RÅ 2000 not 139

Kammarrätts beslut att inte hålla muntlig förhandling och att förelägga en skattskyldig att slutföra sin talan delgavs den skattskyldiges ombud men kom inte till den skattskyldiges kännedom (avslag)

Not 139. Ansökan av Sonny A. om återställande av försutten tid och resning i mål om inkomsttaxering. - Sonny A. avyttrade under år 1987 fastigheten Hebe 2:4. I dom den 20 februari 1995 fann Länsrätten i Älvsborgs län att det inte förelåg skäl att vid realisationsvinstberäkningen godta ytterligare förbättringskostnader utöver vad som redan godtagits. Vidare ansågs inte visat att anskaffningskostnaden för en av Sonny A. nyförvärvad fastighet uppgått till högre belopp än 939 561 kr. Uppskov med realisationsvinstbeskattningen medgavs beräknat på denna anskaffningskostnad. - Sonny A. överklagade vad avsåg beräkningen av realisationsvinst och uppskovsbelopp. Han yrkade även att muntlig förhandling skulle hållas. Kammarrätten i Göteborg avslog detta yrkande och förelade Sonny A. att inom viss tid slutföra sin talan. Beslutet delgavs Sonny A:s ombud. - Då varken Sonny A. eller ombudet avhörts inom förelagd tid meddelade kammarrätten dom i målet den 9 september 1999. Kammarrätten fann därvid att Sonny A. inte visat eller gjort sannolikt att han haft ytterligare kostnader för den avyttrade fastigheten eller att han lagt ned ytterligare kostnader på ersättningsfastigheten. Kammarrättens dom delgavs ombudet. - Sonny A. ansökte hos Regeringsrätten om återställande av försutten tid, alternativt resning. Han yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens dom och godkänna den beräkningsgrund för beräkningen av realisationsvinst som han tillämpat, alternativt bevilja honom uppskov med beskattning av vinsten. Om Regeringsrätten ej fann skäl att pröva ärendet hemställde han att ärendet skulle återförvisas till kammarrätten för den begärda muntliga förhandlingen. Till stöd för sin talan anförde Sonny A. sammanfattningsvis följande. Den jurist han anlitat för att föra hans talan i kammarrätten har varit grovt slarvig eller oskicklig. Juristen meddelade honom inte att kammarrätten avslagit hans begäran om muntlig förhandling. Han hade genom sitt ombud begärt att muntlig förhandling skulle hållas och förutsatte att en sådan skulle komma till stånd. Han förutsatte också att det var kammarrättens skyldighet att informera honom om att det inte skulle bli någon muntlig förhandling och att han skulle beredas möjlighet till komplettering av sina besvär. Vid den muntliga förhandlingen hade han inför rättens ledamöter kunnat framlägga de ytterligare omständigheter som han önskade åberopa, bl.a. med avseende på ersättningsfastighetens brister och behov av reparation. Han hade vidare av sitt ombud fått kännedom om kammarrättens dom först efter det att tiden för ett överklagande var överskriden. -Regeringsrätten (2000-09-28, Nordborg, Hulgaard, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas, om tiden har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. En försummelse av ombud utgör regelmässigt inte skäl att återställa den försuttna tiden. Sonny A. har inte heller i övrigt visat att det föreligger någon omständighet som bör föranleda att den försuttna tiden skall återställas. - Resning får enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Sonny A. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om återställande av försutten tid och resning. (fd I 2000-09-13, Bengtsson)

*REGI

*INST