RÅ 2000 not 128

Inför föredragning i kammarrätten tillkomna handlingar som varken expedierats eller tagits om hand för arkivering ansågs inte utgöra allmänna handlingar

Not 128. Överklagande av Karin D. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Karin D. begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få ut föredragningspromemoriorna till rättens beslut i två angivna mål. -Kammarrätten i Stockholm (2000-06-16, Rydholm, Sjöberg, Wirdemark): I 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen anges att till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. - Enligt 9 § första stycket samma kapitel skall hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har expedierats ej heller efter den tidpunkt då den enligt 7 § är att anse som upprättad anses som allmän handling hos myndigheten, om den icke tages om hand för arkivering. Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift. - Kammarrätten finner att det material Karin D:s begäran avser utgörs av sådana minnesanteckningar som inte är att hänföra till allmän handling. Karin D:s begäran skall därför avslås. - Kammarrätten avslår Karin D:s begäran. - I överklagande vidhöll Karin D. sin framställning. - Regeringsrätten (2000-07-31, Björne, Lindstam, Rundqvist, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten godtar kammarrättens bedömning att de uppteckningar, som tillkommit i samband med föredragning av anståndsmålen hos kammarrätten och som inte expedierats och uppenbarligen inte har tagits om hand för arkivering, inte enligt 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen är att anse som allmänna handlingar. Karin D:s framställning om att få ta del av dem har således rätteligen avslagits av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2000-07-25, Bergström)

*REGI

*INST