RÅ 2000 not 147

Skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus / Utgifter avseende arbete som utförts i det tillverkande företagets lokaler ansågs inte ge rätt till skattereduktion

Not 147. Överklagande av Riksskatteverket ang. skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus. - Lena M. ansökte vid 1995 års taxering om skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus för utgifter för förvärv av måttbeställda köksskåpsluckor. Skattemyndigheten i Stockholms län avslog ansökningen genom beslut den 26 september 1994. - Lena M. överklagade. -Länsrätten i Stockholms län (1995-05-18, ordf. Fellenius) yttrade bl.a.: Av lagtext och förarbeten framgår inte att lagstiftaren avsett att begränsa underlag för skattereduktion för utgifter av byggnadsarbeten till att avse endast arbeten som utförts i byggnaden. Lagtextens rubrik "byggnadsarbete på bostadshus" får ses som en avgränsning bl.a. mot sådana arbeten på mark som inte berättigar till skattereduktion. - Av lagrådets förslag, som medförde att andra stycket i 2 § förutom material kom att omfatta utrustning för vilken utgift inte får inräknas i underlaget för skattereduktion, kan inte anses framgå annat än att kompletteringen avsett att fånga upp färdiga produkter, dvs. inventarier och utrustning som i samband med byggnadsarbete tillförts bostadshuset. - Länsrätten finner med hänsyn till det ovan anförda att de i målet beställda arbetena är att anse som byggnadsarbete i den mening som avses i lagen om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus. Vidare framgår efter utredning med tillverkaren att arbetskostnaden uppgår till 79 procent av totala kostnaden. - Lena M. är berättigad att erhålla skattereduktion. Överklagandet skall således bifallas. - Länsrätten bifaller överklagandet på så sätt att Lena M. medges skattereduktion. Det ankommer på skattemyndigheten att beräkna underlaget för skattereduktion. - Skattemyndigheten överklagade och yrkade att Lena M. inte skulle medges skattereduktion. Lena M. bestred yrkandet och hänvisade till en skrivelse från det tillverkande företaget av vilken bl.a. framgick att monteringen av luckorna föregicks av besök hos kunden, uppmätning och framställning av ritningar. - Kammarrätten i Stockholm (1998-02-16, Hallberg, Petersson): Enligt 2 § lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus utgörs underlaget för skattereduktion av utgifter för reparation och underhåll samt för om- och tillbyggnad av bostadshus. I underlaget inräknas dock inte utgifter som avser bl.a. material och utrustning. Syftet med skattereduktionen är nämligen att stimulera ett ökat kapacitetsutnyttjande inom byggsektorn och att motverka arbetslöshet. Av det skälet riktar reglerna in sig på arbetskostnader. Mot angiven bakgrund och med hänsyn till hur beställning, tillverkning och montering skett finner kammarrätten att Lena M:s utgifter för inköp av köksinredning till sitt bostadshus också har haft sådan karaktär som avses med lagen. Hinder föreligger därför inte mot att medge henne skattereduktion. På grund härav kan överklagandet inte bifallas. - Östberg-Anclow var skiljaktig och anförde: Enligt lagen om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus utgörs underlaget för reduktionen av utgifter för reparation och underhåll samt för om- och tillbyggnad av bostadshus (byggnadsarbete). Som byggnadsarbete räknas inte bl.a. åtgärder som enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller installationer och inte heller utgifter för material (2 §). Vidare anges i lagen (6 § 4) att ansökningen skall innehålla uppgifter om "det byggnadsarbete som utförts på fastigheten". - Syftet med lagen är att öka kapacitetsutnyttjandet inom byggsektorn och att motverka arbetslösheten just inom denna sektor. - Enligt min uppfattning kan inte lagen anses omfatta en sådan produktionskostnad som detta mål avser, eftersom enligt lagens bestämmelser åtgärderna skall avse utgifter för byggnadsarbete som utförts på bostadshus. Den omständigheten att tillverkningen skett enligt en specialbeställning kan inte anses medföra att arbetskostnaden är hänförlig till sådant arbete. - Jag vill därför med ändring av länsrättens dom bifalla överklagandet och fastställa skattemyndighetens beslut. - RSV överklagade och anförde bl.a. följande. Tillverkningen har skett i företagets lokaler. Priset för varan