Upphävd författning

Lag (1996:1030) om underhållsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-10-31
Ändring införd
SFS 1996:1030 i lydelse enligt SFS 2009:1488
Ikraft
1996-12-01
Upphäver
Lag (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
Lag (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande
Lag (1964:143) om bidragsförskott
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Underhållsstöd lämnas till barn enligt bestämmelserna i denna lag.

[S2]I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m. Lag (2004:829).

Prop. 2003/04:152: I andra stycket görs en ändring med anledning av de ändringar som föreslås i 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Dessa innebär bl.a. att forumbestämmelserna för handläggning i en allmän försäkringskassa upphävs eftersom den nya Försäkringskassan utgör en rikstäckande myndighet.

2 §  I denna lag avses med bidragsskyldig den som enligt 7 kap. 2 § första stycket föräldrabalken skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet.

[S2]Med förälder som har vårdnaden om ett barn likställs i lagen den som med socialnämndens medgivande har tagit emot ett utländskt barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det.

Förutsättningar för att underhållsstöd skall lämnas

3 §  Ett barn har rätt till underhållsstöd, om föräldrarna inte bor tillsammans. Det krävs dessutom att barnet varaktigt bor hos endast en av föräldrarna och är folkbokförd hos den föräldern (boföräldern) samt att boföräldern bor här i landet och, om barnet är underårigt, är vårdnadshavare för barnet.

[S2]Ett barn har också rätt till underhållsstöd om föräldrarna inte bor tillsammans och barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvis boende) och är folkbokfört hos en av dem. Det krävs dessutom att den förälder som söker stödet bor här i landet och, om barnet är underårigt, att det står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem.

[S3]Ett barn har också rätt till underhållsstöd, om det varaktigt bor och är folkbokfört hos en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som bor här i landet eller hos någon eller några som bor här i landet och som var särskilt förordnade vårdnadshavare för barnet, när det fyllde 18 år. Vad som i lagen sägs om boförälder gäller då den eller de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Bestämmelserna i 4 § 1 och 5 § tillämpas inte i dessa fall. Lag (2002:204).

Prop. 2001/02:84: Ändringen i paragrafen innebär att underhållsstöd inte längre skall utges till barn av den anledningen att en av föräldrarna avlidit. Ett sådan barn skall i stället vara berättigat till efterlevandestöd till barn enligt bestämmelserna i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Detta gäller även om dödsfallet har inträffat före ikraftträdandet. Underhållsstödet ersätts av ett efterlevandestöd (2 § lagen ...

 • RÅ 2008:80:Ett barn som varit folkbokförd hos modern men rent faktiskt bott hos sina morföräldrar har inte haft rätt till underhållsstöd eftersom det inte haft sådan anknytning till moderns hem och ekonomi att det ändå ansetts varaktigt bosatt där.
 • RÅ 2004:138:Ett interimistiskt förordnande om ett barns rätt till umgänge med sin fader har inte ansetts medföra att barnet fått ett varaktigt växelvis boende hos båda föräldrarna enligt lagen om underhållsstöd.
 • HFD 2012:72:Ett barn, som bor växelvis hos sina separerade särskilt förordnade vårdnadshavare och är folkbokfört hos en av dem, har rätt till underhållsstöd.
 • RÅ 2007:26:Återkrav av belopp som felaktigt betalats ut som underhållsstöd har eftergetts.

4 §  Ett barn har inte rätt till underhållsstöd, om

 1. barnets mor är boförälder och hon uppenbarligen utan giltigt skäl låter bli att vidta eller medverka till åtgärder för att få faderskapet eller föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken till barnet fastställt,
 2. det finns anledning anta att, om det finns en bidragsskyldig förälder, denne i rätt ordning betalar underhåll som inte är lägre än det belopp som enligt denna lag skulle betalas ut i underhållsstöd till barnet,
 3. det är uppenbart att den bidragsskyldige föräldern på något annat sätt ser till att barnet får motsvarande underhåll,
 4. boföräldern trots föreläggande enligt 31 § tredje stycket utan giltigt skäl låter bli att vidta eller medverka till de åtgärder som begärs, eller
 5. barnet har rätt till barnpension eller efterlevandestöd till barn efter en bidragsskyldig förälder på grund av bestämmelserna i 2 eller 3 kap. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:137: Paragrafen reglerar fall när ett barn inte har rätt till underhållsstöd. Ett tillägg i första punkten har gjorts till följd av ändringarna i föräldrabalken om föräldraskapet för barn som kommit till genom assisterad befruktning i registrerade partnerskap och samboförhållanden mellan två kvinnor.

Bestämmelsen innebär att ett barn har inte rätt till underhållsstöd om barnets mor är boförälder och låter bli att vidta ...

Prop. 2004/05:116: Paragrafen anger i vilka fall ett barn inte har rätt till underhållsstöd. En komplettering har gjorts i 31 § så att det nu klart framgår att en boförälder på begäran också är skyldig att vidta eller medverka till åtgärder för att få underhållsbidraget indrivet. Den införda bestämmelsen korresponderar med paragrafens punkt 4. På Lagrådets inrådan har paragrafen i övrigt lämnats oförändrad.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2001/02:84: Anledningen till ändringen i denna paragraf är att regler om barnpension och efterlevandestöd till barn fr.o.m. den 1 januari 2003 finns i lagen

(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn samt i lagen (2000:462) ...

5 §  När barnets föräldrar är folkbokförda på samma adress anses de bo tillsammans, om inte den som begär underhållsstöd eller som stöd betalas ut till visar annat. Föräldrar som är gifta med varandra anses bo tillsammans även om de inte är folkbokförda på samma adress, om inte den som begär underhållsstöd eller som stöd betalas ut till visar annat.

[S2]Om det kommer fram andra omständigheter som gör det sannolikt att föräldrarna bor tillsammans måste den som begär underhållsstöd eller som stöd betalas ut till visa att de inte gör det.

 • RÅ 2010 not 51:Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades sedan ny utredning tillkommit (synnerliga skäl) / Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades i mål om underhållsstöd sedan ny utredning tillkommit (synnerliga skäl)

6 §  Underhållsstöd lämnas från och med månaden efter den månad föräldrarna flyttat isär eller rätt till stöd annars uppkommit, dock inte för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden.

[S2]Underhållsstöd lämnas till och med den månad under vilken barnet fyllt 18 år eller till och med den tidigare månad under vilken rätten till stöd annars upphört. Lag (2000:1397).

7 §  Ett barn som fyllt 18 år har rätt till förlängt underhållsstöd under den tid som barnet bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag enligt lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 2 kap.studiestödslagen (1999:1395), dock längst till och med juni månad det år då barnet fyller 20 år. Studier som omfattar kortare tid än åtta veckor eller deltidsstudier medför dock inte rätt till förlängt underhållsstöd.

[S2]Ett barn har inte rätt till förlängt underhållsstöd i fall som avses i 4 §. Härvid skall vad som sägs om boföräldern i 4 §1 och 4 gälla den studerande. Rätt till förlängt underhållsstöd föreligger inte heller, om den studerande har ingått äktenskap. Lämnas förlängt underhållsstöd gäller vad som sägs om boföräldern i 9 b § andra stycket den studerande.

[S3]Förlängt underhållsstöd lämnas från och med månaden efter det att den studerande har fyllt 18 år eller återupptagit studier som avses i första stycket till och med den månad under vilken rätt till stöd upphör. Förlängt underhållsstöd lämnas dock inte för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om förlängt underhållsstöd.

Andra stycket har ändrats. Av ändringen framgår att vad som sägs om boföräldern i 9 b § andra stycket gäller även den studerande när förlängt underhållsstöd lämnas.

Underhållsstödets storlek

8 §  Underhållsstöd till ett barn lämnas med 1 273 kronor per månad. Om det finns anledning att anta att en bidragsskyldig förälder i rätt ordning betalar ett underhåll till barnet som motsvarar lägst det belopp som skulle ha fastställts enligt 24-28 §§, avräknas detta belopp från underhållsstödet.

