RÅ 2000 not 168

Detaljplan för bostäder (risk för nedläggning av djurproduktion, avslag) / Beslut att anta detaljplan för bostäder (risk för nedläggning av djurproduktion, rättsprövning, avslag)

Not 168. Ansökan av Karl-Eric E. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Enköpings kommun (1998-07-04) beslutade att anta detaljplan för Södra Hummelsta, Tillinge-Hummelsta 7:27 i kommunen. Syftet med planen var att ett område söder om befintlig bebyggelse i Hummelsta skulle kunna bebyggas. - Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Uppsala län (1999-02-02) att avslå överklagandena. - Karl-Eric E. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut och framhöll bl.a. att länsstyrelsen inte tagit någon hänsyn till Taxhuvud gård med stor djurhållning på 200 djur. - Regeringen (Miljödepartementet, 1999-12-22) avslog överklagandena. Som skäl för beslutet anförde regeringen. Av handlingarna i ärendet framgår att den närmast belägna tilltänkta bostadsbebyggelsen inom planområdet avses ligga på ett avstånd av omkring 400 m från djurstallarna och öster om dessa. Redan i dag finns bostadsbebyggelse på samma eller mindre avstånd från djurstallarna norr och nordost om dessa. Regeringen finner att den förändring jämfört med nuvarande förhållanden som den aktuella planen innebär för klagandena inte är sådan att den, vid en avvägning, utgör tillräckliga skäl att upphäva beslutet att anta planen. Vad klagandena anfört utgör inte heller i övrigt skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - Karl-Eric E. m.fl. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. Miljönämnden hade avstyrkt detaljplaneförslaget. Av länsstyrelsens utlåtande framgick att deras fastighet kunde ställas utan ekonomiskt skydd vid uppförandet av det nya villaområdet. Om det skulle komma klagomål från samhället när det gällde lukt m.m. kunde klagandena anmodas lägga ner hela djurproduktionen med en förlust på flera miljoner kr. De måste ha garantier av något slag för sitt jordbruks existens. - Regeringsrätten (2000-11-07, Baekkevold, Nordborg, Hulgaard, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller ha överskridit gränserna för det bedömningsutrymme som föreligger i detaljplaneärenden. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 2000-10-04, I. Larsson)

*REGI

*INST