Upphävd författning

Tandvårdstaxa (1973:638)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1973-05-25
Ändring införd
SFS 1973:638 i lydelse enligt SFS 1997:983
Tidsbegränsad
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tandvård i allmänhet

1 §  Föreskrifterna i 1--14 §§ gäller tandvård som enligt 2 kap. 3 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring meddelas vid folktandvårdsklinik, odontologisk fakultet eller annars genom det allmännas försorg eller lämnas av tandläkare som är uppförd på en av den allmänna försäkringskassan upprättad förteckning. Förordning (1986:1055).

2 §  En tandläkare är skyldig att i den mån det är möjligt ta emot försäkrade för tandvård. Därvid skall akuta fall behandlas med förtur.

[S2]Tandläkaren bör efter utförd behandling sörja för att den försäkrade inom lämplig tid kallas till ny undersökning. Förordning (1986:1055).

3 §  Att patienten skall upplysas om sitt tandhälsotillstånd och de behandlingsmetoder som står till buds framgår av 3 § tredje stycket tandvårdslagen (1985:125). Beträffande skyldighet att upplysa patienten om den ungefärliga kostnaden för vald behandling och om ändrade förutsättningar för behandlingsförslag eller kostnadsberäkning finns föreskrifter i 4 § samma lag. Förordning (1987:268).

4 §  För de åtgärder som anges i bilaga 1 till denna taxa får en tandläkare inte ta ut högre arvode (tandvårdsersättning och patientavgift) än som framgår av taxan.

[S2]En privatpraktiserande tandläkare som utför tandvård enligt avtal med en huvudman för folktandvården får uppbära ersättning från huvudmannen enligt grunder som överenskommes mellan denne och tandläkaren. Förordning (1996:919).

5 §  En tandläkare är i fråga om all tandvård som han eller hon ger och som ligger till grund för tandvårdsersättning skyldig att upprätta tandvårdsräkning och ge in den till försäkringskassan samt lämna andra uppgifter som Riksförsäkringsverket föreskriver.

[S2]Riksförsäkringsverket får, i fråga om annan anordnare av tandvård än privatpraktiserande tandläkare, föreskriva undantag från skyldigheten att upprätta och till kassan ge in tandvårdsräkning.

[S3]Tandvårdsräkning upprättas enligt formulär som Riksförsäkringsverket fastställer. Förordning (1996:919).

6 §  Försäkringskassan betalar tandvårdsersättning enligt 7 § för arvode avseende behandling som har utförts av tandläkaren.

[S2]Arvodet för behandlingen omfattar även tandtekniskt arbete som har utförts eller tillhandahållits av tandläkaren eller ett tandtekniskt laboratorium inom folktandvården eller ett enskilt tandtekniskt laboratorium som Socialstyrelsen har godkänt eller tandtekniskt arbete som uppfyller kraven i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. I arvodet ingår vidare kostnaden för material som har använts i det tandtekniska arbetet och som uppfyller kraven i samma lag. I arvodet ingår dock inte kostnaden för ädla metaller eller, vid behandling med fast protetik, gjutmetaller.

[S3]Återstoden betalas av den försäkrade genom patientavgift.

[S4]Försäkringskassan betalar därutöver ersättning för kostnad för tandtekniskt material i form av ädla metaller respektive gjutmetaller vid behandling enligt 9 §.

[S5]I lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade finns särskilda bestämmelser om patientavgift. Förordning (1996:919).

7 §  Tandvårdsersättning betalas endast om det arvode som ersätts enligt 6 § överstiger 1 300 kronor sammanlagt under en behandlingsperiod.

[S2]Överstiger summan av arvodet under en behandlingsperiod 1 300 men inte 13 500 kronor, betalar försäkringskassan tandvårdsersättning för det överskjutande beloppet med 35 procent. Om arvodet överstiger 13 500 kronor betalas tandvårdsersättning för det överskjutande beloppet med 70 procent. Förordning (1997:680).

8 §  En tandläkare får inte tillgodoräkna sig arvode när en behandling

 1. med avtagbar protes helt eller delvis behöver göras om inom ett år efter den dag då protesen lämnades ut till patienten, eller
 2. med fast protes helt eller delvis behöver göras om inom två år efter den dag då protesen slutligt sattes fast.

[S2]Tandläkaren får dock tillgodoräkna sig arvode om

 1. protesen har utförts enligt immediatteknik,
 2. protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk,
 3. patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, eller
 4. protesen utsatts för yttre våld.

[S3]Om den nya behandlingen behöver utföras som en mer omfattande konstruktion eller annars är mer kostnadskrävande än den ursprungliga, får tandläkaren tillgodoräkna sig arvode för den tillkommande behandlingen.

[S4]Görs behandlingen om på grund av avvikande reaktion mot dentala material gäller i stället för vad som sägs i denna paragraf föreskrifterna i 9 §.

[S5]Om en behandling enligt denna paragraf behöver göras om och den nya behandlingen görs av en annan tandläkare än den som utförde den ursprungliga behandlingen får försäkringskassan från den sistnämnda tandläkaren återkräva eller vid senare utbetalning av tandvårdsersättning till denne göra avdrag med det belopp som kassan utgett för den nya behandlingen. Förordning (1996:919).

9 §  Försäkringskassan betalar genom tandvårdsersättning hela arvodet för tandvårdsbehandling

 1. som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, såvida inte missbildningen är av endast ringa omfattning,
 2. av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet,
 3. som görs om på grund av avvikande reaktion mot dentala material,
 4. av tandskada på epileptiker som uppkommit vid epileptiskt anfall, eller
 5. som görs till följd av muntorrhet på grund av strålbehandling eller Sjögrens syndrom.

[S2]Tandvårdsersättning för behandling som avses i första stycket 1 och 2 lämnas endast om behandlingen utförs av tandläkare vid käkcentral, odontologisk fakultet eller klinik för specialisttandvård eller, efter hänvisning av tandläkare som nyss nämnts, av annan tandläkare som är ansluten till tandvårdsförsäkringen.

[S3]Har tandvårdsersättning lämnats för behandling i fall som nämns i första stycket 1, 2, 4 eller 5, lämnas sådan ersättning också för lagning, ändring eller utbyte av arbetet i den tidigare behandlingen. Vad nu sagts gäller dock inte om tandläkaren på grund av föreskrifterna i 8 § inte får tillgodoräkna sig arvode. Förordning (1996:919).

10 §  Tandvårdsersättning lämnas endast för behandling som är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

[S2]Om en försäkrad begär ytterligare eller annorlunda behandling än som avses i första stycket, och tandläkaren anser att han eller hon bör tillmötesgå begäran, lämnas ersättning med högst det belopp som motsvarar kostnaden för vad som skulle ha ingått i behandling enligt första stycket. Detsamma gäller när en sådan behandling behöver göras om.

