RÅ 2000 not 123

Ansökan av Tempus Företagsutveckling AB om resning i mål ang. mervärdesskatt

Not 123. Ansökan av Tempus Företagsutveckling AB om resning i mål ang. mervärdesskatt. - Skattemyndigheten beslutade att för redovisningsperioden november-december 1991 inte medge Tempus Företagsutveckling AB ett med 237 500 kr yrkat avdrag för ingående mervärdesskatt, hänförlig till förvärv av en personbil MB 300 SL Coupe 1956. Länsrätten i Stockholms län avslog bolagets överklagande genom dom den 22 juni 1993. Bolaget överklagade hos Kammarrätten i Stockholm, som avslog överklagandet genom dom den 1 december 1994. Regeringsrätten beslutade den 2 april 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen hemställde bolaget om resning och anförde bl.a. följande. Bolaget registrerades den 9 november 1995 av skattemyndigheten för mervärdesskatt, avseende bl.a. yrkesmässig handel med bilar. Registreringen kan ses som en slutlig bekräftelse på att verksamheten uppfyllt mervärdesskattelagstiftningens krav. Verksamheten hade varit kvalificerad för mervärdesskatt redan från starten av HB Löparen Förvaltning år 1988 och i intressebolaget HB Måsvingen. Nya omständigheter hade framkommit som ställde saken i en väsentligt annan dager än när kammarrätten avgjorde målet. Verksamheten under åren skulle ses i ett sammanhang, vilket innebar att det var sammanlagt 19 bilar som omsatts, varav flertalet till betydande värden (samlarfordon). – Bolaget åberopade Regeringsrättens avgörande i RÅ 1987 ref. 115 och EG- domstolens dom i mål C 268/93, som gällde bedömningen av en verksamhet under dess uppbyggnadsskede. -Regeringsrätten (2000-07-03, Werner, Swartling, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i ett mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - I den ordinarie process som avslutades med att Regeringsrätten i april 1996 beslutade att inte meddela prövningstillstånd hade bolaget förebragt en relativt utförlig utredning om förvärvet av den aktuella personbilen och om bolagets verksamhet t.o.m. år 1993. Innan Regeringsrätten avgjorde målet hade bolaget också lämnat uppgift om sin registrering i november 1995 för mervärdesskatt. Vad som tillkommit i resningsmålet är i första hand uppgifter om bolagets verksamhet under några av de följande åren. Varken dessa uppgifter eller det som bolaget i övrigt åberopat till stöd för sin ansökan visar emellertid att det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den i november 1991 förvärvade personbilen skall anses anskaffad för yrkesmässig återförsäljning eller för annat ändamål. Vid sådant förhållande skall resning inte beviljas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2000-06-14, Kristiansson)

*REGI

*INST