RÅ 2000 not 133

Yrkande om lagprövning avsåg inte rättstillämpning i ett enskilt fall och avvisades därför

Not 133. Skrivelse från Torsten E. om lagprövning. - Torsten E. kritiserade i en skrivelse till Regeringsrätten de senareläggningar av utbetalningen av pension från Statens pensionsverk som genomförts under åren 1995-1997. Han yrkade därvid "laglighetsprövning av SPV för undanhållen ersättning vid periodförflyttning enligt beslut av regeringen hösten 1995". I en skrivelse den 2 mars 2000 förklarade han att de beslut han klagade på var meddelade av "regeringen 1995 och 1997 samt förordningen 1980:759". Han hävdade att senareläggningen av pensionsutbetalningarna inneburit att pensionärerna förlorat ersättning för några dagar. -Regeringsrätten (2000-09-11, Werner, Swartling, Lindstam, Rundqvist, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Torsten E:s skrivelser får anses innebära att han yrkar att Regeringsrätten skall pröva lagligheten av regeringens beslut att genom förordningar åren 1995 och 1997 (SFS 1995:1019 och 1997:779) ändra 4 § i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m. - Frågan om lagligheten av ett regeringsbeslut att anta eller ändra en förordning kan komma under Regeringsrättens prövning endast i den ordningen att domstolen i ett mål, som gäller tillämpningen av förordningen i ett enskilt fall, tar ställning till om förordningen eller den eller de föreskrifter i förordningen som beslutsmyndigheten har tillämpat är förenliga med föreskrifterna i en överordnad författning (s.k. lagprövning enligt 11 kap. 14 § regeringsformen). De beslut som Torsten E:s yrkande enligt nyssnämnda skrivelser riktar sig mot gäller inte tillämpningen av de berörda förordningarna i ett enskilt fall. Hans yrkande kan därför inte prövas av Regeringsrätten och skall följaktligen avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar yrkandet. (fd II 2000-08-22, Ekroth)

*REGI

*INST