen "TaxiBladet" och "Transportarbetaren". Enligt vår mening är en jämförelse med dessa publikationer inte fullt ut relevant, eftersom de sistnämnda tidningarna närmast får anses ha karaktären av medlemsblad. - För bedömningen av om det tänkta priset avsevärt understiger vad som är skäligt, måste jämförelser göras med andra, mer renodlade fackpresstidningar. Dessutom måste en bedömning göras av hur stor andel av intäkterna för publikationen som kan komma från prenumerationer. - Vid en sådan samlad bedömning finner vi att det pris som är tänkt att tas för publikationen avsevärt understiger vad som är skäligt. Publikationen skall därför - enligt anvisningarna till 24 § RSL - anses som ett annonsblad. Rätt till återbetalning av reklamskatt föreligger därför inte.) - I överklagande yrkade RSV att Regeringsrätten med ändring av förhandsbeskedet skulle förklara att Företags Media AB inte hade rätt till återbetalning av reklamskatt. Enligt verkets mening var prenumerationspriset på publikationen "Vi i trafik" så lågt att det avsevärt understeg vad som var skäligt. - Bolaget hemställde i första hand att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. I andra hand gjorde bolaget gällande att RSL strid mot artiklarna 3.1 (g), 5 och 10 i EG-fördraget samt mot artikel 10 i Europakonventionen. - Regeringsrätten (2000-06-15, Björne, von Bahr, Baekkevold, Nordborg, Wennerström) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked. (fd I 2000-05-31, Perttu)

*REGI

*INST