RÅ 2000 not 175

Försummelse av ombud att underrätta huvudmannen om målets utgång (avslag)

Not 175. Ansökan av Margot S. om återställande av försutten tid i mål om ersättning enligt tandvårdstaxan. - Skaraborgs läns allmänna försäkringskassa beslutade efter omprövning den 14 mars 1994 att inte betala hel ersättning enligt 9 § tandvårdstaxan (1973:638) till Margot S. för en föreslagen tandvårdsbehandling. Margot S. överklagade beslutet. Länsrätten i Skaraborgs län biföll överklagandet i dom den 16 augusti 1995 och överlämnade handlingarna till försäkringskassan för erforderlig handläggning. Riksförsäkringsverket överklagade länsrättens dom. I dom den 29 april 1997 upphävde Kammarrätten i Jönköping länsrättens dom och fastställde försäkringskassans beslut. - Margot S. ansökte om återställande av försutten tid alternativt resning. Till stöd för sin ansökan anförde hon bl.a. följande. När försäkringskassan avslagit hennes begäran om avgiftsfri tandvård vände hon sig till en advokat för att få hjälp med att skriva ett överklagande och att ansöka om rättshjälp. För detta ändamål skrev hon under en fullmakt för advokaten. Därefter hade hon inte haft någon kontakt med honom. Sedan rättshjälpsansökan avslagits av länsrätten fick hon hjälp av en kurator att skriva ett överklagande till länsrätten. Länsrättens dom skickades hem till henne. Utan hennes vetskap hade Riksförsäkringsverket sedan överklagat länsrättens dom. Kammarrätten hade förelagt advokaten att yttra sig i målet. Han hade trots påminnelse inte yttrat sig. Kammarrättens dom skickades till advokaten som efter påminnelse kvitterade ut den. I slutet av januari 1999 upplystes Margot S. om att hon hade en tandläkarräkning om ca 11 000 kr. Vid samtal med tandläkaren i februari 1999 berättade denne att kammarrätten hade upphävt länsrättens dom i april 1997. Tandläkaren hade själv fått vetskap om detta först i december 1998. -Regeringsrätten (2000-11-17, Lindstam, Eliason, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 37 c förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att, om tiden för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, tiden får återställas. Margot S. har inte visat att hon haft någon giltig ursäkt. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Margot S. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna. (fd II 2000-10-19, Schéle Fors)

*REGI

*INST