Upphävd författning

Förordning (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner

Departement
Justitiedepartementet PP
Utfärdad
1980-10-01
Ändring införd
SFS 1980:759 i lydelse enligt SFS 2002:130
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens pensionsverk betalar ut följande förmåner som skall bekostas av staten, nämligen

 1. tjänstepensionsförmåner enligt statliga pensionsavtal eller andra statliga pensionsbestämmelser,
 2. pensionsersättning eller särskild pensionsersättning enligt avtalet om trygghetsfrågor eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser,
 3. reservpension eller engångsbelopp som motsvarar reservpension till personal i försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren,
 4. tjänstegrupplivförmåner enligt statliga grupplivavtal eller andra statliga grupplivbestämmelser, och
 5. statliga tjänstepensionsförmåner som skall överföras till Europeiska gemenskapernas pensionssystem enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

[S2]Förmåner som avses i första stycket 1 och 2 men som inte skall bekostas av staten betalas ut av Statens pensionsverk eller någon annan pensionsutbetalare på uppdrag av den som skall bekosta förmånen.

[S3]Statens pensionsverk betalar också ut förmåner enligt särskilda beslut av regeringen eller enligt avtal som verket ingått med stöd av förordningen (1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk.

[S4]I fråga om förmåner som avses i andra stycket och som betalas ut av annan pensionsutbetalare än Statens pensionsverk gäller 8 §. Förordning (2002:130).

2 §  Är förmåner som avses i 1 § första eller andra stycket och som betalas ut av Statens löne- och pensionsverk, samordnade med

 • pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 • delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,
 • livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller
 • pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott,

[S2]betalar Statens pensionsverk ut även sådan pension, delpension eller livränta eller sådant pensionstillskott, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

[S3]Betalar Statens pensionsverk ut folkpension till den som är berättigad till bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer, skall verket även betala ut sådant tillägg. Förordning (1998:1543).

3 §  Har den förmånsberättigade rätt till någon förmån som avses i 1 § och som betalas ut av Statens pensionsverk, får verket efter samråd med Riksförsäkringsverket betala ut

 1. pension, delpension, livränta eller pensionstillskott som anges i 2 § även om förmånen enligt 1 § inte är samordnad med pensionen, delpensionen, livräntan eller pensionstillskottet,
 2. annan förmån på grund av socialförsäkring eller jämförlig anordning än som avses i 2 §. Förordning (1998:1543).

4 §  Om inte annat följer av 5 § gäller följande om utbetalning av belopp enligt denna förordning. Belopp som avser en förmånsberättigad som är född någon av dagarna den 1-15 i månaden skall kunna lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. Belopp som avser en förmånsberättigad som är född någon av dagarna den 16-31 i månaden skall kunna lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden.

[S2]Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag, skall pensionen kunna lyftas närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, skall pensionen kunna lyftas närmast föregående vardag. Förordning (1997:779).

5 §  Statens pensionsverk skall besluta om sättet och tiden för utbetalning av

 1. förmån till den som vistas utom riket,
 2. sådan kompletterande delpension och delpension enligt lag som verket betalar ut,
 3. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om förmån eller om ökning av förmån,
 4. tjänstegrupplivförmåner, och
 5. statlig tjänstepensionsförmån enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna. Förordning (2002:130).

6 §  Vid utbetalning av förmåner som avses i 1 § första stycket avrundas förmånens månadsbelopp till närmaste hela krontal. Därvid avrundas 50 öre till närmaste högre krontal. Förordning (1993:1226).

7 §  Föreskrifterna i 6 och 7 §§ förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m. gäller även när pensionen betalas ut av Statens pensionsverk. Förordning (1998:1543).

8 §  Vid tillämpning av de avtal och bestämmelser som avses under 1 §1 eller 3 skall som basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller pensionspristal enligt äldre lag om folkpensionering för åren 1959, 1960, 1961 och 1962 gälla ett belopp av 4 100, 4 200, 4 300 respektive 4 500 kronor.

9 §  Socialförsäkringsförmåner som Statens pensionsverk betalar ut får förskottsvis belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m. De bekostas därefter av medel som är avsedda för förmånerna. Förordning (1998:1543).

10 §  Följande myndigheter skall varje månad betala till Statens pensionsverk vad som motsvarar myndighetens andel av de förmåner som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som förskotterats från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m., nämligen

 • Luftfartsverket,
 • Sjöfartsverket,
 • Affärsverket svenska kraftnät och
 • Exportkreditnämnden.

[S2]Följande myndighet skall betala till Statens pensionsverk vad som motsvarar myndighetens andel av de förmåner som avses i 1 § första stycket 4 och som förskotterats från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m., nämligen

 • Arbetsmarknadsstyrelsen, för gruppliversättningar till personer som avses i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program.