[S2]Om sökanden begär det, lämnas underhållsstöd med 1 273 kronor per månad med avräkning för det belopp som skulle ha fastställts, om 24-28 §§ hade tillämpats på inkomsten för den av föräldrarna som inte är boförälder.

[S3]Vid växelvis boende beräknas underhållsstöd till hälften av 1 273 kronor per månad för var och en av föräldrarna. Från det belopp som sålunda beräknats för en förälder avräknas hälften av det belopp som skulle ha fastställts, om 24-28 §§ hade tillämpats på inkomsten för den föräldern.

[S4]Om ett barn bor hos en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller hos någon eller några som var särskilt förordnade vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år, lämnas dubbla underhållsstöd enligt första stycket. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om underhållsstödets belopp.

I första–tredje styckena har underhållsstödets belopp höjts med 100 konor. Underhållsstöd lämnas därmed med högst 1 273 kronor per månad.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Prop. 1999/2000:118: I andra stycket anges att utfyllnadsbidrag kan utgå efter begäran. Reglerna överensstämmer med nuvarande regler i andra stycket men har flyttats till ett eget stycke. I dessa fall sker det inte någon utredning om växelvis boende föreligger eller inte.

Tredje stycket i paragrafen är nytt och reglerar underhållsstöd vid växelvis boende. Bestämmelser om detta fanns tidigare i det andra stycket.

När barnet varaktigt bor hos två särlevande föräldrarna ...

8 a §  Underhållsstöd som lämnas med stöd av 8 § första stycket andra meningen eller 8 § andra stycket skall omprövas när det finns ett nytt beslut om årlig taxering för den bidragsskyldige eller när grunden för tillämplig procentsats enligt 24 § ändras. Föranleder det nya taxeringsbeslutet en ändring av underhållsstödet, skall ändringen gälla från och med februari året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades. Vid ändring i grunden för tillämplig procentsats justeras underhållsstödets belopp från och med månaden efter den månad då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.

[S2]Underhållsstöd som lämnas med stöd av 8 § första stycket andra meningen eller 8 § andra stycket skall jämkas, om det taxeringsbeslut som legat till grund för Försäkringskassans bedömning ändrats väsentligt. Jämkningen gäller från och med månaden efter den månad då Försäkringskassan fick kännedom om taxeringsändringen.

[S3]Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller även vid växelvis boende. Vad som sägs om bidragsskyldig skall då gälla var och en av föräldrarna. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen är ny. Den är tillämplig i de fall där underhållsstöd lämnas i form av utfyllnadsbidrag enligt 8 § första stycket andra meningen eller 8 § andra eller tredje stycket. I paragrafen klargörs vilken betydelse en omprövning eller en jämkning av det återbetalningsbelopp som skulle ha fastställts enligt 24–28 §§ (det s.k. fiktiva återbetalningsbeloppet) får för utfyllnadsbidraget.

Första stycket reglerar omprövning av underhållsstödet. Hänvisningen till 24 § avser tillämplig ...

9 §  Om underhållsbidrag har fastställts enligt föräldrabalken i form av ett engångsbelopp, skall avräkning från underhållsstödet ske med vad det fastställda underhållsbidraget skäligen kan anses motsvara i underhåll per månad. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: På förslag av Lagrådet utgörs hela paragrafen numera av endast dess första oförändrade stycke. Återstoden av paragrafen har tagits in i en ny paragraf, 9 a §.

9 a §  I stället för vad som sägs i 8 § första stycket andra meningen skall följande gälla, om

 1. den bidragsskyldige bor utomlands, eller
 2. den bidragsskyldige bor i Sverige och i eller från utlandet får lön eller annan sådan inkomst som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken men som inte kan tas i anspråk genom utmätning på sådant sätt som anges i samma kapitel.

[S2]Finns det anledning att anta att den bidragsskyldige i rätt ordning betalar fastställt underhållsbidrag, skall detta belopp räknas av från underhållsstödet. Har underhållsbidraget fastställts med beaktande av att den bidragsskyldige till någon del fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet hos sig, skall underhållsstödet minskas med ett belopp motsvarande den del av underhållsskyldigheten som på detta sätt får anses ha beaktats. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om förhållandet mellan underhållsbidrag som betalas direkt till barnet och utfyllnadsbidrag i fall med utlandsanknytning. Första och andra styckena har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Paragrafens första stycke och andra stycke första meningen motsvarar – frånsett det gjorda tillägget att paragrafen numera också omfattar en bidragsskyldig som bor i Sverige och får inkomst i eller från utlandet som avses i 7 §§kap. 1 § utsökningsbalen ...

9 b §  Inträder Försäkringskassan i barnets rätt till underhållsbidrag enligt 31 § första och andra styckena och är den bidragsskyldiges underhållsbidrag fastställt med beaktande av att han eller hon till någon del fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet hos sig, skall underhållsstödet minskas med ett belopp motsvarande den del av underhållsskyldigheten som på detta sätt får anses ha beaktats.

[S2]Om det underhållsbidrag som har blivit fastställt uppenbart understiger vad den bidragsskyldige bör betala i underhållsbidrag till barnet och detta kan läggas boföräldern till last, lämnas inte underhållsstöd med högre belopp än underhållsbidraget. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen är ny och gäller ärenden med utlandsanknytning där Försäkringskassan trätt i barnets rätt till underhållsbidrag. I paragrafen regleras den inverkan på underhållsstödet som, första stycket ett underhållsbidrag har som är bestämt genom s.k. nettoberäkning och andra stycket ett alltför lågt underhållsbidrag har. Med bidragsskyldig menas här samma som i 31 §.

Första stycket. Har det redan när underhållsbidraget fastställdes beaktats att den bidragsskyldige till någon ...

10 §  Om barnet har en sådan inkomst som framkommer vid en tillämpning av 25-27 §§, skall underhållsstödet minskas med ett belopp som motsvarar hälften av inkomsten. I stället för den minskning av framräknat belopp som anges i 26 § andra stycket skall beloppet minskas med 48 000 kronor.

[S2]Vid växelvis boende skall underhållsstödet för var och en av föräldrarna minskas med ett belopp som motsvarar hälften av det belopp med vilket underhållsstödet skall minskas enligt första stycket.

[S3]Nedsättning av underhållsstöd enligt första och andra styckena skall omprövas när det finns ett nytt beslut om årlig taxering. Föranleder det nya taxeringsbeslutet en ändring av underhållsstödet, skall ändringen gälla från och med februari året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om den inverkan som barnets egna inkomster har på underhållsstödets belopp. På förslag av Lagrådet har paragrafens tredje stycke lyfts över till 10 a § första stycket.

Tredje stycket är nytt och innehåller en bestämmelse om omprövning. Enligt första meningen skall underhållsstödets belopp omprövas när ett nytt beslut om årlig taxering för barnet föreligger. På Lagrådets inrådan har bestämmelsen om när en omprövning i samband med ett nytt beslut ...

Prop. 1999/2000:118: Andra stycket är nytt och handlar om hur barnets inkomster skall påverka underhållsstödet vid växelvis boende. I andra stycket föreskrivs att vid beräkning av underhållsstöd vid växelvis boende skall underhållsstödet för var och en av föräldrarna minskas med ett belopp som motsvarar hälften av det belopp med vilket underhållsstödet skall minskas enligt bestämmelserna i första stycket. Om det utgår fullt underhållsstöd med 1 173 kr och detta till följd av barnets inkomster skall minskas med ...

10 a §  Om den bidragsskyldige enligt 23 § andra stycket har medgetts avdrag med ett visst belopp vid fullgörande av sin återbetalningsskyldighet, skall kommande underhållsstöd minskas med motsvarande belopp.

[S2]Har den bidragsskyldige när hans eller hennes återbetalningsskyldighet bestämts, enligt 28 a § fått tillgodoräkna sig ett avdrag för barnets vistelse hos honom eller henne, skall underhållsstödet minskas med ett belopp motsvarande avdraget. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om nedsättning av underhållsstödets belopp till följd av umgängesavdrag enligt 23 § och nettoberäkning enligt 28 a §.

