RÅ 2000 not 143

Rättsprövning av beslut om beviljande av nätkoncession (avslag) / Uppenbart obehövlig i rättsprövningsmål som gällde en ren rättsfråga

Not 143. Ansökan av Sofia och Daniel L. ang. rättsprövning av beslut om nätkoncession. - Nätmyndigheten vid Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) beviljade den 25 april 1997 Banverket nätkoncession för linje avseende en högspänningsledning på sträckan Jörn-Boden i Skellefteå, Piteå, Älvsbyns och Bodens kommuner i Västerbottens län och Norrbottens län. - Som ägare till fastigheter över vilka ledningen skulle dras överklagade Sofia och Daniel L. beslutet med yrkande att det skulle upphävas. De åberopade att Banverket saknade dispositionsrätt till en del av den mark där ledningen skulle uppföras. -Regeringen (Närings- och handelsdepartementet, 1998-10-29): Rätten att disponera mark för att uppföra den ledning som avses i beslutet om nätkoncession är inte en sådan fråga som kan behandlas i ett koncessionsärende. Sådana frågor löses antingen genom frivilliga överenskommelser eller vid förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144). Ledningsförrättning handlägges av lantmäterimyndighet. - Regeringen avslår Ert överklagande. - Sofia och Daniel L. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade muntlig förhandling. De anförde att det framgick av beslutet att regeringen inte på något sätt granskat deras uppgifter och NUTEK:s beslut och underlag. De ansökte vidare om resning i vissa ärenden hos Statens Industriverk och NUTEK. - Regeringsrätten (2000-09-29, Werner, Lindstam, Nordborg, Sandström, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). Enligt 3 a § lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten hålla muntlig förhandling om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt. - Med hänsyn till att talan i målet rör en ren rättsfråga anser Regeringsrätten att det är uppenbart obehövligt att hålla muntlig förhandling. - Regeringsrätten finner inte visat att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökandena angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Ansökningen om resning avser beslut som fattats av förvaltningsmyndigheter. En sådan ansökan skall enligt 8 § första stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövas av kammarrätt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 2000-05-30, Hammarberg)

*REGI

*INST