RÅ 2000 not 196

Mervärdesskatt (reglerna om vinstmarginalbeskattning ansågs inte tillämpliga vid inköp av otränade hästar som efter träning såldes som ridhästar) / Reglerna om vinstmarginalbeskattning ansågs inte tillämpliga vid inköp av otränade hästar som efter träning såldes som ridhästar (förhandsbesked) / Prövningen i Regeringsrätten av en fråga om förhandsbesked om mervärdesskatt ansågs inte böra grundas på andra faktiska förutsättningar än dem som legat till grund för Skatterättsnämndens bedömning

Not 196. Överklagande av Förvaltnings AB Stenholmen av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Förvaltnings AB Stenholmen (bolaget) bedrev ridskola samt köp och försäljning av hästar och utrustning. Bolaget hade för avsikt att köpa in hästar från privatpersoner i Sverige, träna hästarna och därefter sälja dem inom Sverige som ridhästar. - I ansökan om förhandsbesked begärde bolaget bl.a. svar på frågan om en häst, som köpts som otränad unghäst och som efter träning till ridhäst såldes, var att betrakta som begagnad vara vid försäljningstidpunkten, vilket därmed skulle möjliggöra tillämpning av reglerna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap.mervärdesskattelagen (1994:200), ML (fråga 2). -Skatterättsnämnden (2000-05-26, Wingren, ordf., Nyström, Odéen, Peterson, Rabe, Sjöberg, Tjörnemar): Förhandsbesked. Fråga 2.En otränad unghäst som bolaget förvärvat från uppfödaren och som efter träning till ridhäst säljs är inte att betrakta som sådan begagnad vara som avses i 9 a kap. 4 § ML. Bestämmelserna om s.k. vinstmarginalbeskattning är således inte tillämpliga på försäljningen. - Motivering. Fråga 2.I 9 a kap. ML finns särskilda bestämmelser om bl.a. skattskyldiga återförsäljares omsättning av begagnade varor. Bestämmelserna innebär att beskattningen i princip skall grundas endast på skillnaden mellan varans inköps- och försäljningspris, den s.k. vinstmarginalen. Bestämmelserna tillämpas vid en skattskyldig återförsäljares omsättning av bl.a. begagnade varor som levererats till honom inom EG av, såvitt nu är i fråga, någon annan än en näringsidkare (1 §). Med begagnade varor avses varor som har varit i bruk och som är lämpliga för vidare användning i befintligt skick eller efter reparation med vissa särskilt angivna undantag (4 §). - I förarbetena till lagstiftningen, prop. 1994/95:202, anförs på s. 29 f. bl.a. följande om bakgrunden till bestämmelserna. En beskattning enligt mervärdesskatteprincipen bygger på att skatt skall tas ut i varje led i en produktions- och distributionskedja och att den debiterade mervärdesskatten skall vara avdragsgill hos de i kedjan ingående företagarna. Först när en vara eller tjänst tillhandahålls någon som inte är skattskyldig till mervärdesskatt och som därför inte har rätt att göra avdrag för debiterad mervärdesskatt uppkommer en reell skattebelastning. Om konsumenten på nytt för ut varan i den kommersiella handeln är varan belastad med mervärdesskatt till den del varans värde inte har konsumerats. När varan säljs på nytt skall säljaren redovisa mervärdesskatt på hela försäljningspriset vilket medför att varan delvis kommer att ha beskattats dubbelt. Om mervärdesskatt vid den andra försäljningen till konsument i stället tas ut på säljarens marginal uppkommer inte någon dubbel beskattning. I specialmotiveringen till 1 §, a. prop. s. 77, anförs bl.a. att förvärvet skall ha skett i Sverige eller inom EG från någon som inte haft rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt vid sitt förvärv av varorna. - Nämnden gör följande bedömning. - En utgångspunkt vid nämndens prövning är att bolaget förvärvar ifrågavarande unghästar av hästarnas uppfödare som således inte förvärvat hästarna genom köp eller byten varvid mervärdesskatt erlagts. - Som framgår av de redovisade förarbetsuttalandena är ett syfte med de aktuella bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning att undvika den dubbelbeskattning som uppkommer om en slutkonsument, som inte har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt, förvärvar en vara som är belastad med mervärdesskatt och senare på nytt för ut varan på den kommersiella marknaden genom att sälja varan till en skattskyldig återförsäljare. Uppfödaren av en unghäst är att betrakta som en producent av en vara och inte som en slutkonsument. Någon mervärdesskatt har inte heller utgått vid något uppfödarens förvärv av hästen varför ingen dubbelbeskattning inte kan uppkomma. Vid sådant förhållande kan hästen, bl.a. mot bakgrund av syftet med de aktuella bestämmelserna, vid bolagets försäljning inte anses utgöra en sådan begagnad vara som avses i 9 a kap. 4 § ML. Bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap. ML är därför inte tillämpliga på bolagets försäljning av hästen. - I överklagandet yrkade bolaget att Regeringsrätten skulle besvara fråga 2 med att bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning var tillämpliga när en från privatperson inköpt otränad ridhäst, efter träning, såldes som ridhäst. Bolaget anförde bl.a. följande. En utgångspunkt för Skatterättsnämndens bedömning var att bolaget, som återförsäljare, förvärvade ifrågavarande unghästar av hästarnas uppfödare, dvs. av uppfödare som inte i sin tur förvärvat hästarna från någon som debiterat mervärdesskatt. Förvärv kunde ske från privatperson som själv förvärvat hästen från uppfödaren liksom från en uppfödare som var privatperson, dvs. ej mervärdesskattepliktig. Det fanns således tillfällen när inköpet av en unghäst inte var belastat med mervärdesskatt längre tillbaka i kedjan. I och med att varan (hästen) alltid i viss mån var belastad med mervärdesskatt som säljaren (uppfödaren eller annan) inte haft rätt att dra av måste bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning anses vara tillämpliga när hästen såldes vidare. - Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet och hemställde att Skatterättsnämndens beslut skulle fastställas. - Regeringsrätten (2000-12-11, Swartling, Rundqvist, Eliason, Nilsson, Ersson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Prövningen i Regeringsrätten av en fråga om förhandsbesked bör i regel inte grundas på andra faktiska förutsättningar än dem som har legat till grund för Skatterättsnämndens bedömning. Regeringsrätten utgår därför från den begränsning av förutsättningarna för fråga 2 som nämnden har gjort. Med denna utgångspunkt ansluter sig Regeringsrätten till nämndens bedömning av frågan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats. (fd II 2000-11-15, Kristiansson)

*REGI

*INST