Första stycket motsvarar tidigare 10 § tredje stycket. I andra stycket finns en bestämmelse om nedsättning av underhållstödet till följd av nettoberäkning enligt 28 a §.

11 §  Underhållsstöd lämnas inte för sådan kalendermånad då barnet under hela månaden

[S2]1.på statens bekostnad får vård på institution eller annars kost och logi,

 1. bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 2. vårdas i familjehem eller hem för vård eller boende inom socialtjänsten.

 • RÅ 2010 not 122:Fråga om underhållsstöd och eftergift av underhållsstöd för ett barn med boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ansökan och beslut

12 §  Underhållsstöd lämnas efter skriftlig ansökan av boföräldern hos Försäkringskassan. Vid växelvis boende skall en sådan ansökan göras av föräldrarna för egen del. Ansökan om förlängt underhållsstöd skall göras av den studerande själv, även om han eller hon ännu inte fyllt 18 år.

[S2]Ansökan skall innehålla nödvändiga upplysningar för bedömningen av barnets rätt till stöd. Lag (2004:861).

Prop. 1999/2000:118: En ny andra mening har lagts till i första stycket.

I första styckets andra mening föreskrivs att var och en av föräldrarna skall ansöka om sin del av underhållsstödet, dvs. maximalt 586 kronor. Så länge det är fråga om en indragning eller nedsättning av stödet kan försäkringskassan besluta om det enligt 19 § t.ex. beträffande en förälder som redan uppbär fullt underhållsstöd med 1 173 kr i månaden när en ansökan från den andra föräldern om underhållsstöd vid växelvis ...

13 §  När underhållsstöd enligt 8 § första, andra eller fjärde stycket sökts skall Försäkringskassan omedelbart sända meddelande om ansökan till den bidragsskyldige, under förutsättning att hans eller hennes vistelseort är känd eller går att ta reda på. Meddelandet skall innehålla en uppmaning till den bidragsskyldige att yttra sig muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om han eller hon har något att invända mot ansökan eller har något att anföra i fråga om återbetalningsskyldighet enligt 21 §. I meddelandet skall även en upplysning lämnas om innehållet i 3, 4, 8-9, 10, 10 a och 21-28 a §§. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om meddelanden som skall sändas till den bidragsskyldige föräldern sedan boföräldern ansökt om underhållsstöd. Sista meningen har ändrats så att den bidragsskyldige skall få upplysning också om innehållet i de nya bestämmelserna om omprövning och jämkning av utfyllnadsbidrag i 8 a § och om nettoberäkning i 28 a och 10 a §§. Vidare har en språklig ändring gjorts.

Prop. 1999/2000:118: I bestämmelsen anges vilka kommuniceringsåtgärder som försäkringskassan skall vidta gentemot den bidragsskyldige föräldern efter det att en ansökan inkommit. Genom ändringen preciseras att bestämmelsen är tilllämplig när underhållsstöd sökts enligt 8 § första, andra och fjärde stycket.

13 a §  När underhållsstöd enligt 8 § tredje stycket sökts skall Försäkringskassan omedelbart sända meddelande om ansökan till den andra föräldern, under förutsättning att hans eller hennes vistelseort är känd eller går att ta reda på. Meddelandet skall innehålla en uppmaning till den andra föräldern att yttra sig muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om han eller hon har något att anföra i fråga om ansökan. I meddelandet skall även en upplysning lämnas om innehållet i 3, 4, 8-9, 10 och 24-28 §§. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om meddelande till den ena föräldern sedan den andra har ansökt om underhållsstöd vid växelvis boende. Enligt sista meningen skall en upplysning lämnas också om innehållet i de nya bestämmelserna om omprövning och jämkning av utfyllnadsbidrag i 8 a §. Vidare har en språklig ändring gjorts.

Prop. 1999/2000:118: Paragrafen är ny. Det föreskrivs vilka kommuniceringsåtgärder som skall vidtas när en ansökan om underhållsstöd vid växelvis boende inkommit från en förälder i förhållande till den andra föräldern.

13 b §  När den bidragsskyldige begär beräkning enligt 28 a § skall Försäkringskassan omedelbart sända meddelande till den andra föräldern. Meddelandet skall innehålla en uppmaning till den andra föräldern att yttra sig muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om han eller hon har något att invända mot begäran. I meddelandet skall upplysning lämnas om innehållet i 10 a och 28 a-28 c §§. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen är ny. I paragrafen anges att boföräldern skall underrättas om en begäran om nettoberäkning enligt 28 a §. Därmed får boföräldern möjlighet att reagera och ge in den information till Försäkringskassan som han eller hon anser vara av betydelse för kassans bedömning. I underrättelsen skall boföräldern uppmärksammas på de regler som gäller för nettoberäkning och det faktum att nettoberäkning leder till en motsvarande minskning av underhållsstödet. Meddelandet behöver inte delges.

14 §  När Försäkringskassan har meddelat beslut i ärendet, skall sökanden skriftligen underrättas om beslutet. Har stöd beviljats, skall underrättelse lämnas om innehållet i 18 och 20 §§.

[S2]Beslut om att bevilja underhållsstöd, att fastställa återbetalningsskyldighet och beslut enligt 28 a eller 28 c § skall delges den bidragsskyldige. Denne skall också underrättas om innehållet i 23, 28 a-30 §§, vid beslut enligt 28 c § dock inte om 28 a och 28 b §§, denna lag samt 7 kap. 2 a § föräldrabalken.

[S3]Beslut om att medge beräkning enligt 28 a § och att minska underhållsstödet enligt 10 a § skall delges boföräldern. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Andra stycket har ändrats. Den bidragsskyldige skall delges beslut om nettoberäkning och beslut om att ett tidigare beslut om nettoberäkning har upphävts. Han eller hon skall numera också uppmärksammas särskilt på bestämmelserna om nettoberäkning i 28 a–28 c §§.

Placeringen av tredje stycket har skett på inrådan av Lagrådet. Boföräldern skall delges beslut om att medge nettoberäkning och om att sätta ned underhållsstödet.

Delgivningen av beslut enligt andra ...

 • NJA 2012 s. 452:Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningsskyldighet avseende underhållsstöd.

15 §  Om det inte utan dröjsmål kan avgöras om någon har rätt till underhållsstöd men det finns sannolika skäl för att sådan rätt föreligger och underhållsstöd är av väsentlig betydelse för barnet, skall Försäkringskassan, för tiden till dess slutligt beslut kan fattas, besluta att stöd skall betalas ut med ett skäligt belopp.

[S2]Om det senare bestäms att underhållsstöd inte skall lämnas eller att stöd skall lämnas med ett lägre belopp än som har betalats ut enligt första stycket, är den som stödet har betalats ut till inte skyldig att betala tillbaka överskjutande belopp i andra fall än när

 1. han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt har förorsakat en felaktig utbetalning, eller
 2. han eller hon i annat fall skäligen borde ha insett att utbetalningen var felaktig.

[S3]Även i fall som avses i andra stycket kan återbetalningsskyldighet efterges helt eller delvis, om det finns särskilda skäl.

[S4]Om en person har befunnits återbetalningsskyldig enligt andra stycket skall ränta tas ut på beloppet. Därvid tillämpas bestämmelserna om ränta i 20 § tredje-femte styckena. Lag (2007:205).

Prop. 2006/07:49: I paragrafen anges förutsättningarna för interimistiskt beslut om underhållsstöd, för när de som underhållsstödet betalats ut till är återbetalningsskyldiga och för när eftergift helt eller delvis kan komma i fråga. I paragrafen har införts ett nytt stycke om ränta.

Hänvisningen i fjärde stycket till räntebestämmelserna i 20 § innebär att de som är återbetalningsskyldiga enligt andra stycket också skall betala ränta på beloppet.

