RÅ 2000 not 167

Beslut angående kommundelning ansågs inte röra något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen (avvisning)

Not 167. Ansökan av Kristina B.-H. om rättsprövning av beslut ang. kommundelning. - I en ansökan av Torslandabor, som stötts och kompletterats av Nätverket för Torslandas framtid, företrädd av bl.a. Kristina B.-J., framställdes krav på att Kammarkollegiet skulle utreda om Torslanda och Björlanda församlingar genom kommundelning kunde göras till en egen kommun samt att folkomröstning skulle anordnas. Göteborgs kommun anordnade en folkomröstning i hela kommunen i samband med fullmäktigevalet den 20 september 1998. I yttrande till Kammarkollegiet motsatte sig Kommunfullmäktige i Göteborgs kommun kommundelningen. -Kammarkollegiet (1999-06-18) fann att sådana synnerliga skäl som krävdes enligt 1 kap. 1 § lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting inte förelåg och avslog ansökningen. - Kristina B.-J. m.fl. överklagade beslutet. - Regeringen (Justitiedepartementet, 2000-03-23) delade Kammarkollegiets bedömning och avslog överklagandet. - Kristina B.-J. m.fl. ansökte om rättsprövning. - Regeringsrätten (2000-11-06, Baekkevold, Sandström, Hulgaard, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. I nämnda lagrum i regeringsformen behandlas dels föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes (8 kap. 2 §), dels föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (8 kap. 3 §). Det klandrade avgörandet rör inte något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. Ansökningarna om rättsprövning skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna. (fd I 2000-10-04, K. Olsson)

*REGI

*INST