RÅ 2000 not 136

Omvandling av enskild väg till allmän väg (avslag)

Not 136. Ansökan av Fredrik P. om resning. - Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen förordnade enligt beslut den 22 mars 1960 att vägen från väg 634 över fastigheten Heden till väg 662 inom Marks vägnämndsområde skulle förändras från enskild väg till allmän. Beslutet hade föregåtts av en framställning härom från kommunalnämnden i Kinnarumma kommun till Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Vidare hade länsstyrelsen, efter utredning av vägförvaltningen och yttrande från vägnämnden för Marks vägnämndsområde, tillstyrkt bifall till framställningen i utlåtande till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. - I skrivelser, som kom in till Kammarrätten i Stockholm i mars och april 1999, ansökte Fredrik P. om resning i det av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens avgjorda ärendet. I beslut den 25 maj 1999 avslog kammarrätten ansökningen. Sedan Fredrik P. överklagat kammarrättens beslut, beslöt Regeringsrätten den 20 december 1999 att inte meddela prövningstillstånd. - I skrivelser till Regeringsrätten ansökte Fredrik P. om resning och rättsprövning. Han hemställde att Regeringsrätten skulle upphäva väg- och vattenbyggnadsstyrelsens beslut den 22 mars 1960 och anförde bl.a. följande. Regeringsrätten hade i prövningstillståndsfrågan handlagt ärendet felaktigt. Ärendet borde därför granskas på nytt av Regeringsrätten i annan sammansättning. - Den trafiksituation som nu rådde på den aktuella vägen var ohållbar. Beslutet att förändra vägen till allmän hade inte tillkommit enligt lag, eftersom det saknades uppgifter om fastighetsägarnas godkännande vid sammanträde och vägförrättning samt i frågan om ersättning. Beslutet stred också mot 2 kap. 18 § regeringsformen och Europakonventionen. - Fredrik P. yrkade även att väg- och vattenbyggnadsstyrelsens beslut tills vidare inte skulle gälla (inhibition). -Regeringsrätten (2000-09-13, Baekkevold, Nordborg, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till utformningen av Fredrik P:s ansökningar får de anses avse dels en ansökan om rättsprövning av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens beslut från år 1960, dels en ansökan om resning av Regeringsrättens beslut den 20 december 1999 att inte meddela prövningstillstånd. - Enligt 1 § tredje stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut prövar Regeringsrätten avgöranden av regeringen och kammarrätt avgöranden av en förvaltningsmyndighet inom kammarrättens domkrets. Det aktuella ärendet har avgjorts av en förvaltningsmyndighet (väg- och vattenbyggnadsstyrelsen). Regeringsrätten är således inte behörig att pröva ansökan om rättsprövning. Fredrik P:s ansökan såvitt avser rättsprövning skall därför avvisas. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Sådana skäl har inte visats föreligga. Fredrik P:s ansökan om resning skall därför avslås. - Frågan om inhibition har därmed fallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 2000-08-29, Green)

*REGI

*INST