RÅ 2000 not 121

Uttagsbeskattning ansågs skola ske då en fysisk person som ägde omsättningsfastigheter till underpris upplät nyttjanderätt till dessa till ett av honom nybildat aktiebolag (förhandsbesked)

Not 121. Överklagande av Gustav J. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Gustav J. ägde fyra hyresfastigheter som utgjorde omsättningstillgångar i byggnadsrörelse. I ansökan om förhandsbesked begärde Gustav J. att få klarlagt bl.a. om han skulle uttagsbeskattas eller inkomstbeskattas på annat sätt om han, som ett alternativ till att överlåta fastigheterna, upplät driften av fastigheterna till ett eget nybildat aktiebolag (NYAB) mot en ersättning understigande marknadsvärdet (frågorna 2 a och 2 b i ansökningen). -Skatterättsnämnden (1999-09-24, Ersson, ordf., Wingren, Brydolf, Johansson, Silfverberg, Tollerz, Öqvist): Förhandsbesked. Frågorna 2 a och 2 b. Upplåtelsen föranleder uttagsbeskattning av Gustav J. - Motivering. - Om Gustav J. i stället för att överlåta fastigheterna har kvar dessa och upplåter avkastnings- eller nyttjanderätten mot ersättning som understiger marknadsvärdet är reglerna om uttagsbeskattning i punkt 1 a av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) tillämpliga. Eftersom undantaget i nyssnämnda anvisningspunkt avseende uttag av tjänst i samband med uttag av tillgång inte är tillämpligt och inte heller värdet av tjänsten kan antas vara ringa skall Gustav J. uttagsbeskattas för mellanskillnaden mellan ersättningen från NYAB och marknadsvärdet på tjänsten. - Regeringsrätten (2000-07-03, von Bahr, Baekkevold, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten, som förutsätter att Gustav J. avser att upplåta hyres- eller arrenderätt avseende de ifrågavarande fastigheterna till det nybildade aktiebolaget, gör samma bedömning som Skatterättsnämnden beträffande de överklagade frågorna. - Sedan förhandsbeskedet meddelades har lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt upphävts och ersatts av inkomstskattelagen (1999:1229) som, med vissa undantag, skall tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering. Skäl att på grund härav begränsa giltighetstiden för beskedet föreligger inte eftersom dessa författningsändringar inte påverkar svaren på frågorna. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats. (fd I 2000-06-27, Jonsson)

*REGI

*INST