RÅ 2000 not 141

Beslut har inte ansetts utgöra myndighetsutövning mot enskild och därför inte kunnat bli föremål för rättsprövning då beslutet inneburit / Att prövning inte skett av ett försäkringsbolags överklagande av ett meddelande av Arbetsmarknadsstyrelsen till arbetslöshetskassorna rörande tillämpningen av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Not 141. Ansökan av Accept Försäkringsaktiebolag (publ) om rättsprövning av beslut ang. rätt att överklaga ett av Arbetsmarknadsstyrelsen utfärdat meddelande. - Accept Försäkringsaktiebolag (publ) begärde i en skrivelse till regeringen att regeringen skulle upphäva ett av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) utfärdat och till arbetslöshetskassorna riktat meddelande (nr 27/1998). -Regeringen (Näringsdepartementet, 1999-12-02): Av det överklagade meddelandet framgår att AMS velat informera arbetslöshetskassorna om sin inställning i en viss fråga rörande tillämpningen av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Även om AMS genom meddelandet avsett att vägleda de enskilda arbetslöshetskassorna, prövar kassorna självständigt en enskilds ansökan om arbetslöshetsersättning med utgångspunkt i gällande lag. Om en enskild inte är nöjd med beslutet, kan han eller hon överklaga detta till domstol. - Regeringen finner att AMS meddelande nr 27/1998 till arbetslöshetskassorna inte kan anses innefatta något sådant beslut, som på grund av sina rättsliga verkningar går att överklaga. Bolagets överklagande bör därför inte tas upp till prövning. - Regeringen tar inte upp Accept Försäkringsaktiebolags överklagande till prövning. - Bolaget ansökte om rättsprövning och åberopade bl.a. följande. Arbetsmarknadsstyrelsens meddelande nr 27/1998 till arbetslöshetskassorna uppfyllde kriterierna för att en myndighetsåtgärd skall klassificeras som ett förvaltningsbeslut. Det var skriftligt dokumenterat och arbetslöshetskassorna ansåg sig inte kunna frångå rekommendationen. Meddelandet påverkade väsentligt bolagets ekonomiska ställning genom att bolaget saknade möjlighet att bedriva verksamheten i enlighet med koncessionsförutsättningarna och att verka på samma villkor som övriga försäkringsbolag som meddelade arbetslöshetsförsäkring. Förlusterna för bolaget var betydande. Meddelandet innefattade således ett sådant beslut som på grund av sina verkningar mot bolaget gick att överklaga. Regeringens beslut att inte ta upp bolagets överklagande till prövning stred därför mot de allmänna grundsatser som utbildats i praxis rörande förvaltningsbesluts överklagbarhet. - Regeringsrätten (2000-09-29, Baekkevold, Nordborg, Hulgaard, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att ansökan har gjorts av enskild part i ett förvaltningsärende som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen samt att beslutet innebär myndighetsutövning mot den enskilde. Regeringens beslut i förevarande ärende kan inte anses vara ett sådant beslut i ett förvaltningsärende som innebär myndighetsutövning mot Accept Försäkringsaktiebolag (publ). Ansökan om rättsprövning kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 2000-09-13, M. Olsson)

*REGI

*INST