RÅ 2000 not 115

Överklagande av kammarrätts beslut om ersättning till offentligt biträde avvisades med hänvisning till att kammarrätten inte medgett överklagandetillstånd

Not 115. Överklagande av Björn H. ang. ersättning till offentligt biträde. - Björn H., som var förordnad som offentligt biträde i mål om vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, yrkade i Länsrätten i Örebro län ersättning för arbete med visst belopp. Länsrätten reducerade det begärda beloppet. Björn H. överklagade till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten avslog i beslut den 16 juni 1998 överklagandet och anförde att talan mot beslutet inte fick föras. - Björn H. överklagade kammarrättens beslut till Regeringsrätten och yrkade att han skulle tillerkännas ersättning med vad han yrkat i länsrätten. -Regeringsrätten (2000-06-26, von Bahr, Rundqvist, Sandström, Nilsson): Enligt 7 § andra stycket lagen (1996:1620) om offentligt biträde får kammarrätts beslut i en överklagad fråga angående ersättning till offentligt biträde inte överklagas. Kammarrätten får dock tillåta att beslutet överklagas om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 36 § första stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291). Sådant medgivande föreligger inte. Björn H:s talan skall därför avvisas. - Regeringsrätten avvisar Björn H:s talan. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens sekretessförordnande. (fd I 2000-05-17, M. Larsson)

*REGI

*INST