Utbetalning

16 §  Underhållsstöd skall betalas ut av Försäkringskassan månadsvis i förskott. Om det belopp som skall betalas ut för ett barn till en sökande en viss månad är lägre än 50 kronor, bortfaller beloppet. I övrigt avrundas belopp som slutar på öretal till närmast lägre krontal.

[S2]Om en bidragsskyldig förälder, innan han eller hon enligt 14 § har delgetts beslut om återbetalningsskyldighet, har betalat underhåll till barnet för en viss månad, skall motsvarande belopp dras av från underhållsstödet för den månaden.

[S3]Om det underhållsstöd som hänför sig till en viss månad inte har lyfts inom sex månader efter utgången av den månaden, är underhållsstödet förverkat. Lag (2004:829).

Prop. 1999/2000:118: I första stycket ges närmare föreskrifter om utbetalningen av underhållsstöd och i vilka fall utbetalning inte sker. En följdändring har gjorts med anledning av att underhållsstöd vid växelvis boende kan betalas ut till var och en av föräldrarna. Om det belopp som skall betalas ut för ett barn till en sökande är lägre än 50 kr bortfaller således beloppet.

17 §  Underhållsstödet betalas ut till boföräldern. Vid växelvis boende betalas underhållsstödet ut till var och en av föräldrarna. Har två särskilt förordnade vårdnadshavare utsetts att utöva vårdnaden gemensamt, betalas underhållsstödet ut till den kvinnliga vårdnadshavaren eller, om vårdnadshavarna begär det, till den manlige vårdnadshavaren. Är de särskilt förordnade vårdnadshavarna av samma kön, betalas underhållsstödet ut till den äldre av dem eller, om de begär det, till den yngre.

[S2]Förlängt underhållsstöd betalas ut till den studerande.

[S3]Om det finns synnerliga skäl, får underhållsstödet på framställan av socialnämnden betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden att användas för barnets bästa. Lag (2002:608).

Prop. 2001/02:123: I första stycket har en följdändring gjorts till ändringarna i 3 kap. 2 § lagen om registrerat partnerskap och punkt 15 i lagen om homosexuella sambor.

Prop. 1999/2000:118: I första stycket regleras till vem underhållsstödet skall betalas ut. I en ny andra mening anges att vid växelvis boende betalas underhållsstödet ut till var och en av föräldrarna.

 • RÅ 2002:68:I mål om socialnämnds rätt att uppbära enskilds ersättningar från försäkringskassan är den enskilde - men inte försäkringskassan - nämndens motpart i länsrätt när nämnden överklagat kassans beslut.

Anmälningsskyldighet

18 §  Den som underhållsstöd betalas ut till är skyldig att anmäla sådant förhållande som kan påverka rätten till och storleken av stödet. Anmälan skall göras till Försäkringskassan så snart den som stödet betalas ut till får veta att förhållandena har ändrats eller kommer att ändras. Lag (2004:829).

Ändring av beslut

19 §  Försäkringskassan skall besluta om indragning eller nedsättning av underhållsstödet, om något förhållande har inträffat som föranleder att underhållsstöd inte skall lämnas eller skall lämnas med ett lägre belopp.

[S2]Om det finns sannolika skäl för att underhållsstöd skall dras in eller minskas, kan Försäkringskassan besluta att stödet inte skall betalas ut eller betalas ut med lägre belopp till dess slutligt beslut meddelats. Lag (2004:829).

Återkrav

20 §  Har underhållsstöd lämnats felaktigt eller med för högt belopp, skall Försäkringskassan besluta om återkrav av beloppet från den som det har betalats ut till. Om det finns särskilda skäl, får dock Försäkringskassan efterge återkravet helt eller delvis.

[S2]Vid en senare utbetalning av underhållsstöd eller annan ersättning som skall betalas ut av Försäkringskassan till någon som skall betala tillbaka underhållsstöd enligt första stycket får Försäkringskassan hålla inne ett skäligt belopp i avräkning på vad som har lämnats för mycket.

[S3]Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda beloppet, skall ränta tas ut på beloppet. Räntan skall tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Räntan skall beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades eller anstånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betalning.

[S4]Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte betalas i rätt tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

[S5]Om det finns särskilda skäl, får Försäkringskassan helt eller delvis efterge kravet på ränta enligt tredje och fjärde styckena. Lag (2007:205).

Prop. 2006/07:49: Paragrafen anger förutsättningarna för när de som underhållsstöd betalats ut till blir återbetalningsskyldiga, för när eftergift helt eller delvis kan komma i fråga och för när avräkning kan bli aktuell (s.k. tvungen kvittning). I paragrafen har införts tre nya stycken om ränta.

I tredje–femte styckena har det införts bestämmelser om ränta för vilka de nya bestämmelserna i 20 kap. <a href="https://lagen.nu/1962:381#K20P4b" ...

 • RH 2006:48:Allmän domstol har ansetts ha behörighet att inom ramen för prövningen av frågan om återbetalningsskyldighet till Försäkringskassan av felaktigt utgivna bidrag även pröva en invändning från bidragstagaren om att det finns skäl att efterge återbetalningsskyldigheten.
 • RÅ 2010 not 122:Fråga om underhållsstöd och eftergift av underhållsstöd för ett barn med boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • RÅ 2010 not 51:Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades sedan ny utredning tillkommit (synnerliga skäl) / Prövningstillstånd i kammarrätt meddelades i mål om underhållsstöd sedan ny utredning tillkommit (synnerliga skäl)
 • RÅ 2007:26:Återkrav av belopp som felaktigt betalats ut som underhållsstöd har eftergetts.

Återbetalningsskyldighet för den bidragsskyldige

21 §  När underhållsstöd lämnas till ett barn och det finns en bidragsskyldig förälder, skall denne återbetala ett belopp till staten som helt eller delvis motsvarar underhållsstödet. Återbetalningsskyldigheten fastställs av Försäkringskassan i enlighet med 24-28 a §§ samtidigt som eller snarast efter det att beslutet om underhållsstöd meddelas.

[S2]Beslut om återbetalningsskyldighet skall inte meddelas, om 8 § första stycket andra meningen eller 8 § andra eller tredje stycket tillämpas eller om underhållsskyldighet enligt föräldrabalken har fastställts i form av ett engångsbelopp. Om den bidragsskyldige är bosatt utomlands eller i Sverige och i eller från utlandet får lön eller annan inkomst som inte kan tas i anspråk genom utmätning enligt 7 kap.utsökningsbalken och en tillämpning av 31 § därför övervägs, behöver återbetalningsskyldighet inte fastställas.

[S3]Återbetalningsskyldighet får inte beslutas för tid under vilken Försäkringskassan har trätt in i barnets rätt till underhållsbidrag enligt 31 § och aldrig för längre tid tillbaka än tre år före den dag då meddelande enligt 13 § sändes till den bidragsskyldige. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om återbetalningsskyldighet.

I första stycket har införts en hänvisning till regleringen om nettoberäkning i 28 a §.

Enligt tillägget i andra stycket kan Försäkringskassan underlåta att fastställa återbetalningsskyldighet, om den bidragsskyldige bor i Sverige och i eller från utlandet får lön eller andra inkomster som avses i 7 kap. 1 § ...

Prop. 1999/2000:118: Ändringen i andra stycket är en följdändring till ändringarna i 8 §.

 • NJA 2012 s. 452:Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningsskyldighet avseende underhållsstöd.
 • RÅ 2008:68:En far har ansetts vara återbetalningsskyldig för underhållsstöd som har lämnats till hans barn för tid då det var fastställt att en annan man var far till barnet.
 • RÅ 2008:71:Underhållsstöd har lämnats till två barn. Återbetalningsskyldigheten för deras far, som driver ett företag som går med förlust, har bestämts genom en skälighetsbedömning.

22 §  Har Försäkringskassan enligt 15 § beslutat om underhållsstöd för tid till dess slutligt beslut kan fattas, fastställs återbetalningsskyldighet för den bidragsskyldige för motsvarande tid.

[S2]Om underhållsstöd har lämnats till ett barn och det pågår ett mål om fastställande av faderskap till barnet, får den man som är instämd åläggas återbetalningsskyldighet, om det finns sannolika skäl för att han är far till barnet. Beslut om återbetalningsskyldighet får dock inte meddelas, om flera män är instämda i målet.