[S3]Bestämmelserna i andra stycket gäller inte behandling med käkbensförankrade implantat.

[S4]En tandläkare skall i första hand erbjuda patienten sådan behandling som avses i första stycket. Förordning (1997:983).

11 §  Försäkringskassan bestämmer den tandvårdsersättning som skall lämnas för utförd behandling. En förutsättning för utbetalning av tandvårdsersättning är att tandläkaren fullgjort den uppgiftsskyldighet som åligger honom enligt 5 § första stycket och föreskrifter som Riksförsäkringsverket meddelat med stöd av den föreskriften.

[S2]Beslutar försäkringskassan om tandvårdsersättning som är lägre än den tandläkaren begärt, skall tandläkaren själv stå för den kostnad som ersättningen inte täcker. Detta gäller inte om tandvårdsersättningen satts ned med hänvisning till att föreskrifterna i 7 § tillämpats felaktigt. Förordning (1996:919).

12 §  I fall som anges i 11 § andra stycket första meningen skall tandläkaren till patienten återbetala vad denne betalat för mycket i patientavgift. Om tandläkaren inte visar att återbetalning skett, skall försäkringskassan vid senare utbetalning av tandvårdsersättning göra avdrag med motsvarande belopp och tillställa den försäkrade beloppet.

[S2]Vid utbetalning av ersättning till mottagare som inte åberopar innehav av en F-skattesedel och inte är juridisk person minskas ersättningen med 8,4 procent. Är mottagaren vid årets ingång 65 år eller äldre minskas ersättningen med 5,4 procent. Om mottagaren visar att minst 77 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet som skall täckas med ersättningen, skall ersättningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt som försäkringskassan skall betala. Förordning (1996:919).

13 §  Vid beräkning av tandvårdsersättningens respektive patientavgiftens storlek för behandlingsperioden avrundas belopp som slutar på öretal över femtio uppåt och annat öretal nedåt till helt krontal. Slutar belopp på femtio öre avrundas tandvårdsersättningen uppåt och patientavgiften nedåt.

14 §  Om en försäkrads behov av tandvård är omfattande eller svårbedömt, får den försäkrade eller, efter medgivande av den försäkrade, tandläkaren begära att ett behandlingsförslag prövas av försäkringskassan.

[S2]Förhandsprövning skall ske när en behandling med fast protes avses omfatta mer än sex tänder eller broled i en käke. Avses behandlingen ske med en kombination av fast och avtagbar protes i en käke, skall förhandsprövning ske när den fasta protesen omfattar mer än fyra tänder. Dessutom skall förhandsprövning ske av behandling som avser tandreglering samt i sådana fall som avses i 8 § femte stycket och 9 §.

[S3]Riksförsäkringsverket får föreskriva undantag från vad som sägs i andra stycket. Verket får även föreskriva att förhandsprövning skall ske i andra fall än som anges där.

[S4]Om det vid uppföljning enligt 25 § framkommer skälig misstanke att en tandläkare inte följer bestämmelserna i denna taxa får försäkringskassan förelägga tandläkaren att viss behandling alltid skall förhandsprövas. Ett sådant föreläggande får avse högst ett år.

[S5]Försäkringskassan får begära yttrande från Riksförsäkringsverket i ärende om förhandsprövning.

[S6]Beslut i ärende om förhandsprövning är bindande i fråga om rätten till tandvårdsersättning, om det inte efter prövningen framkommer särskilda omständigheter som utgör skäl för ändrad bedömning. Tandvårdsersättning lämnas inte för behandling som meddelats utan förhandsprövning där sådan prövning krävs, om det inte finns särskilda skäl eller annat följer av bilaga 1. Tandläkaren får dock, om försäkringskassan inte finner det oskäligt, ta ut patientavgift av den försäkrade med tillämpning av föreskrifterna i 6 och 7 §§. Förordning (1996:919).

15 § har upphävts genom förordning (1986:1055).
16 § har upphävts genom förordning (1979:504).
17 § har upphävts genom förordning (1986:1055).
18 § har upphävts genom förordning (1986:986).
19 § har upphävts genom förordning (1986:986).

Oralkirurgisk behandling m. m. vid vissa institutioner

20 §  För oralkirurgisk behandling eller annan åtgärd, som anges i bilaga 2 till taxan och som ges vid specialisttandpoliklinik eller motsvarande, gäller bestämmelserna i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m. Har behandlingen givits vid odontologisk fakultet gäller bestämmelserna om patientavgift i nämnda förordning. Förordning (1996:919).

Övriga bestämmelser

21 §  Vad som sägs om tandläkare i denna taxa gäller i tillämpliga delar annan anordnare av tandvård.

21 b §  En tandläkare som avser att enskilt utöva tandläkaryrket skall innan han eller hon börjar sin verksamhet göra skriftlig anmälan till den allmänna försäkringskassa inom vars område tandvården skall bedrivas. Sådan anmälan skall också göras om verksamheten upphör eller flyttas. Förordning (1994:1292).

22 §  Mot beslut om förhandsprövning enligt 14 § fjärde stycket får talan föras av tandläkaren.

[S2]Mot annat beslut i ärende om förhandsprövning enligt 14 § än som avses i första stycket får talan föras även av tandläkaren efter medgivande av patienten. Gäller beslutet ett sådant ärende som avses i 8 § femte stycket får dock talan utan medgivande av patienten föras av den tandläkare som utfört den behandling som behöver göras om. Förordning (1996:919).

23 §  Om en tandläkare, som förts upp på förteckning hos försäkringskassa, bryter mot en föreskrift i denna taxa, får kassan besluta att han skall föras av från förteckningen.

[S2]Föreskrifterna om återbetalningsskyldighet i 20 kap. 4 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring skall tillämpas på ersättningar som försäkringskassan betalar ut enligt denna taxa.

[S3]Föreskrifterna i 20 kap.10--13 §§ lagen om allmän försäkring om omprövning och ändring av försäkringskassas beslut samt överklagande av försäkringskassas och domstols beslut tillämpas i ärenden enligt första och andra stycket. Ett beslut av en försäkringskassa eller av en länsrätt eller en kammarrätt i ärenden som avses i första och andra stycket gäller dock omedelbart endast om kassan eller domstolen särskilt förordnar om det. Förordning (1995:350).

24 §  En försäkrad är på begäran av försäkringskassa eller domstol skyldig att för utredning i ärende om förhandsprövning eller tandvårdsersättning ställa sig till förfogande för undersökning.

[S2]Uppkommer kostnader för den försäkrade med anledning av undersökningen lämnas ersättning från försäkringskassan. Förordning (1991:814).

