RÅ 2000 not 192

Ansökan av Bertil K. om resning

Not 192. Ansökan av Bertil K. om resning. - Valnämnden i Stockholm beslutade den 9 september 1998 att avslå en framställning från Strandskyddspartiet om att valförrättarna vid valet den 20 september samma år skulle åläggas att lägga ut partivalsedlar för Strandskyddspartiet i vallokalerna. Valnämnden avslog samtidigt en begäran från partiet om att få ut uppgifter om namn och adress på ordförandena i valdistrikten med hänvisning till att de uppgifter om ordförandenas identitet som fanns på kansliet endast var arbetsmaterial och att beslut i ärendet skulle fattas först den 18 september. Bertil K. överklagade dessa beslut till Valprövningsnämnden i en skrivelse som kom in till nämnden den 15 september 1998. Valprövningsnämnden konstaterade enligt beslut den 5 oktober 1998 att beslut om att fastställa utgången av ett val kunde överklagas hos nämnden men att Bertil K:s skrivelse kommit in till nämnden före valdagen och därför inte kunde behandlas som ett överklagande av ett sådant beslut. Nämnden lämnade därför skrivelsen utan åtgärd. I en skrivelse som kom in till Valprövningsnämnden den 28 september 1998 överklagade Bertil K. på nytt Valnämndens i Stockholm båda beslut den 9 september 1998. Valprövningsnämnden fann enligt beslut den 28 oktober 1998 att Bertil K:s inlagor inte kunde uppfattas som överklagande av något beslut som enligt vallagen (1997:157) kunde överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagandet avvisades därför. - Hos Regeringsrätten yrkade Bertil K. att Valprövningsnämndens beslut skulle upphävas och nämnden åläggas att pröva hans överklagande. Han yrkade också ekonomisk ersättning för dels ideell skada, dels kostnader för valmaterial m.m. som inte kunnat utnyttjas i valet på grund av valnämndens agerande. -Regeringsrättens (2000-12-07, Baekkevold, Schäder, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Valprövningsnämnden är enligt 1 kap. 19 § vallagen sista instans för överklagande av val och av sådana beslut där det särskilt anges att beslutet får överklagas till nämnden. Ett beslut av nämnden kan därför komma under Regeringsrättens prövning endast om resning beviljas. Regeringsrätten tar upp Bertil K:s yrkande om upphävande av Valprövningsnämndens beslut som en ansökan om resning. - Enligt 37 b förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende, om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Bertil K. har inte visat att det finns sådana skäl. Hans ansökan skall därför avslås. - Bertil K:s yrkande om ekonomisk ersättning är inte av sådan beskaffenhet att det kan prövas av förvaltningsdomstol. Det skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning och avvisar yrkandet om ekonomisk ersättning. (fd I 2000-11-01, Ekmosse)

*REGI

*INST