RÅ 2000 not 173

Invändning om jäv mot regeringsråd och regeringsrättssekreterare (avslag) / Invändning om jäv mot regeringsråd och regeringsrättssekreterare (resningsärende, avslag)

Not 173. Ansökan av Tibor V. om resning i mål ang. rättspsykiatrisk vård. Det antecknades att Regeringsrätten tidigare avslagit ett flertal ansökningar från Tibor V. om resning i mål angående bl.a. rättspsykiatrisk vård. - Tibor V. ansökte ånyo om resning och åberopade som grund bl.a. att de regeringsråd och regeringsrättssekreterare som tagit befattning med tidigare av Regeringsrätten avgjorda mål beträffande honom varit jäviga. -Regeringsrätten (2000-11-16, Ragnemalm, Lavin, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Tibor V. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2000-11-07, Nilsson)

*REGI

*INST