25 §  En tandläkare är på begäran av försäkringskassa, Riksförsäkringsverket eller domstol skyldig att i ärende om förhandsprövning eller tandvårdsersättning lämna upplysningar samt förete journal och övrigt material som rör undersökning eller behandling av en försäkrad. Tandläkaren är även skyldig att på begäran av försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket för uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om behandling enligt denna taxa. Förordning (1996:919).

26 §  När tandvård meddelas inom sjukhustandvård, handikapptandvård eller motsvarande samt i samband med odontologisk utbildning lämnas tandvårdsersättning enligt 6 och 7 §§ även om patientavgiften satts ned. Förordning (1986:1055).

27 §  Ett exemplar av denna taxa skall finnas på en för patienterna väl synlig plats inom tandläkarens mottagning. Förordning (1986:1055).

28 §  Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna taxa. Därvid får verket meddela särskilda föreskrifter för arvodesberäkningen enligt bilaga 1 till taxan. Riksförsäkringsverket får vidare meddela föreskrifter om beräkningen av ersättningen för material i form av ädla metaller som används i tandtekniskt arbete och för titankomponenter och prefabricerade tänder samt för förankringselement mellan tänder och avtagbara proteser eller mellan fasta proteser (attachments). Förordning (1997:680).

Bilaga 1

Avdelning I. Allmäntandvårdens åtgärder

Åtgärd Högsta arvode kr
1. 011 012 013 014 015 016 017 Undersökning, diagnostik, rådgivning Undersökning av revisionspatient Undersökning av förstagångspatient Röntgenundersökning, intraoral, per bild Panoramaröntgen 264 Röntgenundersökning, komplett för munhålan Röntgenundersökning, extraoral, per bild Profylaxskena, tomografiskena, mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 352 494 22 408 66 408
018 Lustgasbehandling, per behandlingstillfälle 352
2. Förebyggande åtgärder
021 Ytterligare profylaxbehandling för patient med omfattande behandlingsbehov 263
022 Förebyggande åtgärder och avlägsnande av beläggning, tandsten och överskott samt puts och polering. Behandling av patient med omfattande behandlingsbehov 352
023 Undersökning och diagnostik utförd inom tandhygienistens kompetensområde, inklusive förebyggande behandling 352
024 Ytterligare profylaxbehandling av mindre omfattning 175
3. Oralkirurgisk behandling
031 032 Tanduttagning, en tand Tanduttagning, varje ytterligare inom samma kvadrant och vid samma behandlingstillfälle 275 77
033 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle 991
034 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, rotspetsoperation, per operationstillfälle 991
035 Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand, per operationstillfälle 358
4. Pulpakirurgisk behandling
041 042 043 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler Upprensning och rotfyllning, tre eller fler rotkanaler 1 057 1 244 1 839
5. Konserverande behandling
051 Enytsfyllning med amalgam. En- eller flerytsfyllning med glasjonomer. Tillsättning av lossnad protestand. Fastsättning av lossnad krona 187
052 053 054 Flerytsfyllning med amalgam Amalgamkrona En- eller flerytsfyllning med komposit på fram- eller hörntänder, enytsfyllning med komposit på premolar och molar 298 468 303
055 056 Flerytsfyllning med komposit på premolar Flerytsfyllning med komposit på molar 433 604
6. Behandling med fast protes Kostnad för gjutmetall tillkommer.
061 Guldinlägg, laboratorieframställt kompositinlägg och maskinframställt porslinsinlägg (CAD-CAM), flera ytor. Radikulärförankring vid overdenture 1 828
062 Laboratorieframställt inlägg, flera ytor, eller krona 2 383
063 064 065 066 Gjuten pelare Klinikframställd pelare Hängande broled, per led Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1 145 364 1 013 770
7. Behandling med avtagbar protes Kostnad för prefabricerade tänder läggs till arvodet vid beräkning av försäkringsersättning. Kostnad för ädelmetall tillkommer.
071 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, en till tre tänder 1 542
072 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 2 637
073 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 4 839
074 Komplicerad partiell protes och alveolarbarkonstruktion eller protes med stöd av urtagskrona eller attachments 5 451
075 076 Hel över- eller underkäksprotes, per käke Rebasering och/eller komplicerad lagning av protes 3 414 963
077 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation 1 663
8. Övriga behandlingar Kostnad för prefabricerade tänder läggs till arvodet vid beräkning av försäkringsersättning jämte i förekommande fall kostnad för tandtekniskt arbete. Kostnad för gjutmetall tillkommer.
081 Övriga behandlingar som enligt vad Riksförsäkringsverket föreskriver inte får inledas innan försäkringskassan lämnat besked i förhandsprövningsärendet 723/tim
082 Övriga behandlingar som enligt vad Riksförsäkringsverket föreskriver får inledas innan försäkringskassan lämnat besked i förhandsprövningsärendet 723/tim
9. Akutbehandling
091 Undersökning och behandling av akutpatient 352
Avdelning II. Specialisttandvårdens åtgärder
Inom ämnesområdena tandlossningssjukdomar, oral kirurgi, rotbehandling, oral protetik och tandreglering, där vissa specialisttandläkare har rätt att ta ut förhöjt arvode då de meddelar tandvård inom sin specialitet, anges för varje åtgärd två skilda belopp. Arvodet i den vänstra kolumnen debiteras då en specialisttandläkare inte är berättigad till förhöjt arvode, eller då folktandvårdens specialister utför åtgärden. Detta arvodesbelopp överensstämmer med nivån för taxan för allmäntandvård. Arvodet i den högra kolumnen debiteras då en specialisttandläkare med rätt till arvodeshöjning utför åtgärden.
För specialister verksamma inom ämnesområdena odontologisk radiologi och bettfysiologi, där någon rätt till arvodeshöjning inte finns, anges för varje åtgärd ett arvode. Arvodesnivån överensstämmer med taxan för allmäntandvård.
ÅtgärdHögsta arvode kr
Specialist inom ämnesområdet odontologisk radiologi
193 194 195Röntgenundersökning, intraoral, per bild Panoramaröntgen Röntgenundersökning, komplett för munhålan22 264 408
196 199Röntgenundersökning, extraoral, per bild Övriga röntgenundersökningar66 723/tim
Specialist inom ämnesområdet tandlossningssjukdomar
291Ytterligare profylaxbehandling för patient med omfattande behandlingsbehov263
292Förebyggande åtgärder och avlägsnande av beläggning, tandsten och överskott samt puts och polering. Behandling av patient med omfattande behandlingsbehov352
293Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle9911 289
294Ytterligare profylaxbehandling av mindre omfattning175
295Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand, per operationstillfälle358465
296Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer8 75810 294
298Operation avseende käkbensförankrade implantat, högst tre fixturer6 1477 068
299Undersökning och utredning av remitterad patient. Övriga behandlingar av tandlossningssjukdomar, komplicerade utredningar723/tim942/tim
Specialist inom ämnesområdet oral kirurgi
391 392Tanduttagning, en tand Tanduttagning, varje ytterligare inom samma kvadrant och vid samma behandlingstillfälle275 77358 100
393Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle9911 289
394Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, rotspetsoperation, per operationstillfälle9911 289
395Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand, per operationstillfälle358465
396Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer8 75810 294
398Operation avseende käkbensförankrade implantat, högst tre fixturer6 1477 068
399Undersökning och utredning av remitterad patient. Övriga oralkirurgiska behandlingar, komplicerade utredningar723/tim942/tim
Specialist inom ämnesområdet rotbehandling
491 492 493Upprensning och rotfyllning, en rotkanal Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler Upprensning och rotfyllning, tre eller fler rotkanaler1 057 1 244 1 8391 374 1 617 2 391
494 499Rotspetsoperation Undersökning och utredning av remitterad patient. Övriga pulpakirurgiska behandlingar, komplicerade utredningar991 723/tim1 289 942/tim
Specialist inom ämnesområdet bettfysiologi
I förekommande fall läggs kostnad för tandtekniskt arbete till arvodet vid beräkning av försäkringsersättning i fråga om åtgärd 599.
596Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation1 663
599Undersökning och utredning av remitterad patient. Övriga bettfysiologiska behandlingar, komplicerade utredningar723/tim
Specialist inom ämnesområdet oral protetik
Behandling med fast protes
Kostnad för gjutmetall tillkommer.
691Guldinlägg, laboratorieframställt kompositinlägg och maskinframställt porslinsinlägg (CAD-CAM), flera ytor. Radikulärförankring vid overdenture1 8282 230
692Laboratorieframställt inlägg, flera ytor, eller krona2 3832 774
693 694 695 696Gjuten pelare Klinikframställd pelare Hängande broled, per led Emaljretinerad konstruktion, per stöd1 145 364 1 013 7701 352 473 1 110 903
Behandling med avtagbar protes
Kostnad för prefabricerade tänder läggs till arvodet vid beräkning av försäkringsersättning. Kostnad för ädelmetall tillkommer.
791Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, en till tre tänder1 5421 705
792Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, fyra eller fler tänder2 6372 782
793Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad4 8395 536
794Komplicerad partiell protes och alveolarbarkonstruktion eller protes med stöd av urtagskrona eller attachments5 4516 151
795 796Hel över- eller underkäksprotes, per käke Rebasering och/eller komplicerad lagning av protes3 414 9633 909 1 108
797Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation1 6631 773
Protetikbehandling i samband med implantat Kostnad för gjutmetall tillkommer.
991 992 993Bro, underkäke Bro, överkäke Tillägg per fixtur vid delimplantat, där krona eller broled utförs i ädelmetall eller titan20 911 22 408 47423 608 25 500 474
994 999Overdenture vid implantat Undersökning och utredning av remitterad patient. Övriga oralprotetiska behandlingar, komplicerade utredningar9 750 723/tim11 131 942/tim
Specialist inom ämnesområdet tandreglering
ApparaturbehandlingBeräknad behandlingstid
881 882 883 884 885 886 887 891Avtagbar apparatur Avtagbar apparatur Avtagbar apparatur Fast apparat i en käke Fast apparat i en käke Fast apparat i en käke Fast apparat i en käke Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke1/2 år 1 år 2 år 1/2 år 1 år 1 1/2 år 2 år 1 1/2 år4 319 6 170 7 031 4 806 7 405 8 587 9 810 11 3205 428 7 641 8 753 6 078 9 546 11 121 12 751 14 380
892Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke2 år12 53515 999
893Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke3 år15 26419 638
894Fast apparatur i bägge käkarna2 år14 93319 308
899Konsultation utan efterföljande behandling. Övriga tandregleringsbehandlingar723/tim942/tim
Särskilda arvodesbestämmelser
 1. Tillägg för akuttandvård utanför ordinarie mottagningstid
Vid undersökning och behandling av akutpatient (åtgärd 091) som en tandläkare utför utanför sin ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50 procent.
 1. Laboratorieundersökning
För laboratorieundersökning utgår arvode med högst det belopp som utgår för motsvarande undersökning vid laboratorium som drivs av offentlig sjukvårdshuvudman. Närmare föreskrifter meddelas av Riksförsäkringsverket efter samråd med Socialstyrelsen. Förordning (1997:680).