har företaget uppdelat i arbetskostnad och kostnad för material. Anledning att ifrågasätta denna uppdelning föreligger inte. Frågan i målet gäller därför om den del som angetts som arbetskostnad skall utgöra underlag för skattereduktion. Såsom kammarrätten har funnit bör vad som förevarit beskrivas som inköp av en vara, jfr 2 § konsumentköplagen (1990:932). Enligt vanligt språkbruk är inköp av en vara inte betalning för byggnadsarbete även om varan tillverkats av säljaren och tillförts ett bostadshus. Om motsvarande tillverkningsarbete hade utförts på plats på bostadshuset skulle det ha utgjort byggnadsarbete i lagens mening. Sådant snickeri- eller liknande arbete som består i att anpassa och sammanfoga brädor eller annat material till en trappa, till köksluckor, till en altandörr eller andra tillbehör till ett bostadshus torde utgöra typiska exempel på byggnadsarbete om det utförs på eller vid huset. Om arbetet utförs annorstädes rör det sig däremot inte längre om byggnadsarbete i ordets vanliga bemärkelse. När en byggnad förses med sådant tillbehör som inte tillverkats i omedelbar anslutning till byggnaden talar man inte om byggnadsarbete och i synnerhet inte om byggnadsarbete på bostadshus. Det är i stället inlemmande av en prefabricerad vara (ett prefabricerat byggnadstillbehör) i huskroppen. Det arbete varigenom den prefabricerade varan infogas i byggnaden kan i sin tur vara antingen så pass enkelt att det är att betrakta som sådan installation som inte ensam berättigar till skattereduktion eller också av sådan natur att den i sig utgör byggnadsarbete. Utgiften för den prefabricerade varan bör inte i någotdera fallet till någon del utgöra underlag för skattereduktion. Om befintliga fastighetstillbehör som enkelt kan tas loss från huset - t.ex. köksluckor - behöver målas om och ommålningen sker i måleriföretagets lokaler bör arbetet betraktas som byggnadsarbete utan hinder av att det inte utförs vid bostadshuset. - Regeringsrätten (2000-09-29, Werner, Lindstam, Nordborg, Sandström, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § första stycket lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus anses som byggnadsarbete i lagens mening reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad av bostadshus. Som byggnadsarbete räknas inte åtgärder som enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller installationer eller rengöring. I underlaget för skattereduktionen inräknas enligt 2 § andra stycket inte bl.a. utgifter för material och utrustning. En förutsättning för skattereduktion är enligt 4 § andra stycket att den skattskyldiges underlag uppgår till sammanlagt minst 2 000 kr. - Lagen grundas på prop. 1992/93:150 bil. 6 och bet. 1992/93:SkU36. Bestämmelsen i 2 § första stycket att vissa åtgärder inte räknas som byggnadsarbete kom till för att klargöra att endast åtgärder som kan "hänföras till byggnadsarbeten i vanlig bemärkelse" skall grunda rätt till skattereduktion (a. bet. s. 10). Till sådant som enligt 2 § andra stycket inte grundar rätt till skattereduktion förutsätts höra inte bara byggnadsmaterial i vanlig mening utan även "inventarier och annan utrustning som i samband med byggnadsarbetet tillförs bostadshuset" (Lagrådet a. bet. s. 20). - Skattereduktion har begärts för utgifter för arbete avseende förutom nya köksskåpsluckor även annan köksinredning. Riksskatteverkets överklagande avser emellertid endast köksskåpsluckorna. Överklagandet avser vidare - som det får uppfattas - endast utgifter för arbete som utförts i det tillverkande företagets lokaler. Regeringsrätten delar verkets uppfattning att detta arbete inte kan anses som byggnadsarbete som grundar rätt till skattereduktion. Överklagandet skall därför bifallas. - Det bör ankomma på skattemyndigheten att beräkna nytt underlagsbelopp. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av kammarrättens dom, att de utgifter som avses med överklagandet inte får inräknas i underlaget för skattereduktion. - Handlingarna överlämnas till Skattemyndigheten i Stockholms län för fastställande av nytt underlagsbelopp. (fd II 2000-05-30, Karlsson). - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 2829-1998 och 2832-2839-1998 där utgifterna också avsåg köksskåpsluckor och omständigheterna väsentligen var desamma. I samtliga fall blev utgången densamma som i mål nr 2828-1998.

*REGI

*INST