RÅ 2000 not 134

Bostadsrättshavare som iklätt sig solidariskt betalningsansvar vid sidan av bostadsrättsföreningen för del av föreningens lån ansågs inte berättigad till ränteavdrag för utbetalningar med anledning av ansvarsåtagandet

Not 134. Överklagande av Ulla B. av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked uppgav Ulla B. att hon var medlem i bostadsrättsföreningen X och att hon avsåg att ikläda sig personligt betalningsansvar för del av föreningens fastighetslån. Hon önskade få klarlagt om hon hade rätt till ränteavdrag för utbetalningar som hon enligt åtagande erlade till föreningen (fråga 1) resp. direkt till långivarna (fråga 2). -Skatterättsnämnden (1999-12-20, Ersson, Wingren, Brydolf, Johansson, Svensson, Virin, Öqvist): Förhandsbesked. - Fråga 1. Ulla B. har inte rätt till avdrag som för ränta för de utgifter hon erlägger på del av föreningens lån. - Fråga 2. Svaret på fråga 1 ändras inte om utbetalningarna sker direkt till långivarna. - Motivering. - Ulla B. är medlem i bostadsrättsföreningen X. Med bostadsrätten är förenad en lägenhet om 2 rum och kök. - Inom föreningen planerar man, för att uppnå större likhet med fastighetsägare i fråga om ränteavdrag m.m., att låta medlemmarna tillsammans med föreningen ikläda sig solidariskt ansvar för föreningens lån. Föreningens fastighet skall utgöra säkerhet för lånen. Det solidariska ansvaret för varje medlem skall vara begränsat till en andel som motsvarar bostadsrättens andelsvärde i föreningen. Varje medlem skall erlägga belopp motsvarande de räntor och amorteringar som belöper på det lånebelopp som svarar mot dennes andel. När medlemmen avyttrar sin bostadsrätt skall denne utan förpliktelser befrias från sitt betalningsansvar varvid ansvaret för lånen helt återgår på föreningen. - Frågorna 1 och 2. Åtagandet att betala räntor och amorteringar på föreningens lån innebär enligt nämndens mening inte att medlemmen iklätt sig någon förpliktelse utöver den att betala årsavgiften till föreningen. Detta framstår som särskilt klart om man ser till sättet som medlemmen befrias från betalningarna i samband med en avyttring av bostadsrätten. Vad Ulla B. erlägger till föreningen är därför att anse som del av den i detta sammanhang inte avdragsgilla årsavgiften till föreningen och inte som en avdragsgill ränteutgift på lån. Detta gäller oavsett om betalningen erläggs till föreningen eller direkt till långivarna. - I överklagande yrkade Ulla B. att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att hon var berättigad till avdrag för den ränta hon betalade på den del av bostadsrättsföreningens lån för vilken hon iklätt sig personligt betalningsansvar. Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. följande. Det solidariska betalningsansvaret innebar betydande skillnader jämfört med det sedvanliga ansvaret för avgiften till föreningen. Med detta ansvar följde att kreditgivarna kunde vända sig till henne i stället för till föreningen och kräva betalning för räntor och amorteringar. Hennes ställning i förhållande till kreditgivarna var i alla väsentliga hänseenden densamma som varje annan kredittagares. Hon ansåg att hon borde behandlas som låntagare i förhållande till kreditgivarna och att förhandsbeskedet borde ändras i enlighet med detta. - Regeringsrätten (2000-09-13, Werner, Swartling, Lindstam, Rundqvist, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår att det planerade förfarandet i huvudsak innebär att den bostadsrättshavare som så önskar ikläder sig solidariskt betalningsansvar vid sidan av föreningen för viss del av föreningens fastighetslån och att detta ansvar upphör när bostadsrätten övergår till annan. Förfarandet kan inte anses innebära att bostadsrättshavaren får den gäldenärsställning som enligt praxis fordras för ränteavdrag (jfr det i målet åberopade rättsfallet RÅ 1983 Aa 33 samt de uttalanden om kravet på gäldenärsställning som Regeringsrätten gjort i bl.a. RÅ 1988 ref. 121 och RÅ 1992 ref. 17). Skatterättsnämndens förhandsbesked skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet. (fd II 2000-08-22, Lundgren)

*REGI

*INST