Bilaga 2

Förteckning över oralkirurgiska behandlingar m.m.
 1. Undersökning som föregår oralkirurgisk behandling eller som utförs i samband med utredning av smärttillstånd eller av sjukliga förändringar i munhålan eller dess omgivning.
Häri inkluderas röntgenundersökning, bettmodell, histopatologisk och annan kompletterande undersökning som erfordras för fullständig bedömning av fallet.
 1. Oralkirurgisk behandling 21 Operativt avlägsnande av tand eller tandanlag 22 Rotspetsoperation 23 Cystaoperation 24 Plastikoperation 25 Kirurgisk behandling av käkanomali 26 Käkskadebehandling 27 Transplantation 28 Excision 29 Härmed jämförliga behandlingar Förordning (1996:919)
Bilaga C. Förteckning över taxerubriker och arvoden för vissa käkbensförankrade broar4
För tandläkarens åtgärder avseende käkbensförankrade broar ad modum Brånemark i helt tandlösa käkar samt för tandtekniska arbeten på sådana broar utgår arvode med högst de belopp som anges nedan.
___________________________________________________________________ Åtgärd Högsta arvode kr ___________________________________________________________________
1.
Behandling av eller under ledning av specialist inom ämnesområdet oral protetik
112 620 621Undersökning och utredning Bro, underkäke Bro, överkäke1 302 10 401 11 871
2.Privatpraktiserande tandläkare som var verksam i enskild tandvård vid utgången av september 1986 och som före denna tidpunkt förvärvat specialistkompetens i oral protetik
113Undersökning och utredning1 694
630Bro, underkäke13 049
631Bro, överkäke14 905
3.Specialist inom ämnesområdet tandlossningssjukdomar eller oral kirurgi
316 317Operation, högst 3 fixturer Operation, fler än 3 fixturer6 031 8 595
4.Specialist med rätt att beräkna arvode enligt avdelning V i bilaga A
336 337Operation, högst 3 fixturer Operation, fler än 3 fixturer6 936 10 103
5. 676 677 678Tandtekniska arbeten Bro, högst 3 fixturer - i ädelmetall Bro, fler än 3 fixturer - i ädelmetall Bro, högst 3 fixturer - i annat material än ädelmetall9 132 10 129 9 523
679Bro, fler än 3 fixturer - i annat material än ädelmetall10 911
För tandläkarens åtgärder avseende käkbensförankrade broar ad modum Brånemark i delvis tandlösa käkar, för de fall Riksförsäkringsverket föreskriver, utgår arvode med högst de belopp som anges nedan. För protetiskt och tandtekniskt arbete i samband med sådana broar utgår arvode enligt Bilaga A Avdelning I och IV i tandvårdstaxan.
 • --------------------------------------------------------------------- Åtgärd Högsta arvode kr -----------------------------------------------------------------------
6.Behandling av eller under ledning av specialist inom ämnesområdet oral protetik
115Undersökning och utredning1 302
7.Privatpraktiserande tandläkare som var verksam i enskild tandvård vid utgången av september 1986 och som före denna tidpunkt förvärvat specialistkompetens i oral protetik
116Undersökning och utredning1 694
8.Specialist inom ämnesområdet tandlossningssjukdomar eller oral kirurgi
318 319Operation, högst 3 fixturer Operation, fler än 3 fixturer6 031 8 595
9.Specialist med rätt att beräkna arvode enligt avdelning V i bilaga A
338 339 Förordning (1996:636).Operation, högst 3 fixturer Operation, fler än 3 fixturer6 936 10 103

