RÅ 2000 not 194

Kammarrätts beslut kan inte bli föremål för rättsprövning / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten avvisat ett för sent inkommet överklagande fick inte överklagas

Not 194. Skrivelse från Rolf L. ang. kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd. - Länsrätten i Stockholms län avvisade genom beslut den 8 mars 1999 Rolf L:s överklagande av samma länsrätts beslut den 21 december 1998 i ett mål om Datainspektionens tillsyn på den grunden att överklagandet kommit in för sent. Sedan Rolf L. överklagat avvisningsbeslutet beslutade Kammarrätten i Stockholm enligt beslut i protokoll den 20 maj 1999 att inte meddela prövningstillstånd. - I skrivelse till Regeringsrätten yrkade Rolf L. att Regeringsrätten skulle inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen och undanröja regeringens proposition 1999/2000:11 och Datainspektionens tillstånd att föra bl.a. kreditupplysningsregister om klagande såsom stridande mot gemenskapsrätten. Han begärde att prövning skulle ske enligt rättsprövningslagen. -Regeringsrätten (2000-12-07, Ragnemalm, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rolf L:s skrivelse till Regeringsrätten får anses innefatta såväl ett överklagande av kammarrättens avvisningsbeslut som en ansökan om rättsprövning. Av 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att kammarrättens beslut inte får överklagas. Rättsprövning kan inte avse beslut av domstol eller sådana beslut av förvaltningsmyndighet som kan överklagas hos domstol. Rättsprövning kan inte heller avse beslut om avlämnande av proposition till riksdagen. Mot bakgrund härav skall Rolf L:s talan avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Rolf L:s talan. (fd I 2000-11-21, Liljeros)

*REGI

*INST