RÅ 2000 not 117

Avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnation (avslag) / Avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnation (rättsprövning, avslag)

Not 117. Ansökan av Adam G. om rättsprövning av ett beslut ang. förhandsbesked enligt plan- och bygglagen.- Byggnadsnämnden i Höganäs kommun (1997-04-21) avslog en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Stubbarp 8:12 i kommunen. - Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Skåne län (1998-02-13) överklagandet. - Adam G. överklagade länsstyrelsens beslut. Han anförde bl.a. att han ansåg att Regeringsrätten i dom meddelad den 27 september 1996 (mål nr 5245-1996) fastställt att upphävandet av detaljplanen inte innebar definitivt byggförbud för honom. Han yrkade att syn på platsen skulle ske. - Regeringen (1998-12-10, Inrikesdepartementet) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut: Regeringen finner att ärendet kan avgöras utan syn. - Regeringen avslog genom beslut den 15 maj 1996 överklaganden som avsåg bl.a. att den del av en detaljplan som omfattade Adam G:s fastighet Stubbarp 8:12 upphävdes. Upphävandet gällde sådana delar av planområdet som inte tagits i anspråk för bebyggelse, gata eller naturpark. Enligt handlingarna var syftet att hindra ytterligare utbyggnad inom området. I handlingarna anges också att kommunen numera hos länsstyrelsen initierat frågan om förordnande enligt naturvårdslagen (1964:822) för området. - Adam G:s fastighet ligger inom Kullaberg som enligt kommunens översiktsplan är av stor betydelse från allmän synpunkt på grund av områdets naturvärden och med hänsyn till friluftslivet. Den ingår i område av riksintresse för naturvården och friluftslivet enligt 2 kap. 6 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., NRL. För området gäller vidare särskilda hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. NRL. - Regeringen konstaterar att det enligt bestämmelserna i NRL finns ett uttalat allmänt intresse som talar mot att fastigheten bebyggs. Vid en avvägning mellan det allmänna intresset och det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten finner regeringen att det enskilda intresset bör stå tillbaka för det allmänna intresset. Vad Adam G. anfört utgör inte skäl till annan bedömning. Överklagandet bör därför avslås. - Adam G. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. Höganäs kommun hade tidigare genom beslut om upphävande av del av detaljplan för del av Skäret upphävt 14 byggrätter på fastigheten Stubbarp 8:12. Regeringsrätten hade genom dom den 27 september 1996 fastställt upphävandet. Av domen framgick det emellertid att planupphävandet inte innebar definitivt byggförbud för honom på den aktuella tomten. Hans ansökan om förhandsbesked avsåg ett enbostadshus, som skulle utgöra bostad för honom själv och placeras nära ett redan utbyggt kvarter med etablerad väg, v/a-ledningar och elförsörjning. Huset skulle inte på något sätt komma att negativt påverka omgivningen eller försvåra för någon att utnyttja framtida allmänna platser. Huset skulle också underlätta hans vård av fastigheten och markera hans ägande- och bruksrätt gentemot grannskapet. Fastigheten betraktades av allmänheten redan som allmän plats eller naturreservat. Detta hade medfört att marken utnyttjats som bl.a. parkeringsplats och deponeringsställe för trädgårdsavfall. Anmärkningsvärt var att kommunen ännu inte gjort något för att förverkliga planerna om ett naturreservat. Regeringens tolkning av 2 kap. 6 § NRL byggde inte på saklighet eller realiteter utan på felaktiga, subjektiva föreställningar. Den planerade byggnaden kunde på inget sätt utgöra någon skada eller hot för naturen eller allmänna intressen. Avvägningen mellan det allmänna och enskilda intresset hade mot bakgrund av det som redovisats inte gjorts på ett riktigt sätt. Regeringens beslut utgjorde en ogrundad inskränkning av den enskilda egendomsrätten och stred därför mot bestämmelserna i Europakonventionen. - Regeringsrätten avslog i beslut i protokoll den 5 april 2000 ett av Adam G. framställt yrkande om syn och beredde honom tillfälle att slutföra sin talan. - Adam G. vidhöll sin hemställan om syn samt yrkade, för det fall att Regeringsrätten fastställde regeringens beslut, att Regeringsrätten skulle medge resning i det mål där Regeringsrätten meddelade dom den 27 september 1996 (mål nr 5245-1996). - Regeringsrätten (2000-06-28, Werner, Swartling, Baekkevold, Eliason, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att hålla syn. - Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt de fakta som varit relevanta för frågan om förhandsbesked eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger enligt plan- och bygglagen (1987:10) eller lagen om hushållning med naturresurser m.m. Det som förekommit visar inte heller att regeringens beslut strider mot skyddet för egendom enligt det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången av ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrätten prövar i ett särskilt mål (nr 4360-2000) Adam G:s ansökan om resning i mål nr 5245-1996. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om syn. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2000-06-14, I. Larsson)

*REGI

*INST