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tandvårdstaxa (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  Tandläkare som önskar tillämpa bestämmelserna i punkt 8 skall uppgiva detta i samband med anmälan enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1973:456) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
  1. Tandläkare, som avses i punkt 8 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:456) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring får, om ej särskilda skäl föreligger, av försäkringskassa föras upp på förteckning som avses i 2 kap. 3 § första stycket lagen om allmän försäkring först en månad efter det tandläkaren gjort anmälan härom till kassan.
  Förarbeten
  Prop. 1973:45

Ändring, SFS 1974:73

  Omfattning
  ändr. 17 §, bil. A; ny 10 p övergångsbest.

Ändring, SFS 1974:626

  Omfattning
  ändr. 4, 11, 13 §§

Ändring, SFS 1974:937

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 16-20 §§, bil. A; särsk. föreskrifter om öresutjämning

Ändring, SFS 1975:500

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 16, 18, 19 §§, bil. A

Förordning (1976:97) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  särskilda föreskr. om arvodesberäkning; ändr. avd. B i bil. A

Förordning (1976:415) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 9, 16, 18, 19 §§, bil. A; omtryck

Förordning (1976:1049) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 14 §, bil. A avd. B; särsk. föreskrifter om öresutjämning

Förordning (1977:564) om fortsatt giltighet av tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet

Förordning (1977:746) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; upph. 7 p övergångsbest.; ändr. 16, 18, 19 §§, 9 p övergångsbest., bil. A; omtryck

Förordning (1978:171) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 23, 24, 25 §§

Förordning (1978:224) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1978:432) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil. A avd. B

Förordning (1978:705) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 16, 18, 19 §§, bil. A avd. A, C

Förordning (1979:504) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  upph. 16 §; ändr. 12, 18, 19 §§, bil. A avd. B

Förordning (1979:1005) om ändring i förordningen (1979:504) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ny 4 p övergångsbest.

Förordning (1979:1108) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 15, 19 §§, bil. A avd. A-C

Förordning (1980:386) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§

Förordning (1980:653) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil. A avd. A-C

Förordning (1980:936) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 18, 19 §§

Förordning (1980:1042) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

Förordning (1981:612) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 6, 8, 14, 25 §§, bil. A avd. A-C

Förordning (1981:949) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 18, 19 §§

Förordning (1981:1350) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. bil. A avd. A

Förordning (1982:526) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 6, 7 §§, bil. A avd. A-C

Förordning (1982:876) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 18, 19 §§

Förordning (1983:635) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 23 §, bil. A avd. A-C
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:934) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1984-01-02

Förordning (1984:528) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:700) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 14, 18 §§, bil. A avd. A-C
  Ikraftträder
  1984-08-01

Förordning (1984:910) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1984:911) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:567) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil. A avd. A-C
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:960) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1986:433) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 14 §, bil. A avd. A-C
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:986) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet; upph. 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:1055) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987.
  2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 februari 1987 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt.
  3. Arvodet för ett tandtekniskt arbete hänförs till den tidpunkt då arbetet föreligger färdigt för fakturering.
  4. När en behandling behöver göras om tillämpas 8 § i dess äldre lydelse i de fall ett tandvårdsarbete lämnats ut eller satts fast i munnen före den 1 februari 1987.
  5. Har en försäkrad före den 1 februari 1987 erhållit sådan tandvård som avses i 9 § första stycket i dess äldre lydelse betalar försäkringskassan hela arvodet för tandvård som därefter meddelas den försäkrade för lagning, ändring eller utbyte av den tidigare utförda protetiska konstruktionen. För övrig tandvård som meddelas sådan försäkrad under tiden till och med januari 1988 betalar försäkringskassan även hela arvodet under de förutsättningar som anges i 9 § andra stycket i dess äldre lydelse. Förordning (1988:412).
  6. Har begäran om förhandsprövning kommit in till försäkringskassan före den 1 februari 1987 tillämpas bestämmelserna om förhandsprövning i 14 § i dess äldre lydelse.
  7. En privatpraktiserande tandläkare, som var verksam i enskild tandvård vid utgången av september 1986 och som före denna tidpunkt förvärvat specialistkompetens i oral protetik, får, när han eller hon ger tandvård inom sin specialitet, beräkna arvode med det högsta av de belopp som anges i avdelning II i bilaga 1 till taxan.
  Uppgift om att arvodesföreskrifterna enligt denna punkt är tillämpliga på viss vård skall finnas på en för patienterna väl synlig plats inom tandläkarens mottagning. Förordning (1996:919).
  Omfattning
  forts. giltighet; upph. 15, 17 §§, rubr. närmast före 15 §; ändr. 1-5, 7-12, 14, 22-24, 26-28 §§, bil. A, B, 8, 9, 10 p övergångsbest.; omtryck
  Ikraftträder
  1987-02-01

Förordning (1987:55) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 5, 9, 14 §§
  Ikraftträder
  1987-04-01

