RÅ 2000 not 180

Oriktig rättstillämpning vid realisationsvinstbeskattning (avslag)

Not 180. Ansökan av Gunilla L. om resning i mål om inkomsttaxering. - Gunilla L. taxerades vid inkomsttaxering 1985 efter skönsmässiga grunder för bl.a. inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet med 300 000 kr avseende realisationsvinst vid försäljning av fastigheten Södermanland 7 i Lidingö kommun. Gunilla L. överklagade beslutet om åsatta taxeringar. I ansökan om eftertaxering yrkade skattemyndigheten att skattepliktig realisationsvinst vid försäljning av fastigheten skulle beräknas till 850 000 kr. Länsrätten i Stockholms län biföll i dom den 22 november 1989 skattemyndighetens ansökan. Gunilla L. överklagade länsrättens dom och yrkade att hon inte skulle beskattas för någon realisationsvinst till följd av fastighetsförsäljningen. Kammarrätten i Stockholm undanröjde i dom den 22 december 1995 beslutet om eftertaxering samt bestämde realisationsvinsten vid fastighetsförsäljningen till 250 000 kr. Sedan Gunilla L. överklagat kammarrättens dom beslöt Regeringsrätten den 29 oktober 1997 att inte meddela prövningstillstånd. - Gunilla L. ansökte om resning. Hon yrkade i första hand att hon inte skulle beskattas för någon del av realisationsvinsten och i andra hand att målet skulle visas åter till kammarrätten för ny handläggning. Hon anförde bl.a. följande. Den ansvarsfrihetsgrund som kammarrättens avgörande vilar på har inte fått ansvarsbefriande effekt genom att en del av beloppet från fastighetsförsäljningen kommit att kvarstå såsom skattepliktigt. Det är helt rättsstridigt att inte låta ansvarsfrihetsgrunden få befriande verkan gällande det resterande beloppet. -Regeringsrätten (2000-11-21, Swartling, Rundqvist, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Gunilla L. anfört och vad i övrigt framkommit i målet visar inte att det föreligger sådana skäl. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2000-11-07, Eriksson)

*REGI

*INST