[S3]Följande myndigheter skall betala till Statens pensionsverk vad som motsvarar myndighetens andel av de förmåner som avses i 1 § första stycket 4 och som förskotterats från anslaget Statliga tjänstepensioner m.m., om all anställningstid som grundar rätt till förmån infallit före den 1 januari 1998, nämligen

 • Statens järnvägar,
 • Luftfartsverket,
 • Sjöfartsverket och
 • Affärsverket svenska kraftnät.

[S4]Föreskrifterna i första stycket gäller också andra myndigheter i fråga om ökade pensionskostnader som föranletts av att en arbetsgivare med stöd av 45 § pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91) har medgivit en arbetstagare förmånligare villkor än vad som framgår av planen.

[S5]Detta gäller även beträffande sådana arbetstagare hos andra myndigheter som har beviljats pensionsersättning enligt 14 § avtalet den 10 november 1989 om trygghetsfrågor. Den myndighet där arbetstagaren var anställd då rätt till pensionsersättning uppkom skall betala pensionsersättningen.

[S6]Om den kostnad som en myndighet skall betala enligt fjärde stycket är endast en del av en arbetstagares pension, skall kostnaden i stället betalas med premier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Regeringen kan besluta att kostnaden skall betalas med premier även i andra fall, då kostnaden för pension eller pensionsersättning skall betalas av en myndighet enligt fjärde eller femte stycket. Statens pensionsverk skall underrätta regeringen om verket anser att det finns särskilda skäl till att en förmån bör betalas med premier. Förordning (2001:243).

10 a §  Om Statens pensionsverk betalar ut förmåner, som inte slutligt skall belasta anslaget Statliga tjänstepensioner m.m. i andra fall än som avses i 10 §, skall verket komma överens med den som bekostar förmånen hur betalningen till verket skall ske. Verket svarar härvid för att ränta tillförs statsbudgeten för belopp som förskotterats. Förordning (1998:1543).

11 §  Statens pensionsverk skall se till att beloppen av utbetalade folkpensionsförmåner belastar berörda anslag.

[S2]Verket skall vidare se till att beloppen av utbetalade delpensioner belastar anslaget för delpension. Förordning (1998:1543).

12 §  Från Allmänna pensionsfonden skall betalas till Statens pensionsverk vad som motsvarar beloppen av utbetalade allmänna tilläggspensioner. Förordning (1998:1543).

13 §  Statens pensionsverk meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1998:1543).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner

Förordning (1987:1062) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:238) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988. Bestämmelserna i 10 § tillämpas dock, såvitt avser Sjöfartsverket, för tid från och med den 1 juli 1987.
  I fråga om Sjöfartsverkets andel av pensionsförmåner som grundas på anställning som upphört före den 1 juli 1987 skall gälla vad regeringen särskilt föreskriver.
  Omfattning
  nuvarande 9 § betecknas 13 §; ändr. 1 §; nya 9-12 §§
  Ikraftträder
  1988-06-01

Förordning (1988:1514) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1989-02-01

Förordning (1990:72) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 10 §§
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1990:1053) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1990:1511) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-02-01

Förordning (1991:1429) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 10 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1813) om ändring i förordningen (1991:1429) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser om förtidspension i 10 § andra stycket gäller så länge en sådan förmån betalas.
  De nya bestämmelserna i 10 § tredje stycket skall tillämpas för tid från och med den 5 december 1991.
  Omfattning
  ändr. 10, övergångsbest. till 1991:1429
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:779) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåneroch vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1531) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 10 §§; ny 10 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:628) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1226) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1732) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:150) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. De nya bestämmelserna i 10 § tredje stycket skall tillämpas på pensionsersättning som börjar utbetalas efter den 1 juli 1994, dock inte i de fall beslut om pensionsersättning fattats av anställningsmyndigheten före den 15 april 1994.
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1187) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:305, Prop. 1993/94:173, Bet. 1993/94:SfU16
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1019) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1996:332) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-06-01

Förordning (1997:779) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (1997:911) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter om Statens järnvägar i 10 § första stycket skall fortsätta att gälla för pensionsersättning eller särskild pensionsersättning (motsvarande), som beviljats för tid före ikraftträdandet, och för förmån som följer på sådan förmån.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 5, 9, 10, 11 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1543) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 a, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1816) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas om uppsägning skett före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas om anställningen skall upphöra efter den 1 januari 2000.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:176) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1999. Den skall tillämpas även på ersättningar till följd av dödsfall före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (1999:868) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:243) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:130) om ändring i förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2002:869

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Genom förordningen upphävs förordningen (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner. Ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (1998:1816) om ändring i den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas.
Omfattning
upph.