Förordning (1987:268) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 9 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1170) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före år 1988 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 9 §, bil. A
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:412) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. I fråga om tandtekniskt material som inköpts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter i 5 §, dock längst till utgången av år 1988.
  Omfattning
  ändr. 5 §, p 5 övergångsbest. till 1986:1055
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1010) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.
  2. Arvodet beräknas enligt äldre föreskrifter om behandlingen påbörjats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 5, 28 §§, bil. A; ny bil. C
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1988:1376) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före år 1989 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil. A, C
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:587) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  2. I fråga om 7 § skall äldre föreskrifter tillämpas för ersättning avseende behandlingsperiod som påbörjats före den 1 juli 1989.
  3. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli 1989 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 7 §, bil. A, C
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:954) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. bil. A, C
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:540) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli 1990 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. bil. A, C
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:814) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. I fråga om 7 § skall äldre föreskrifter tillämpas för ersättning avseende behandlingsperiod som påbörjats före den 1 juli 1991.
  3. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli 1991 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 22, 23, 24, 25 §§, bil. A, C
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1815) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. bil. A
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:848) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  2. I fråga om 6 § skall äldre föreskrifter tillämpas för ersättning avseende behandlingsperiod som påbörjats före den 1 juli 1992.
  3. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli 1992 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 6 §, bil. A, C
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:141) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1993:874) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli 1993 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt.
  3. Bestämmelserna om partiella implantat tillämpas på behandling som påbörjats efter den 30 juni 1993.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 6 §, bil. A, C
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:753) om fortsatt giltighet av tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1005) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. För behandling eller annan åtgärd som givits före ikraftträdandet gäller fortfarande äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1192) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994.
  2. I fråga om behandlingar som påbörjats före den 1 september 1994 och som avslutas före utgången av december månad 1994 gäller fortfarande äldre föreskrifter.
  3. I fråga om behandlingar som påbörjats före den 1 september 1994 och som avslutas efter utgången av år 1994 gäller fortfarande äldre föreskrifter för tiden fram till utgången av år 1994. De nya föreskrifterna gäller för den del av behandlingen som utförs efter utgången av år 1994. Tandvårdsersättning lämnas därvid med beaktande av det sammanlagda arvodet och kostnaden för tandtekniskt material från behandlingsperiodens början. Förordning (1994:1260).
  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-09-01

Förordning (1994:1260) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 september 1994.
  Omfattning
  ny 3 p övergångsbest. till 1994:1192
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1292) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ny 21 b §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1758) om fortsatt giltighet av tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:350) om dels fortsatt giltighet av tandvårdstaxan (1973:638), dels ändring i samma taxa

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.
  2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 maj 1995 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 23 §, bil. A, C
  Ikraftträder
  1995-05-01

Förordning (1995:849) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om behandlingar som har påbörjats före den 1 juli 1995.
  Omfattning
  nuvarande 21 b § betecknas 21 a §; ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:636) om dels fortsatt giltighet av tandvårdstaxan (1973:638), dels ändring i samma taxa

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.
  2. Arvodet för en behandlingsåtgärd som har påbörjats före den 1 juli 1996 beräknas enligt äldre föreskrifter till den del arvodet för behandlingsåtgärden, vid fördelning efter tidsåtgång, belöper på behandlingstillfällen före denna tidpunkt.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 5 §, bil. A, C
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:903) om fortsatt giltighet av tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1996-10-01

Förordning (1996:919) om dels fortsatt giltighet av tandvårdstaxan (1973:638)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1996.
  2. I fråga om behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet och som avslutas före utgången av år 1996 gäller fortfarande äldre föreskrifter.
  3. I fråga om behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet och som avslutas efter utgången av år 1996 gäller fortfarande äldre föreskrifter för tiden fram till utgången av år 1996. De nya föreskrifterna gäller för den del av behandlingen som utförs efter utgången av år 1996. Tandvårdsersättning lämnas därvid med beaktande av det sammanlagda arvodet och kostnaden för tandtekniskt material från behandlingsperiodens början.
  Omfattning
  forts. giltighet; upph. bil. A, C; nuvarande bil. B betecknas bil. 2; ändr. 4-12, 14, 20, 22, 25, 28 §§, 8 p övergångsbest. till taxan, 7 p övergångsbest. till 1986:1055, ny bil. 1
  Ikraftträder
  1996-10-15

Förordning (1997:180) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1997:680) om dels fortsatt giltighet av tandvårdstaxan (1973:638), dels ändring i samma taxa

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1997.
  2. I fråga om behandlingar som har påbörjats före den 1 oktober 1997 betalas tandvårdsersättning enligt äldre föreskrifter i 7 §. Arvodet för behandlingstillfällen från och med den 1 oktober 1997 beräknas dock med belopp som anges i bilaga 1 i dess nya lydelse.
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 7, 28 §§, bil. 1
  Ikraftträder
  1997-10-01

Förordning (1997:983) om ändring i tandvårdstaxan (1973:638)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
 2. Äldre bestämmelser gäller för behandling för vilken begäran om förhandsprövning inkommit till försäkringskassan före ikraftträdandet.
Bilaga A. Förteckning över taxerubriker och arvoden
För åtgärder av tandläkare, tandhygienist och tandsköterska utgår arvode med högst de belopp som anges i avdelningarna I - III.
Arvode för åtgärd enligt avdelning III utgår endast under förutsättning att tandsköterskan har behörighet att vidta åtgärden enligt föreskrifter som meddelas av Socialstyrelsen.
För tandtekniska arbeten utgår arvode med högst de belopp som anges i avdelning IV. I arvodena har inräknats fyra procent som kompensation för ingående mervärdeskatt.
Arvodet för tandtekniskt arbete får inte överstiga vad tandläkaren har att utge till tandtekniskt laboratorium.
För åtgärder av specialisttandläkare utgår, när han i sin privatpraktik ger tandvård inom sin specialitet, arvode med högst de belopp som anges i avdelning V. Med specialisttandläkare avses här tandläkare som sägs i punkt 8 övergångsbestämmelserna till taxan.
För behandling med käkbensförankrade broar ad modum Brånemark i helt tandlösa käkar utgår inte arvoden enligt avdelningarna I, IV och V.
De arvoden som anges i avdelningarna I - V gäller varje utförd åtgärd enligt rubrik. I de fall där detta anges beräknas arvodet efter tidsåtgång, varvid ett arvode som slutar på öretal över femtio avrundas uppåt och annat öretal avrundas nedåt till helt krontal.

