RÅ 2000 not 162

Kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om / Återkrav av underhållsstöd (fråga om särskilda skäl för eftergift förelåg)

Not 162. Överklagande av Birgit R. och Riksförsäkringsverket ang. återkrav av underhållsstöd. - Birgit R. hade en dotter född år 1983. Hon uppbar s.k. utfyllnadsbidrag enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för dottern med 309 kr per månad under tiden april-augusti 1998 från Gävleborgs läns allmänna försäkringskassa. Kassan underrättades senare om att den bidragsskyldige faderns taxerade inkomst 1997 hade höjts. Kassan räknade då om utfyllnadsbidraget till 125 kr per månad och beslutade den 23 november 1998 att Birgit R. skulle betala tillbaka mellanskillnaden, 920 kr [5 x (309 -125)]. Försäkringskassan beslutade den 15 december 1998 efter omprövning att inte ändra det tidigare beslutet. - Birgit R. överklagade till Länsrätten i Gävleborgs län, som genom dom den 29 april 1999 avslog överklagandet. Kammarrätten i Sundsvall meddelade enligt beslut i protokoll den 19 augusti 1999 inte prövningstillstånd. - Birgit R. och Riksförsäkringsverket yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut och meddela prövningstillstånd i kammarrätten. -Regeringsrätten (2000-10-27, Baekkevold, Nordborg, Sandström, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får kammarrätten i de fall där det är särskilt föreskrivet pröva ett överklagande av ett avgörande som länsrätten meddelat endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Sådant tillstånd meddelas enligt andra stycket bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Av 38 § lagen om underhållsstöd följer att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av beslut om återkrav av underhållsstöd. - Av förarbetena till lagen om underhållsstöd (prop. 1995/96:208 s. 91) framgår att bestämmelsen om eftergift av krav på återbetalning av underhållsstöd är avsedd att tillämpas återhållsamt. Särskilda skäl för eftergift kan enligt förarbetsuttalandena exempelvis föreligga om den som återkravet riktas mot skäligen inte borde ha förstått att utbetalningen var felaktig och det dessutom med hänsyn till betalningsmottagarens ekonomiska och personliga förhållanden finns skäl att inte återkräva underhållsstödet eller del av det. - Riksförsäkringsverket anger i sina allmänna råd 1999:2 om underhållsstöd att försäkringskassan i en situation som den nu aktuella kan medge eftergift på grund av särskilda skäl. Frågan har också uppmärksammats i den juridiska litteraturen. Jur. dr Lars Bejstam har i en artikel i Juridisk Tidskrift med titeln Ett diskutabelt beslut om återkrav - och diskutabla återkravsregler (JT 1999-2000 s. 722) behandlat reglerna om återkrav och förutsättningarna för eftergift. - Det saknas vägledande domstolsavgöranden rörande tillämpningen av reglerna om återkrav av underhållsstöd och vad som skall anses som särskilda skäl för att efterge återkrav. Med hänsyn till intresset av att få frågan prövad i högre rätt hade kammarrätten bort meddela prövningstillstånd med anledning av Birgit R:s överklagande av länsrättens dom. Kammarrättens beslut skall därför upphävas och Birgit Rask meddelas prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Birgit R. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av hennes överklagande av Länsrättens i Gävleborgs län dom den 29 april 1999. (fd I 2000-10-04, Fredriksson)

*REGI

*INST