RÅ 2000 not 152

Negativt beslut om förhandsbesked om nybyggnad på fastighet inom område som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt naturresurslagen och av strandskydd (avslag)

Not 152. Ansökan av Anna Greta A. om rättsprövning av beslut i fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. - Anna Greta A. ansökte hos Miljö- och byggnämnden i Härjedalens kommun om omprövning av ett beslut den 12 februari 1998 av nämnden om planläggningstillstånd varvid ansökan begränsats till en tomt för fritidsbebyggelse. Miljö- och byggnämnden beslutade den 8 maj 1998 att vidhålla tidigare beslut att inte medge bebyggelse på Funäsdalen 10:11 i kommunen. - Sedan Miljö- och byggnämndens beslut den 8 maj 1998 överklagats beslutade Länsstyrelsen i Jämtlands län, som prövade ärendet som ett förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att den 10 december 1998 avslå överklagandet. - Anna Greta A. överklagade länsstyrelsens beslut. Hon vidhöll därvid i huvudsak vad hon tidigare framfört. -Regeringen (Miljödepartementet, 1999-10-28): Regeringen tar liksom länsstyrelsen upp ärendet som en fråga om förhandsbesked enligt PBL. - Enligt övergångsbestämmelserna till följdändringar i PBL med anledning av införandet av miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, skall äldre bestämmelser tillämpas vid ärendets prövning. - Enligt handlingarna är fritidshuset avsett att uppföras inom område för vilket gäller särskilda hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., NRL, varvid turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Fastigheten berörs också av strandskyddsbestämmelser. Med utgångspunkt i de intressen som fastlagts bl.a. i NRL och som den fördjupade översiktsplanen för Ramundberget avser att säkerställa finner regeringen att det finns ett allmänt intresse av att bebyggelsen i området begränsas. Vid en avvägning mellan de allmänna intressena och Anna Greta A:s enskilda intresse att få uppföra ett fritidshus på sökt plats finner regeringen att det enskilda intresset bör stå tillbaka för de allmänna intressena. Vad Anna Greta A. anfört utgör inte skäl till annat ställningstagande. Överklagandet bör därför avslås. - Regeringen avslår överklagandet. - Anna Greta A. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att det skulle upphävas. Hon anförde bl.a. följande. Hon är införstådd med det allmänna intresset av att bebyggelsen i området begränsas med hänsyn till lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., strandskyddsbestämmelserna och den fördjupade översiktsplanen för Ramundberget. Ansökan har därför under ärendets gång begränsats från 4-5 tomtplatser till endast en tomtplats. Enligt riktlinjerna för den fördjupade översiktsplanen kan någon enstaka tomt för fritidshus tillåtas inom bebyggda tomtplatser om särskilda skäl föreligger. De särskilda skäl som kan anses föreligga är att platsen tidigare har varit bebyggd och att hon önskar bygga på den längst från stranden belägna husgrunden med en byggnad väl anpassad till den lokala byggnadstraditionen. Intilliggande fastighet Funäsdalen 40:2 har erhållit dispens och bygglov för ett fritidshus. Samma skäl för dispens borde föreligga även i hennes fall. - Regeringsrätten (2000-10-11, Baekkevold, Sandström, Hulgaard, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De i målet tillämpliga bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om hushållning med naturresurser m.m. är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för olika bedömningar. Den avvägning som gjorts mellan de allmänna intressena och Anna Greta A:s enskilda intresse av ett positivt förhandsbesked om bygglov kan, enligt Regeringsrättens mening, inte anses gå utöver det handlingsutrymme som myndigheterna har i ärenden om förhandsbesked. Handlingarna i målet ger vidare inte stöd för att regeringen felbedömt fakta som legat till grund för beslutet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2000-09-19, I. Larsson)

*REGI

*INST