Avdelning I. Tandläkarens åtgärder

Åtgärd Högsta arvode kr
1. Undersökning, rådgivning, m.m.
101 Undersökning av akutpatient, konsultation 710/tim
102 Undersökning och utredning 163
103 Omfattande undersökning och utredning 710/tim
104 Begäran om förhandsprövning 195
105 Remiss 195
106 Röntgenundersökning, per bild 22
107 Röntgenundersökning, extraoral bild 65
108 Salivtest 130
109 Panoramaröntgen 260
2. 201 Förebyggande åtgärder Information om förebyggande åtgärder med instruktion och övning 710/tim
202 Avlägsnande av beläggningar, tandsten och överskott samt puts och polering. Behandling med kariesförebyggande preparat eller plackhämmande ämnen inkl. avtryck för profylaxskena 710/tim
3. 301 302 Oralkirurgisk behandling, m. m. Tanduttagning, en tand Tanduttagning, varje ytterligare inom samma käkregion och vid samma behandlingstillfälle 195 73
303 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder. Övrig oralkirurgisk behandling. Kirurgisk behandling vid tandlossningssjukdom. Biopsi 710/tim
304 Efterbehandling 105
4. 401 402 403 Pulpakirurgisk behandling Primär upprensning och rotfyllning, 1 rotkanal Primär upprensning och rotfyllning, 2 rotkanaler Primär upprensning och rotfyllning, 3 eller flera rotkanaler 650 911 1 171
404 Fortsatt rensning med byte av medikamentöst inlägg 211
405 Pulpakirurgisk behandling av tand där särskilda behandlingssvårigheter föreligger 710/tim
406 407 Pulpaöverkappning Övriga ingrepp i anslutning till pulpakirurgisk behandling 65 710/tim
5. 501 502 503 504 505 506 507 Konserverande behandling Amalgamfyllning, 1 yta Amalgamfyllning, 2 ytor Amalgamfyllning, 3 eller flera ytor på premolar Amalgamfyllning, 3 eller flera ytor på molar Amalgamkrona på premolar inkl. stiftförankring Amalgamkrona på molar inkl. stiftförankring Fyllning av silikat eller kompositmaterial eller glasjonomer på framtand eller hörntand samt 1 ytas fyllning på premolar och molar 131 216 298 343 406 484 186
508 Restaurering av tandkrona med kompositmaterial vid omfattande substansförlust på framtand eller hörntand samt flerytorsfyllningar på premolar och molar 710/tim
509 510 Stiftförankring, per tand Övriga behandlingsmoment i samband med fyllningsterapi 80 710/tim
6. 601 602 603 604 Behandling med fast protes Guldinlägg, 1 yta Guldinlägg, 2 ytor, enstaka Guldinlägg, 3 ytor, enstaka Varje ytterligare guldinlägg, 2 eller 3 ytor, utfört i samma kvadrant och under samma behandlingsperiod 419 709 811 667
605 Porslinskrona, stiftkrona, guldkrona med eller utan fasad, krona i metallkeramik. Första krona utförd i en kvadrant och under samma behandlingsperiod 1 076
606 Varje ytterligare porslinskrona, stiftkrona, guldkrona med eller utan fasad, krona i metallkeramik utförd i samma kvadrant och under samma behandlingsperiod 776
607 608 609 610 611 612 613 615 Särskild stiftförankring. Tillägg per tand Gjuten pelare Hängande broled, per led Emaljretinerad bro, per stöd Temporär krona Fastsättning av lossnad fasad eller krona Övriga arbeten eller behandlingsmoment CAD - CAM - framställt inlägg 165 601 278 407 119 165 710/tim 1 901
7. Behandling med avtagbar protes
701 Partiell protes, temporär 534
702 Partiell protes 1 913
703 Hel över- eller underkäksprotes 1 348
704 Hel över- eller underkäksprotes, svårare fall 1 646
705 Helprotes 2 368
706 Helprotes, svårare fall 2 907
707 Justering av protes 163
708 Lagning av protes 133
709 Komplicerad lagning av protes 296
710 Rebasering av protes 501
711 Övriga arbeten eller behandlingsmoment 710/tim
8. 801 802 803 804 Övriga behandlingar Studiemodell, per käke Patientfotografering, per bild Bettanalys, bettslipning Bettskena för kortvarig betthöjning eller fixation 49 22 710/tim 258
805 806 807 808 809 Tandskydd Bettskena utförd på bettfysiologisk indikation Tandreglering Psykodonti Övrig behandling 393 519 710/tim 710/tim 710/tim
Avdelning II. Tandhygienistens åtgärder ____________________________________________________________________ Åtgärd Högsta arvode kr ____________________________________________________________________
151 152 251Undersökning Remissvar till extern tandläkare Information om förebyggande åtgärder med instruktion och övning431/tim 431/tim 431/tim
252 253 254 255Kostanamnes och kostrådgivning Depuration inkl. avlägsnande av överskott Puts och polering Behandling med kariesförebyggande preparat eller plackhämmande ämnen inkl. avtryck för profylaxskena431/tim 431/tim 431/tim 431/tim
351Efterbehandling431/tim
Avdelning III. Tandsköterskans åtgärder ____________________________________________________________________ Åtgärd Högsta arvode kr ____________________________________________________________________
181 281Insamlande av undersökningsdata Information om förebyggande åtgärder med instruktion och övning258/tim 258/tim
282 283Polering Behandling med kariesförebyggande preparat eller plackhämmande ämnen inkl. avtryck för profylaxskena258/tim 258/tim
284Enklare kostanamnes och kostrådgivning258/tim
Avdelning IV. Tandtekniska arbeten ------------------------------------------------------------------- Åtgärd Högsta arvode kr ___________________________________________________________________
6. 651 652Behandling med fast protes Inlägg, 1 yta Arbetsmodell för första kronan, pelaren eller inlägget199 (2 eller flera ytor)237
653Tillägg för varje tillkommande preparationsmodell vid ytterligare krona, pelare eller inlägg (2 eller flera ytor) som utförs på samma arbetsmodell80
654 655Porslinskrona Krona, inlägg (2 eller flera ytor) eller broled - metallkonstruktion i annan metall än titan samt laboratorieframställt plastinlägg (2 eller flera ytor)455 419
656 657 658Tillägg för plastfasad, per led Tillägg för metallkeramik, per led Tillägg för efterlödning av metallkonstruktion, per led93 317 58
659 660Tillägg för parallella retentionsstift, per stift Gjuten pelare, rothätta, innehätta för teleskopkrona inkl. retentionsrännor i annan metall än titan16 288
661 662Emaljretinerad bro, per stöd Arbetsmodell för framställning av temporär krona eller bro216 102
663Temporär krona eller bro, per led exkl. arbetsmodeller162
665 666 670Plastfasad vid reparation Övriga arbeten Krona, inlägg (2 eller flera ytor) eller broled - metallkonstruktion i titan157 324/tim 555
671Pelare, rothätta, innehätta för teleskopkrona inkl. retentionsrännor - i titan367
672Keramiska kronor och keramiska inlägg (2 eller flera ytor)952
673Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat där krona eller broled utförs i ädelmetall eller titan och med fasader i plast162
674Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat där krona eller broled utförs i annan metall än ädelmetall eller titan och med fasader i plast324
680Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat där krona eller broled utförs i ädelmetall eller titan och med fasader i keramik406
681Tillägg per fixtur vid singel/delimplantat där krona eller broled utförs i annat material än ädelmetall eller titan och med fasader i keramik488
7. 751 752 753 754 755 756Behandling med avtagbar protes Partiell protes, 1-3 tänder Protes, en käke, fler än 3 tänder Helprotes Tillägg för klammer Tillägg för metallkonstruktion Tillägg för metalltand, onlay eller infattning av plasttand i gjuten plattproteskonstruktion718 1 618 3 052 130 962 216
757Svetsat fäste för tillsättning av tänder på kobolt-kromkonstruktion108
758 759 760Fasad i plast på kobolt-kromkonstruktion Tillägg för bar eller armering Tillägg för vinylplast, inplastning av tyngder i protesbas eller för mjukblivande plast148 119 162
761Fastsättning av lossnade proteständer inkl. rengöring och puts160
762Lagning och/eller rebasering av protes inkl. rengöring och puts350
763Identitetsmärkning av tidigare utförd protes inkl. rengöring och puts102
764Övriga arbeten324/tim
8. 851Övriga arbeten Studiemodell för analys och/eller diagnostik, per styck80
852Bettskena för kortvarig betthöjning eller fixation401
853 854 855 856 857 858Bettskena på bettfysiologisk indikation Profylaxskena Alveolarbar Extensionsbar eller radikulärförankring Inpassning av retentionselement, per element Applicering av förankringselement (exkl. knäppen och radikulärförankringar), per styck772 207 128 64 107 290
859Lingualbar, plåt eller stödbar i kobolt-krom (i samband med specialförankring)430
860 861 862 863 864Sammanfogning eller lödning Färgtagning utförd av tandtekniker Avtryckssked i metall, tillägg Avtryckssked i övrigt material Bitschablon64 86 161 201 220
9. 951 952 953 954 955Ortodontisk behandlingsapparatur Diastemaslutare eller luckhållare Lingualbåge med lås exkl. band Band inkl. pålödning av valfri hjälpdel Plåt inkl. fjädrar och klamrar Plåt inkl. fjädrar och klamrar samt bitvall och/eller skruv313 320 113 648 774
956 957Aktivator Aktivator med skruv eller coffinfjäder och fjädrar555 726
958 959Tillägg för facialslinga Övriga arbeten162 324/tim
Avdelning V. Specialisttandläkarens åtgärder ___________________________________________________________________ Åtgärd Högsta arvode kr ___________________________________________________________________
Specialist inom ämnesområdet tandlossningssjukdomar 221Undersökning av remitterad patient, utredning, konsultation924/tim
222Avlägsnande av beläggningar, tandsten och överskott samt polering (inkl. behandling med kariesförebyggande preparat)924/tim
223Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operation, enklare fall482
224Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operation, normalt fall956
225Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operation, svårt fall1 567
226 227Oralkirurgisk behandling i samband med implantat Övrig kirurgisk behandling vid tandlossningssjukdom924/tim 924/tim
228Efterbehandling924/tim
Specialist inom ämnesområdet oral kirurgi 321Undersökning av remitterad patient, utredning, konsultation924/tim
322 323Tanduttagning, en tand Tanduttagning, varje ytterligare tand vid samma behandlingstillfälle287 80
324Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, enklare fall956
325Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, normalt fall1 436
326Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, svårt fall1 860
327 328 329 330Rotspetsoperation, enklare fall Rotspetsoperation, normalt fall Rotspetsoperation, svårt fall Övrig tand- och käkkirurgisk behandling. Kirurgisk behandling vid tandlossningssjukdom956 1 436 1 860 924/tim
331Efterbehandling924/tim
Specialist inom ämnesområdet rotbehandling 421Undersökning av remitterad patient, utredning, konsultation924/tim
422Primär upprensning, rotfyllning av tand med 1 rotkanal924/tim
423Primär upprensning, rotfyllning av tand med 2 rotkanaler924/tim
424Primär upprensning, rotfyllning av tand med 3 eller flera rotkanaler924/tim
425Fortsatt rensning med byte av medikamentöst inlägg924/tim
426Övriga ingrepp i anslutning till pulpakirurgisk behandling924/tim
Specialist inom ämnesområdet tandreglering 821 822Konsultation utan efterföljande behandling Konsultation med utredning men utan efterföljande behandling (exkl. röntgenundersökning men inkl. studiemodeller)253 841
ApparaturbehandlingBeräknad behandlingstid
823 824 825 826 827 828 829 830 831 832Avtagbar apparat Fast apparat i en käke Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke1/2 år 1 år 2 år 3 år 4 år 1/2 år 1 år 1 1/2 år 2 år 1 1/2 år4 363 5 665 6 755 8 307 10 117 4 995 8 396 9 950 11 545 12 008
833 834 835Fast apparatur i bägge käkarna (multibandsteknik) 2 år2 år 3 år13 602 17 171 17 171
836Tandregleringsbehandling som inte kan debiteras enligt rubrikerna 823-835924/tim
Särskilda arvodesbestämmelser
a) Ersättning för uteblivet besök
Om intäktsbortfall uppkommer med anledning av att en patient uteblivit från ett avtalat tandläkarbesök, får avgift tas ut av patienten med högst 613 kronor per timme eller, om besöket avsett behandling av tandhygienist, högst 374 kronor per timme. Om besöket avsett behandling av tandsköterska, får avgift tas ut av patienten med högst 204 kronor per timme. Tandvårdsersättning lämnas inte i dessa fall.
 1. Intyg angående tand- och muntillstånd
Om en tandläkare utfärdar ett skriftligt intyg till en myndighet, en utbildningsinstitution eller liknande i fråga om en patients tand- och muntillstånd får arvode tas ut med högst 255 kronor. Tandvårdsersättning lämnas inte i dessa fall.
 1. Tillägg för akuttandvård under obekväm tid
Vid akuttandvård som tandläkare meddelar på obekväm tid utan samband med sin ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50 procent.
Med obekväm tid förstås lör-, sön- eller helgdag samt tid före klockan 8.00 och efter klockan 19.00 på vardag utom lördag. Med helgdag jämställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton.
 1. Laboratorieundersökning
För laboratorieundersökning utgår arvode med högst det belopp som utgår för motsvarande undersökning vid statligt laboratorium eller vid laboratorium som drivs av offentlig sjukvårdshuvudman. Närmare föreskrifter meddelas av Riksförsäkringsverket efter samråd med Socialstyrelsen. Förordning (1996:636).
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 1998:1337

Omfattning
upph.