[S3]Bestäms den slutliga återbetalningsskyldigheten till ett lägre belopp än vad som för samma tid har betalats enligt första eller andra stycket, skall skillnaden betalas ut till den bidragsskyldige. Bestäms den slutliga återbetalningsskyldigheten till ett högre belopp, skall den bidragsskyldige betala in skillnaden till Försäkringskassan.

[S4]Har återbetalningsskyldighet fastställts slutligt för en man och frias han senare från faderskapet till barnet, har han rätt att få tillbaka vad han har betalat jämte ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från varje betalningsdag.

[S5]Andra och fjärde styckena tillämpas också i fråga om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2005:448).

Prop. 2004/05:137: Paragrafen behandlar vissa fall av återbetalningsskyldighet för en bidragsskyldig förälder. Ett nytt femte stycke har införts till följd av ändringarna i föräldrabalken om föräldraskapet för barn som kommit till genom assisterad befruktning i registrerade partnerskap och samboförhållanden mellan två kvinnor.

Har underhållsstöd lämnats till ett barn och pågår det ett mål om fastställande av föräldraskap, får den ...

23 §  Belopp som skall återbetalas till staten enligt 21 eller 22 § skall erläggas till Försäkringskassan förskottsvis för kalendermånad. Underhåll som har betalats till barnet innan den bidragsskyldige delgavs beslutet om återbetalningsskyldighet får dock, i den mån det svarar mot underhållsstödet, avräknas från vad som skall erläggas till Försäkringskassan.

[S2]Om den bidragsskyldige har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn, får han eller hon vid fullgörande av sin återbetalningsskyldighet tillgodoräknas ett avdrag som Försäkringskassan bestämmer enligt vad som föreskrivs om underhållsbidrag i 7 kap. 4 § första och andra styckena föräldrabalken. Avdrag medges endast om anmälan om vistelsen görs till Försäkringskassan inom tre månader från utgången av den kalendermånad då barnets vistelse hos den bidragsskyldige upphörde.

[S3]Avdrag enligt andra stycket medges inte om återbetalningsskyldigheten bestäms enligt 28 a §. Lag (2005:463).

Prop. 1997/98:7: Andra stycket innehåller bestämmelser om s.k. umgängesavdrag. Rätten till avdrag har utvidgats. En motsvarande ändring har gjorts i bestämmelserna om umgängesavdrag i 7 kap. 4 § föräldrabalken. Här hänvisas till författningskommentaren till den ändringen (avsnitt 23.1).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om återbetalning av underhållsstöd och umgängesavdrag.

Tredje stycket är nytt. Där föreskrivs att umgängesavdrag inte skall ske om nettoberäkning enligt 28 a § äger rum. Genom nettoberäkningen beaktas att den bidragsskyldige fullgör sin betalningsskyldighet genom att ha barnet hos sig. Återbetalningsbeloppet bestäms då till ett lägre belopp. Skulle barnet vistas hos den bidragsskyldige i vidare omfattning än vad som bestämts i en lagakraftvunnen ...

24 §  Återbetalningsskyldighet enligt 21 § skall för varje barn som har rätt till underhållsstöd bestämmas till ett visst belopp per år. Beloppet skall motsvara det procenttal av den bidragsskyldiges inkomst som anges i det följande. Vid bestämmandet av procenttalet skall hänsyn tas till samtliga barn för vilka den bidragsskyldige är underhållsskyldig enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken.

[S2]Är den bidragsskyldige underhållsskyldig enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken för ett, två eller tre barn utgör procenttalet fjorton, elva och en halv respektive tio procent. Föreligger underhållsskyldighet för fler än tre barn skall procenttalet motsvara det tal som erhålls, om man dividerar summan av trettio och antalet barn utöver tre med det totala antalet barn. Procenttalet bestäms till ett tal med högst två decimaler.

[S3]Återbetalningsskyldigheten för ett barn får aldrig överstiga vad som lämnas i underhållsstöd till barnet under den tid återbetalningsskyldigheten avser.

[S4]Om det belopp som skall betalas för ett barn under en månad slutar på örestal, avrundas beloppet till närmast lägre krontal. Om återbetalningsbeloppet för ett barn en viss månad blir lägre än 50 kronor, bortfaller återbetalningsskyldigheten. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen reglerar grunderna för bestämmandet av den bidragsskyldiges återbetalningsskyldighet.

Ändringen i fjärde stycket innebär att om den månatliga återbetalningen per barn för en bidragsskyldig blir lägre än 50 kronor så bortfaller återbetalningsskyldigheten.

Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

 • RÅ 2008:71:Underhållsstöd har lämnats till två barn. Återbetalningsskyldigheten för deras far, som driver ett företag som går med förlust, har bestämts genom en skälighetsbedömning.

25 §  Den bidragsskyldiges inkomst enligt 24 § beräknas i enlighet med det taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) som fattats närmast före februari månad det år återbetalningsskyldighet avser och med utgångspunkt i

 1. överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229),
 2. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt andra och tredje styckena, och
 3. överskott av en näringsverksamhet beräknad enligt fjärde stycket.

[S2]Överskottet eller underskottet i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskattelagen ska ökas respektive minskas med andra gjorda avdrag i inkomstslaget än

 1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen,
 2. avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap.inkomstskattelagen vid byte av bostad.

[S3]Föreligger ett överskott enligt andra stycket ska detta minskas med schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen.

[S4]Överskottet eller underskottet av en näringsverksamhet enligt 14 kap. 21 § inkomstskattelagen ska

[S5]ökas med

 1. avdrag för underskott för tidigare beskattningsår enligt 40 kap.inkomstskattelagen,
 2. avdrag enligt 16 kap. 32 § inkomstskattelagen för utgift för egen pension intill ett halvt prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 3. avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap.inkomstskattelagen, och
 4. avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap.inkomstskattelagen,

[S6]minskas med

 1. återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond, och
 2. återfört avdrag för avsättning till expansionsfond. Lag (2009:1488).

Prop. 2006/07:19: Ändringen är av redaktionell karaktär. I paragrafen anpassas andra stycket till den nya terminologin i inkomstskattelagen (1999:1229) genom att ”uppskovsavdrag” byts ut mot ”avdrag för uppskovsbelopp”. Ändringen innebär inte någon förändring i sak.

 • RÅ 2008:71:Underhållsstöd har lämnats till två barn. Återbetalningsskyldigheten för deras far, som driver ett företag som går med förlust, har bestämts genom en skälighetsbedömning.

26 §  Till beloppen enligt 25 § ska läggas studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggsbidrag.

[S2]Det sålunda framräknade beloppet ska minskas med 100 000 kronor och utgör därefter den inkomst som ska ligga till grund för beräkningen av återbetalningsskyldigheten. Lag (2009:1056).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen anger hur den bidragsskyldiges inkomst skall beräknas.

Ändringen i andra stycket innebär att grundavdraget som görs från den bidragsskyldiges inkomst innan dennes återbetalningsskyldighet bestäms höjs från 72 000 kronor till 100 000 kronor.

Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Prop. 2008/09:203: I paragrafens första stycke har bestämmelserna om förmögenhet utmönstrats med anledning av att förmögenhet inte längre ska inverka vid beräkning av den bidragsskyldiges inkomst eller återbetalningsskyldighet.

 • RÅ 2008:71:Underhållsstöd har lämnats till två barn. Återbetalningsskyldigheten för deras far, som driver ett företag som går med förlust, har bestämts genom en skälighetsbedömning.

27 §  När återbetalningsskyldighet fastställs för förfluten tid skall till grund för inkomstberäkningen enligt 25 § läggas det taxeringsbeslut som förelåg den eller de månader återbetalningsskyldigheten hänför sig till.

