RÅ 2000 not 166

Beslut angående kommundelning ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen (avvisning)

Not 166. Ansökan av Per B. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. kommundelning. - Per B. ansökte såsom företrädare för Askimsmoderaterna hos Kammarkollegiet om att kollegiet skulle utreda om stadsdelen Askim genom kommundelning kunde göras till en egen kommun samt att folkomröstning skulle anordnas. Göteborgs kommun anordnade en folkomröstning i hela kommunen i samband med fullmäktigevalet den 20 september 1998. I yttrande till Kammarkollegiet motsatte sig Kommunfullmäktige i Göteborgs kommun kommundelningen. -Kammarkollegiet (1999-06-18) fann att sådana synnerliga skäl som krävdes enligt 1 kap. 1 § lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting inte förelåg och avslog ansökningen. - Per B. m.fl. överklagade beslutet. - Regeringen (Justitiedepartementet, 2000-03-23) delade Kammarkollegiets bedömning och avslog överklagandet. - Per B. m.fl. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (2000-11-06, Baekkevold, Sandström, Hulgaard, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. I nämnda lagrum i regeringsformen behandlas dels föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes (8 kap. 2 §), dels föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (8 kap. 3 §). Det klandrade avgörandet rör inte något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. Ansökningarna om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna. (fd I 2000-10-04, K. Olsson)

*REGI

*INST