RÅ 2000 not 165

Styrelseledamot och tillika aktieägare i ett bolag ansågs inte ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget vidtillämpning av 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt / Styrelseledamot och tillika aktieägare i ett bolag ansågs inte ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget vid tillämpning av 3 § 12 mom. lagen om statlig inkomstskatt

Not 165. Överklagande av Börje J. ang. inkomsttaxering 1993. - Börje J. var delägare i Kaktée AB (se notis nr 164). Av ett från bolaget uppburet belopp om 262 500 kr hänförde skattemyndigheten 2 199 kr till inkomstslaget kapital och återstoden, 260 301 kr, till inkomstslaget tjänst med stöd av de särskilda reglerna i 3 kap. 12 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL. - Börje J. överklagade och yrkade att dessa regler inte skulle tillämpas. -Länsrätten i Älvsborgs län (1996-10-09, ordf. Agebrink) biföll inte överklagandet och hänvisade till att länsrätten funnit att Gerd F. (se notis nr 164) varit verksam i bolaget i betydande omfattning och att det inte framkommit att den av skattemyndigheten gjorda fördelningen mellan tjänst och kapital var oriktig. - Börje J. överklagade och vidhöll att hela beloppet om 262 500 kr skulle beskattas i inkomstslaget kapital. - Kammarrätten i Göteborg (1997-06-25, Nilsson, Sjöbeck, Norgren) avslog överklagandet med likartad motivering som i domen rörande Gerd F. med tillägget att Gerd F. inte kunde anses som utomstående i den mening som avses i 3 § 12 mom. sjätte stycket SIL och att förutsättning för att bifalla Börje F:s överklagande därför inte fanns. - Börje J. fullföljde sin talan. Han anförde bl.a. följande. Kammarrätten hade slagit fast att delägaren Gerd F., maka till Jonny F., inte varit verksam i betydande omfattning. Med hänsyn härtill skulle Gerd och Jonny F. anses som utomstående enligt reglerna i 3 § 12 mom. sjätte stycket SIL. Eftersom utomstående ägde mer än 30 procent av aktierna i bolaget skulle utdelningen beskattas enbart i inkomstslaget kapital. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Mot bakgrund av det stränga beviskrav som uttalades i förarbetena kunde Börje J. inte anses tillräckligt ha visat att Jonny F. inte varit verksam i betydande omfattning i bolaget och Gerd F. till följd därav betraktas som utomstående. Bestämmelserna i 3 § 12 mom. första och andra styckena SIL var därmed tillämpliga på den aktieutdelning som Börje J. uppburit från bolaget. - Regeringsrätten (2000-11-01, Nordborg, Sandström, Hulgaard, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har genom dom denna dag i mål nr 5301-1997 avseende Gerd F. (se notis nr 164), som ägde 50 procent av aktierna i Kaktée AB, funnit att bestämmelserna i 3 § 12 mom. första-tredje styckena SIL inte är tillämpliga på utdelning som hon erhållit från Kaktée AB. Gerd F. blir härigenom att anse som utomstående. Eftersom hon ägde del i bolaget i betydande omfattning skall enligt 3 § 12 mom. sjätte stycket SIL bestämmelserna i första-tredje styckena i nämnda moment tillämpas på den utdelning Börje J. erhållit från bolaget endast om särskilda skäl föreligger. Några sådana skäl har inte framkommit. Hela utdelningen skall följaktligen i enlighet med Börje J:s yrkande beskattas i inkomstslaget kapital. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av kammarrättens dom, att utdelningen från Kaktée AB skall beskattas enbart i inkomstslaget kapital. (fd I 2000-09-20, Halme) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten, med samma utgång och motivering, målen 5303--5305-1997 avseende Åsa J., Tomas H. och Turid H.

*REGI

*INST