28 §  Återbetalningsskyldighet kan trots vad som sägs i 25-27 §§ bestämmas genom en skälighetsbedömning, om det är uppenbart att den bidragsskyldige har en förvärvsförmåga som väsentligt överstiger vad som motsvarar inkomsten beräknad enligt nämnda paragrafer och han eller hon inte visar godtagbar anledning till att förvärvsförmågan inte utnyttjas.

 • RÅ 2008:71:Underhållsstöd har lämnats till två barn. Återbetalningsskyldigheten för deras far, som driver ett företag som går med förlust, har bestämts genom en skälighetsbedömning.

28 a §  Har det i en lagakraftvunnen dom eller ett avtal som socialnämnden godkänt bestämts att den bidragsskyldige skall ha barnet hos sig under sammanlagt minst 30 hela dygn per kalenderår, skall på den bidragsskyldiges begäran ett avdrag tillgodoräknas när återbetalningsskyldigheten bestäms. Avdrag skall för varje helt dygn göras med 1/40 av det belopp per månad som den bidragsskyldige annars skulle återbetala enligt 24-28 §§.

[S2]Vid beräkning av antalet hela dygn enligt första stycket räknas även det dygn då barnets vistelse hos den bidragsskyldige upphör som ett helt dygn. Detta gäller dock inte om vistelsen börjar och upphör under samma dygn.

[S3]Rätt till avdrag enligt första stycket föreligger inte om det finns anledning att anta att umgänget i väsentlig mån understiger eller kommer att understiga det som fastställs i domen eller avtalet. Om det finns särskilda skäl får avdrag dock medges även i ett sådant fall.

[S4]Avdrag enligt första stycket medges från och med månaden efter den månad då anmälan om domen eller avtalet kom in till Försäkringskassan. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen är ny. Den innehåller regler om nettoberäkning av den bidragsskyldiges återbetalningsskyldighet. Nettoberäkning förutsätter att det finns en lagakraftvunnen dom om umgänge eller ett av socialnämnden godkänt umgängesavtal.

Första stycket har formulerats i enlighet med Lagrådets förslag. Där anges förutsättningarna för nettoberäkning. Av att det endast är domar och avtal om umgänge som omfattas av paragrafen följer att domar och avtal om boende faller utanför. Nettoberäkning ...

28 b §  En bidragsskyldig vars återbetalningsskyldighet bestämts enligt 28 a § är skyldig att till Försäkringskassan omgående anmäla de ändringar i umgänget som bestäms av allmän domstol eller görs i avtal som godkänns av socialnämnden. När en anmälan har gjorts skall Försäkringskassan omgående göra en omprövning av beslutet om återbetalningsskyldighet. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen är ny. Den innehåller en bestämmelse om att den bidragsskyldige vid nettoberäkning är skyldig att omedelbart anmäla till Försäkringskassan om domen eller avtalet om umgänge som ligger till grund för nettoberäkningen ändras. En ändring av umgänget kan påverka rätten till nettoberäkning eller utfallet av beräkningen.

Även om endast lagakraftvunna domar eller av socialnämnden godkända avtal om umgänge kan ligga till grund för ett beslut om nettoberäkning, gäller anmälningsskyldigheten ...

28 c §  Försäkringskassan skall upphäva ett beslut enligt 28 a §, om den bidragsskyldige begär det eller om något har inträffat som medför att återbetalningsskyldighet inte längre bör vara fastställd med beaktande av dom eller avtal om umgänge. Har ett beslut upphävts kan en ny begäran om beräkning enligt 28 a § prövas tidigast två år från upphävandet. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen är ny. Den innehåller bestämmelser om upphävande av beslut om nettoberäkning. Är det så att den bidragsskyldige föräldern själv begär det eller om Försäkringskassan finner att det inte längre finns förutsättningar för nettoberäkning enligt 28 a § första–tredje styckena, skall beslutet om nettoberäkning upphävas och återbetalningsskyldigheten beräknas på vanligt sätt. Också boföräldern har naturligtvis rätt att hos Försäkringskassan påtala att förutsättningar för nettoberäkning inte längre ...

29 §  Försäkringskassan skall utan dröjsmål vidta åtgärder för att driva in fordringen, om den bidragsskyldige inte fullgör sin återbetalningsskyldighet.

 • NJA 2012 s. 452:Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningsskyldighet avseende underhållsstöd.
 • RÅ 2000:25:En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd även sedan återbetalningsfordringen överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.

30 §  Återbetalningsbelopp som fastställts enligt 24-28 a §§ skall omprövas när ett nytt beslut om årlig taxering föreligger och när grunden för tilllämplig procentsats enligt 24 § ändras. Föranleder det nya taxeringsbeslutet en ändring av återbetalningsbeloppet, skall ändringen gälla från och med februari året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades. Justeras återbetalningsbeloppet av det skälet att grunden för tillämplig procentsats enligt 24 § ändrats, gäller det nya återbetalningsbeloppet från och med månaden efter den månad då ändringen ägde rum, dock aldrig längre tid tillbaka än tre år före den dag då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.

[S2]Återbetalningsskyldighet för viss tid kan också, på ansökan av den bidragsskyldige eller på initiativ av Försäkringskassan, jämkas om det taxeringsbeslut som legat till grund för Försäkringskassans bedömning ändrats väsentligt. En fråga om jämkning på grund av ändrat taxeringsbeslut får dock aldrig tas upp till prövning efter utgången av femte året efter det taxeringsår som beslutet avser. Bestäms återbetalningsskyldigheten till lägre belopp än vad den bidragsskyldige i enlighet med tidigare beslut betalat för samma tid, skall skillnaden och betald ränta som hänför sig till skillnadsbeloppet, om räntan uppgår till minst 100 kronor, betalas ut till den bidragsskyldige. Bestäms återbetalningsskyldigheten till högre belopp än vad den bidragsskyldige i enlighet med tidigare beslut betalat för samma tid, skall den bidragsskyldige betala in skillnaden till Försäkringskassan.

[S3]Beslut om återbetalningsskyldighet får upphävas helt eller delvis om den bidragsskyldige bosatt sig utomlands. Detsamma gäller om den bidragsskyldige bor i Sverige och i eller från utlandet får lön eller annan inkomst som inte kan tas i anspråk genom utmätning enligt 7 kap.utsökningsbalken. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller huvudsakligen bestämmelser om omprövning och jämkning av återbetalningsskyldigheten.

Övervägandena finns i fråga om omprövning i avsnitt 8.2 och jämkning i avsnitt 8.1.

Första stycket har ändrats. På Lagrådets inrådan har bestämmelsen om när en omprövning i samband med ett nytt beslut ...

31 §  Om den bidragsskyldige är bosatt utomlands eller om den bidragsskyldige bor i Sverige och i eller från utlandet får lön eller annan inkomst som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken och som inte kan tas i anspråk genom utmätning på sätt som sägs i samma kapitel gäller följande.

[S2]Om underhållsbidrag är fastställt, inträder Försäkringskassan i barnets rätt till underhållsbidrag till den del det svarar mot utbetalt underhållsstöd.

[S3]Om underhållsbidrag inte är fastställt, kan Försäkringskassan förelägga boföräldern att vidta eller medverka till åtgärder för att få underhållsbidrag fastställt. Försäkringskassan kan också förelägga boföräldern att vidta eller medverka till åtgärder för att få fastställt ett underhållsbidrag som inte uppenbart understiger vad den bidragsskyldige bör betala. Boföräldern skall till Försäkringskassan ge in en skriftlig handling om fastställt underhållsbidrag som kan ligga till grund för indrivning av bidraget, om Försäkringskassan begär det.

[S4]Om barnet har fyllt 18 år skall vad som sägs om boföräldern i tredje stycket i stället gälla barnet. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om Försäkringskassans möjligheter, att i ärenden med utlandsanknytning träda in i barnets rätt till underhållsbidrag som inte är alltför lågt och att kräva att boföräldern medverkar till det. Till sitt innehåll motsvarar paragrafen det tidigare första stycket jämte ett tillägg i sak. Återstoden av paragrafen har tagits in i en ny paragraf, 31 a §.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:116#S10-1" ...

