Lag (1996:1620) om offentligt biträde

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1620 i lydelse enligt SFS 2005:76
Ikraft
1997-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  Denna lag tillämpas när offentligt biträde skall förordnas i ett mål eller ärende enligt särskild föreskrift i lag.

[S2]Bestämmelserna i denna lag gäller om inte annat är särskilt föreskrivet.

2 §  Beslut enligt denna lag fattas av den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet utom i fall som avses i 6 §.

 • HFD 2020:34:Åtgärden att avföra någon från en myndighets förteckning över personer som anses lämpliga att ex officio förordna som offentliga biträden utgör inte ett överklag-bart förvaltningsbeslut.

3 §  Offentligt biträde förordnas efter ansökan eller när det annars finns anledning till det.

[S2]Ansökan kan göras av den som biträde skall förordnas för eller av någon annan som får föra talan i målet eller ärendet. Ansökan skall ges in till den myndighet som handlägger målet eller ärendet.

[S3]Myndighet som inte själv får förordna offentligt biträde skall överlämna ansökan med ett eget yttrande till behörig myndighet.

4 §  Förordnas offentligt biträde betalar staten kostnader för biträdet samt för utredning som är skäligen påkallad för att ta till vara huvudmannens rätt, om utredningen inte kan erhållas genom den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet.

[S2]Den som har medverkat vid utredning som anges i första stycket har rätt till ersättning av allmänna medel enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

5 §  Bestämmelserna i 26-29 §§rättshjälpslagen (1996:1619) om förordnande och byte av rättshjälpsbiträde och om ersättning till rättshjälpsbiträde skall tillämpas i fråga om offentligt biträde.

 • MIG 2008:4:Fråga om ett offentligt biträde borde ha utnyttjat en del av sin restid till arbete.
 • MIG 2020:13:Ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfattar även åtgärden att överklaga ett beslut om övervakat besök enligt 11 kap. 4 § utlänningslagen.
 • MIG 2020:12:Vad som är skälig ersättning till ett offentligt biträde för utlägg får bedömas med beaktande av dels om utlägget avser en kostnad som uppdraget har krävt, dels om kostnaden är rimlig. Kostnaden ska ersättas om den varit nödvändig för att tillvarata klientens intressen och bevaka dennes rätt. Enbart det förhållandet att ett biträde talar ett visst språk kan inte medföra att denne ska nekas ersättning för utlägg för tolk.
 • MIG 2006:2:I ett mål om uppehållstillstånd, där en utlänning åberopar skyddsbehov och fråga om utvisning aktualiseras, gäller presumtionen att utlänningen har rätt till bistånd av ett offentligt biträde. Migrationsdomstolen borde, i stället för att besluta om entledigande av det offentliga biträdet, ha prövat frågan om byte av offentligt biträde.
 • MIG 2020:9:Ett offentligt biträde kan beviljas ersättning för arbete avseende frågan om återreseförbud i vissa fall. En förutsättning för att beviljas ersättning är dock att förordnandet fortfarande gäller. En nöjdförklaring innebär att ärendet om avvisning eller utvisning inte kan överklagas och att ärendet avslutas. Då upphör även förordnandet som offentligt biträde.
 • MIG 2017:22:Vid bedömningen av vad som är skälig ersättning till ett offentligt biträde för utlägg ska beaktas både om utlägget avser en kostnad som uppdraget har krävt och om kostnaden är rimlig. Ersättning för utlägg avseende tolkkostnader som uppdraget har krävt måste åtminstone ersättas med det belopp som motsvarar minsta bokningsbara tolktid.
 • MIG 2017:3:Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så kallade rutinmässiga åtgärder.
 • MIG 2008:8:Ersättning för arbete till offentligt biträde för genomgång med huvudmannen av migrationsverkets avgörande, under medverkan av tolk, skall anses ingå i den ersättning som tillerkänts biträdet av verket.
 • HFD 2011:41:Fråga om ersättning för tidsspillan för offentligt biträde i samband med en muntlig förhandling när biträdets kontor ligger på kort promenadavstånd från förhandlingslokalen.
 • MIG 2019:20:Åtgärder som ett offentligt biträde vidtar för att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut i ett ärende om snabb handläggning enligt 12 § förvaltningslagen har ett sådant samband med den rättsliga angelägenheten i vilken biträdet är förordnad att de ingår i uppdraget.
 • HFD 2014 not 29:Ersättning beviljades offentligt biträde för arbete som utförts efter kammarrättens dom
 • MIG 2010:12:En kristen man som sökt asyl på grund av åberopad religiös förföljelse av muslimer har beviljats rätt till byte av offentligt biträde, eftersom det förordnade biträdet var praktiserande muslim och sökanden därför inte vågade redogöra för sina asylskäl.
 • MIG 2016:15:Ett beslut rörande förskott på ersättning till offentligt biträde som Migrationsverket fattar utgör ett sådant beslut om ersättning som enligt 14 kap. 8 § utlänningslagen får överklagas särskilt. Migrationsdomstolen har därmed inte haft fog för att avvisa klagandens överklagande.
 • MIG 2016:29:Vid prövningen av om förskott på ersättning till ett offentligt biträde ska beviljas ska Migrationsverket göra en individuell bedömning i ärendet med beaktande av det arbete som lagts ned och ärendets förväntade återstående handläggningstid.
 • MIG 2016:28:Ett offentligt biträde kan, förutom för kostnader för arbete, även beviljas skäligt förskott på ersättning för tidsspillan och utlägg.
 • HFD 2019:2:Ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett distansbiträde gäller även under ett måls eller ärendes fortsatta handläggning i en överinstans.
 • RÅ 2009:52:Ett offentligt biträde har hos Regeringsrätten begärt ersättning för arbete utfört efter kammarrättens dom. Ersättning har inte beviljats eftersom arbetet varit av rutinmässigt slag och av ringa omfattning.
 • MIG 2009:18:Ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfattar - utöver själva förvarsfrågan - även beslut om avskiljande och placering i häkte av den förvarstagne. Det offentliga biträdet har därmed rätt till skälig ersättning för det biträde som lämnats den förvarstagne i samband med överklagande av Migrationsverkets beslut i samma frågor.
 • HFD 2020:34:Åtgärden att avföra någon från en myndighets förteckning över personer som anses lämpliga att ex officio förordna som offentliga biträden utgör inte ett överklag-bart förvaltningsbeslut.
 • MIG 2020:23:Ett offentligt biträde kan beviljas ersättning för tidsspillan och utlägg som uppkommit i samband med en muntlig förhandling om förvar dit biträdet kallats att delta över telefon men i stället valt att inställa sig på samma plats som sin huvudman. Huvudregeln bör vara att det offentliga biträdet närvarar på samma plats som den förvarstagne. Undantag kan göras om det finns skäl för deltagande över telefon och dessa skäl väger tyngre än de omständigheter som talat för närvaro tillsammans med den förvarstagne.
 • HFD 2020:67:Fråga om beräkning av ersättning för tidsspillan och utlägg för distansbiträde i överrätt (I och II).