Prop. 1999/2000:118: Ändringen i andra stycket är en följdändring till ändringarna i 37 §.

 • NJA 2012 s. 452:Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningsskyldighet avseende underhållsstöd.
 • RH 2011:63:Är Försäkringskassan behörig att ansöka om verkställighet av ett av norsk administrativ myndighet fattat beslut om underhållsbidrag?

31 a §  I fall som avses i 31 § första och andra styckena tillämpas även 10 a § första stycket samt 23, 29 och 32-35 §§. Vad som där sägs om återbetalningsskyldighet gäller då skyldighet att betala fastställt underhållsbidrag till Försäkringskassan. Betalning till Försäkringskassan skall dock ske allteftersom underhållsbidraget förfaller till betalning.

[S2]Försäkringskassan bör ge den som får föra barnets talan tillfälle att i samband med Försäkringskassans krav på betalning av fastställda underhållsbidrag utkräva den del av obetalda underhållsbidrag som överstiger underhållsstödet. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen är ny och utgör tidigare 31 § andra och tredje styckena. Den enda skillnaden är att den nya paragrafens första stycke har kompletterats med en hänvisning till 10 a § första stycket. Därmed framgår det numera uttryckligen att underhållsstödet skall minskas vid umgängesavdrag enligt 23 § andra stycket.

Paragrafen har utformats i allt väsentligt i enlighet med Lagrådets förslag.

Anstånd

32 §  Försäkringskassan får på ansökan av den bidragsskyldige helt eller delvis bevilja anstånd med att fullgöra återbetalningsskyldigheten. Anstånd skall medges i den mån det behövs för att den bidragsskyldige skall få behålla vad som behövs för eget och familjens underhåll. Därvid skall bestämmelserna om förbehållsbelopp i 7 kap.4 och 5 §§utsökningsbalken tillämpas. Försäkringskassan får vid denna prövning beakta också om den bidragsskyldige har andra lätt realiserbara tillgångar.

[S2]Anstånd får också beviljas om det annars finns anledning till det med hänsyn till den bidragsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra särskilda förhållanden. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om anstånd.

Första stycket har ändrats. Bestämmelsen i fjärde meningen är ny. Den har utformats enligt Lagrådets förslag. Ändringen innebär att Försäkringskassan vid bedömningen av anståndsfrågan får ta hänsyn till om den bidragsskyldige föräldern har lätt realiserbara tillgångar utöver lön m.m. (jfr prop. 1995/96:208 s. 53 och <a href="https://lagen.nu/prop/1995/96:208#sid97" ...

 • RÅ 2000:25:En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd även sedan återbetalningsfordringen överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.

33 §  Ett beslut om anstånd gäller för högst ett år.

[S2]Det belopp som beslutet om anstånd avser skall betalas före återbetalning som avser senare tid. En bidragsskyldig som har en skuld till staten på grund av att han eller hon haft anstånd skall, sedan anståndsbeslutet upphört, betala ett belopp som motsvarar 1,5 gånger det återbetalningsbelopp som följer av 21 § eller, om återbetalningsskyldigheten för något barn har upphört, skulle ha fastställts enligt 21 §, dock minst 150 kronor per barn och månad. Den bidragsskyldige behöver dock inte betala ett belopp som är högre än att den bidragsskyldige får behålla vad han eller hon behöver för sitt eget och familjens underhåll enligt bestämmelserna i 7 kap.4 och 5 §§utsökningsbalken. För belopp som överstiger vad den bidragsskyldige är skyldig att betala skall på ansökan av honom eller henne nytt beslut om anstånd meddelas. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om fortsatt anstånd.

Andra stycket är ändrat. Bestämmelserna tar sikte på vad den bidragsskyldige skall betala på grund av anståndet sedan beslutet om anstånd upphört. Den bidragsskyldige skall numera betala 1,5 gånger det belopp som han eller hon annars skulle ha betalat enligt 21 § eller, sedan underhållsskyldigheten för något barn upphört, skulle ha fastställts till enligt 21 §. Det minsta beloppet som skall betalas är 150 kronor per barn ...

34 §  Försäkringskassan skall upphäva eller ändra ett beslut om anstånd, om sådana ändrade förhållanden har inträtt som medför att anstånd inte längre bör gälla eller bör gälla i mindre omfattning. Den som har beviljats anstånd är skyldig att göra anmälan om ändrade förhållanden till Försäkringskassan. Lag (2004:829).

Eftergift

35 §  Försäkringskassan får på ansökan av den bidragsskyldige eller på eget initiativ helt eller delvis efterge statens fordran avseende återbetalningsskyldighet och ränta, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den bidragsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden. Har faderskap till ett barn fastställts genom bekräftelse eller dom och har återbetalningsskyldighet beslutats enligt 21 § för tid före den dag då faderskapet fastställdes får Försäkringskassan på ansökan av den bidragsskyldige helt eller delvis efterge statens fordran för denna tid om det finns synnerliga skäl. Lag (2005:463).

Prop. 2004/05:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om eftergift.

Försäkringskassan får på ansökan efterge statens fordringar på återbetalningsskyldighet och ränta helt eller delvis, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den bidragsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden. I fråga om förutsättningar för eftergift, se prop. 1995/96:208 s. 52 ff. och s. 98 f. ...

Ränta

36 §  Om den bidragsskyldige inte betalar fastställt återbetalningsbelopp i rätt tid eller har beviljats anstånd med återbetalning, skall ränta betalas på skulden. Försäkringskassan behöver inte kräva betalning för räntebelopp som avser kortare dröjsmål med betalning. Före varje kalenderår fastställer regeringen den ränta som skall gälla.

[S2]Av den bidragsskyldige inbetalade belopp skall i första hand avräknas på upplupen ränta.

37 § Har upphävts genom lag (2004:829).

Överklagande

38 §  Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

[S2]Bestämmelserna i 20 kap.10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans och domstols beslut tillämpas också i ärende enligt denna lag. Lag (2008:1245).

Prop. 2008/09:22: I andra stycket görs ett tillägg så att det uttryckligen framgår att bestämmelserna i 20 kap.1013 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) gäller vid överklagande av domstols beslut, bl.a. krav på prövningstillstånd ...

 • RÅ 2002:68:I mål om socialnämnds rätt att uppbära enskilds ersättningar från försäkringskassan är den enskilde - men inte försäkringskassan - nämndens motpart i länsrätt när nämnden överklagat kassans beslut.
 • RÅ 2006:86:Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och när skattskyldig visserligen betalat det skattebelopp som angivits i en betalningsuppmaning men ett underskott på skattekontot kvarstått till följd av att ytterligare skattebelopp förfallit till betalning (II).

Övrigt

39 §  Rätten till underhållsstöd får inte överlåtas och får inte utmätas.

40 §  I ärende enligt denna lag får delgivning inte ske genom kungörelse enligt 15 § delgivningslagen (1970:428). Lag (1998:1770).

41 §  Beslut om återbetalningsskyldighet och ränta enligt 21 och 36 §§ får verkställas enligt bestämmelserna i utsökningsbalken. Lag (2007:205).

Prop. 2006/07:49: Paragrafen innehåller en sådan föreskrift som medger att Försäkringskassans beslut riktade mot bidragsskyldiga om att utge återbetalningsbelopp eller ränta utgör en verkställbar exekutionstitel.

Ett förtydligande har gjorts i paragrafen så att det klart framgår att föreskriften bara gäller bidragsskyldigas återbetalningsbelopp jämte eventuellt krav på ränta enligt 21 och 36 §§. ...

 • RÅ 2000:25:En allmän försäkringskassa har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd även sedan återbetalningsfordringen överlämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning.
 • RÅ 2006:86:Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och när skattskyldig visserligen betalat det skattebelopp som angivits i en betalningsuppmaning men ett underskott på skattekontot kvarstått till följd av att ytterligare skattebelopp förfallit till betalning (II).