6 §  Offentligt biträde beslutar om att sådan utredning som avses i 4 § första stycket skall utföras.

7 §  Domstols eller myndighets beslut enligt denna lag överklagas i samma ordning som gäller för överklagande av dom eller beslut i det mål eller ärende i vilket biträdet har förordnats.

[S2]Hovrättens eller kammarrättens beslut i en överklagad fråga angående ersättning till offentligt biträde får inte överklagas. Hovrätten eller kammarrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken respektive 36 § första stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291).

[S3]Beslut av biträde i fråga om utredning enligt 4 § får inte överklagas.

8 §  Ett beslut enligt denna lag får överklagas av den som är enskild part och av Justitiekanslern. Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av beslutet, får Justitiekanslern ändå inte överklaga beslutet senare än två månader från dagen för beslutet. Justitiekanslern får överklaga ett beslut även till förmån för en enskild part. Lag (2005:76).

Prop. 2004/05:41: I paragrafen har, utöver en redaktionell ändring, Domstolsverket bytts ut mot Justitiekanslern. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.2.2.

 • RÅ 2010 not 102:Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Beslut om entledigande av offentligt biträde på huvudmannens begäran i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga / Offentligt biträde i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade inte talerätt beträffande beslut om hans entledigande på huvudmannens begäran
 • MIG 2010:1:Trots att Migrationsverket har ställning som part i migrationsdomstol i frågan om ersättning till offentligt biträde saknar verket rätt att överklaga migrationsdomstolens beslut i denna fråga till Migrationsöverdomstolen.

9 §  Ett offentligt biträde som har överklagat ett beslut om ersättning får i den högre instansen åberopa nya omständigheter till stöd för sitt anspråk endast om det finns särskilda skäl för det. Lag (2005:76).

Prop. 2004/05:41: Paragrafen, som är ny, behandlar möjligheten att i högre instans få åberopa nya omständigheter till stöd för ett ersättningsanspråk. Bestämmelsen motsvarar den som finns i 47 § rättshjälpslagen. Frågan har behandlats i avsnitt 4.2.4.4.

 • RÅ 2010 not 102:Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Beslut om entledigande av offentligt biträde på huvudmannens begäran i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga / Offentligt biträde i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade inte talerätt beträffande beslut om hans entledigande på huvudmannens begäran

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:1620) om offentligt biträde

Förarbeten
Rskr. 1996/97:55, Prop. 1996/97:9, Bet. 1996/97:JuU3
Ikraftträder
1997-12-01

Lag (2005:76) om ändring i lagen (1996:1620) om offentligt biträde

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
 2. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller 8 § i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:159, Prop. 2004/05:41, Bet. 2004/05:JuU10
Omfattning
ändr. 8 §; ny 9 §
Ikraftträder
2005-04-01