42 §  Följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring tilllämpas också i ärenden enligt denna lag:

[S2]17 kap. 1 § om sammanträffande av förmåner och bistånd enligt socialtjänstlagen,

[S3]20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,

[S4]20 kap. 8 § första-tredje styckena, om inte något annat sägs i denna lag, och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter,

[S5]20 kap 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder.

[S6]Bestämmelserna i 20 kap. 8 § första-tredje styckena om skyldighet att lämna uppgifter och i 20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder tilllämpas också i fråga om den bidragsskyldige. Lag (2004:861).

43 §  Regeringen får

 1. träffa överenskommelse med andra stater om utsträckt tillämpning av denna lag, och
 2. förordna att barn som är politisk flykting skall ha samma rätt till underhållsstöd som annat barn enligt denna lag. Lag (1999:822).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1996:1030) om underhållsstöd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 december 1996 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och återbetalningsskyldighet som avser tid efter den 31 januari 1997.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1964:143) om bidragsförskott, lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande och lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn. Bidragsförskott och bidrag enligt de upphävda lagarna lämnas dock för tid före den 1 februari 1997.
  3. De upphävda lagarna med undantag av 22 § första stycket, såvitt avser bestämmelserna om avgörande av socialförsäkringsnämnd, och 22 § andra stycket lagen (1964:143) om bidragsförskott tillämpas även i fortsättningen i fråga om bidragsförskott och bidrag som lämnats enligt dessa lagar. Lag (1998:1770).
  4. Den som för januari 1997 uppbär bidragsförskott eller bidrag enligt någon av de upphävda lagarna skall utan särskilt beslut anses ha fått rätt till underhållsstöd enligt den nya lagen, om inte försäkringskassan beslutar något annat. Beslut om bidragsskyldigs återbetalningsskyldighet skall dock meddelas enligt den nya lagen.
  5. Det belopp som betalas in enligt ett beslut om återbetalningsskyldighet enligt den nya lagen skall, sedan avräkning har skett för upplupen ränta enligt 36 § andra stycket i den nya lagen, i första hand avräknas på fordringar som har uppkommit enligt de upphävda lagarna.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:21, Prop. 1995/96:208, Bet. 1996/97:SfU3
  Ikraftträder
  1996-12-01

Lag (1996:1350) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter i 26 § första stycket gäller dock fortfarande i fråga om skattepliktig förmögenhet som hänför sig till tid före 1996 och inkomster som hänför sig till tid före 1998. Lag (1997:1318).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 26 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:286) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Förarbeten
  Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 42 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1997:1318) om ändring i lagen (1996:1350) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:111, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:SfU1
  Omfattning
  ändr. 26 §, övergångsbest. i 1996:1350
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:104) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 38 §, 3 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1998:324) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 1997/98:229, Prop. 1997/98:7, Bet. 1997/98:LU12
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1998:1770) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 1998/99:101, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:SfU1
Omfattning
ändr. 13, 40 §§, 3 p övergångsbest.
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:396) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1999 och tillämpas första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som avser tid efter den 31 januari 2000.
 2. Om en bidragsskyldigs inkomst av kapital har ökats till följd av ett tidigare medgivet uppskovsavdrag enligt lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad och avdraget medgivits vid en taxering som legat till grund för fastställande av återbetalningsskyldighet enligt 25 § i dess äldre lydelse får kapitalinkomsten minskas med ett belopp motsvarande uppskovsavdraget.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:235, Prop. 1998/99:78, Bet. 1998/99:SfU9
Omfattning
ändr. 24, 25, 26, 30 §§
Ikraftträder
1999-11-01

Lag (1999:822) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 men skall tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som avser tid efter den 31 mars 2001.
 2. För tid före den 1 april 2001 tillämpas 3 och 37 §§ samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i sin lydele enligt lagen (1999:822) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd.
 3. Den som för mars 2001 får underhållsstöd för växelvis boende skall utan särskild ansökan erhålla underhållsstöd enligt de nya föreskrifterna om inte försäkringskassan beslutar något annat. Lag (2000:1391).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 1, 3, 37, 43 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:1296) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i fråga om 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1407) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2000:1390) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 men skall tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som avser tid efter den 31 mars 2001.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om underhållsstöd för tid före den 1 april 2001.
 3. Den som för mars 2001 får underhållsstöd för växelvis boende skall utan särskild ansökan erhålla underhållsstöd enligt de nya föreskrifterna om inte försäkringskassan beslutar något annat.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:94, Prop. 1999/2000:118, Bet. 2000/01:SfU7
Omfattning
ändr. 8, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 31 §§; ny 13 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1391) om ändring i lagen (1999:822) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2000/01:94, Prop. 1999/2000:118, Bet. 2000/01:SfU7
Omfattning
ändr. 3, 37 §§ i 1999:822 , ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:822

Lag (2000:1397) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2001.
 2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på ansökan om underhållsstöd som inkommit före den 1 mars 2001 om föräldrarna flyttat isär eller rätt till stöd annars uppkommit före den 1 februari 2001.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:92, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:SfU1
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2001-02-01

Lag (2001:1137) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till förlängt underhållsstöd som har upphört slutgiltigt före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:46, Prop. 2000/01:134, Bet. 2001/02:LU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:204) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om underhållsstöd för tid före den 1 januari 2003.
 3. Vad som föreskrivs i 4 § 5 skall också gälla barnpension som utges med stöd av 4 § lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:312) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2001/02:253, Prop. 2001/02:119, Bet. 2001/02:SfU17
Omfattning
ändr. 25, 35, 37 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:608) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2001/02:304, Prop. 2001/02:123, Bet. 2001/02:LU27
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2002:773) om ikraftträdande av lagen (2002:608) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Omfattning
ikrafttr. av 2002:608

Lag (2002:1076) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skattepliktig förmögenhet som hänför sig till tid före år 2002.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2004:478) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2003/04:250, Prop. 2003/04:96, Bet. 2003/04:SfU14
Omfattning
ändr. 12, 37, 42 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:829) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §; ändr. 1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 38 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:861) om ändring i lagen (2004:478) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 12, 42 §§ i 2004:478

Lag (2005:448) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2004/05:284, Prop. 2004/05:137, Bet. 2004/05:LU25
Omfattning
ändr. 4, 22 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:463) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 2005 och tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och återbetalningsskyldighet som avser tid efter den 31 januari 2006. I fråga om bestämmelsen om tidsfrist för jämkning av återbetalningsskyldigheten i 30 § andra stycket gäller dock att för bidragsskyldiga som före den 1 november 2005 hos Skatteverket har begärt omprövning av ett taxeringsbeslut eller hos länsrätt har överklagat en fråga som rör hans eller hennes taxering, får frågan om jämkning tas upp till prövning till och med sjunde året efter taxeringsåret.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:254, Prop. 2004/05:116, Bet. 2004/05:SfU15
Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 9, 10, 13, 13 a, 14, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 35 §§; nya 8 a, 9 a, 9 b, 10 a, 13 b, 28 a, 28 b, 28 c, 31 a §§
Ikraftträder
2005-11-01

Lag (2005:616) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2004/05:309, Prop. 2004/05:111, Bet. 2004/05:UbU14
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1469) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag som har lämnats enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:53, Prop. 2006/07:17, Bet. 2006/07:UbU2
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1525) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007 och tillämpas första gången i fråga om 2008 års taxering. Lagen tillämpas dock även i det fall den skattskyldige vid 2007 års taxering har gjort avdrag för uppskovsbelopp med stöd av punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1520) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Förarbeten
Rskr. 2006/07:71, Prop. 2006/07:19, Bet. 2006/07:SkU7
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:205) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna i 15 och 20 §§ tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 15, 20, 41 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1402) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2007/08:92, Prop. 2007/08:26, Bet. 2007/08:SkU15
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:1245) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Förarbeten
Rskr. 2008/09:96, Prop. 2008/09:22, Bet. 2008/09:SfU6
Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:1056) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som ska gälla från och med den 1 februari 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:17, Prop. 2008/09:203, Bet. 2009/10:SfU5
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1488) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som ska gälla från och med den 1 februari 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:125, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:SfU1
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.